کلیدواژه‌ها = فعالیت آنتی‌‌اکسیدانی
اثر فاکتورهای دما، pH و زمان بر پایداری و فعالیت آنتی‌‌اکسیدانی آستاگزانتین استخراج‌‌شده از میکروجلبک هماتوکوکوس (Haematococcus pluvialis)

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 109-120

رضا صفری؛ مریم میربخش؛ هادی غفاری؛ سهیل ریحانی پول؛ رحیمه رحمتی؛ مجید ابراهیم‌‌زاده


تاثیر زمان آبکافت بر فعالیت آنتی‌‌اکسیدانی پروتئین آبکافتی حاصل از سر ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 42-29

سکینه یگانه؛ مینا اسمعیلی خاریکی؛ حامد احمدی