تغییرات رشد، میزان مصرف غذا و کورتیزول پلاسما در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پس از تزریق کورتیزول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر تزریقی کورتیزول بر شاخص های رشد، میزان مصرف غذا و محتوی کورتیزول پلاسما در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) صورت گرفت. پس از 2 هفته سازگاری، تعداد 240 بچه ماهی با میانگین وزنی 2/0± 5/19 گرم در چهار تیمار و سه تکرار در 12 تانک به طور تصادفی توزیع شدند (20 ماهی در هر تانک) و متناسب با وزن بدن با دوزهای صفر (C0)، 1 (C1) و 10 (C10)µg/g  کورتیزول (مخلوط با روغن) تزریق شد. در انتهای دوره 21 روزه ماهیان بیومتری شده و شاخص های رشد کاهش معنی داری در تیمار C10 نشان دادند. تغییرات معنی داری در شاخص کبدی بین تیمارها مشاهده نشد. میزان غذای مصرفی به طور روزانه در طی آزمایش ثبت شد که در روزهای 1 تا 8، 16 و 19 در تیمار C10 کاهش معنی داری در مقایسه با تیمار کنترل نشان داد. به منظور تعیین کورتیزول پلاسما در شروع آزمایش، روزهای 3، 7 و 21 از ماهیان خونگیری به عمل آمد. محتوی کورتیزول کاهش معنی داری در روز 3 پس از آزمایش در تیمار C10 نسبت به تیمار C0 داشت. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش کورتیزول در دوره کوتاهی پس از تزریق، سبب تغییر در محتوای کورتیزول شده و می تواند با کاهش مصرف غذا اثرات منفی بر رشد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes of growth, food intake and plasma cortisol in juvenile common carp (Cyprinus carpio) following cortisol injection

نویسندگان [English]

  • S. Ghiasi
  • B. Falahatkar
چکیده [English]

The present study conducted to investigate the effect of cortisol injection on growth indices, food intake and plasma cortisol in juvenile common carp (Cyprinus carpio). After 2 weeks adaptation, 240 fish with 19.5 ± 0.2 g average weight were randomly distributed in to 12 fiberglass tanks with four treatments and three replicates (20 fish per tank). Based on body weight, cortisol (mixed with oil) was injected to treatments with different dosages at 0 (C0), 1 (C1) and 10 (C10) µg/g. At the end of 21 days, fish were weighed and growth parameters showed significant reduction in C10. No significant change was observed in hepatosomatic index among different treatments. Food intake were recorded daily during the experiment and showed significant reduction in days 1 to 8, 16 and 19 in C10 compared to control group . Blood was taken to determine plasma cortisol at the start, day 3, day 7 and day 21 of the experiment. Cortisol concentrations showed significant reduction in C10 compared to C0 group three days after the initiation of the experiment. The results showed that increasing of cortisol in a short time after injection, affected by changes of blood plasma cortisol and reduction of food intake could negatively have an effect on growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cortisol
  • Growth
  • Food intake
  • liver
  • common carp