نقش بیولوژیک اردک ماهی در کنترل جمعیت موجودات ناخواسته و افزایش تولید ماهیان در استخرهای پرورش کپور ماهیان

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این تحقیق تعیین نقش بیولوژیک اردک ماهی در از بین بردن آبزیان ناخواسته و غیراقتصادی و افزایش تولید در واحد سطح می باشد. این پژوهش با 3 تیمار و 3 تکرار برای هر تیمار انجام گرفت. تیمار اول و دوم شامل پرورش توام اردک ماهی با کپور ماهیان پرورشی با تراکم 200 و 500 عدد در هکتار و تیمار سوم (تیمار شاهد) بدون اردک ماهی بود. ترکیب کشت بچه کپور ماهیان پرورشی با تراکم 3500 عدد در هکتار شامل فیتوفاگ 55 درصد، کپور معمولی 20 درصد، سرگنده 10 درصد و آمور 15 درصد بود. میزان ماندگاری اردک ماهی در تیمار اول و دوم بترتیب 8/43 و40 درصد بود. نتایج نشان دادکه میانگین (± انحراف استاندارد) توده زنده ماهیان ناخواسته (13 گونه) در انتهای دوره پرورش در تیمار شاهد 4/55±8/358، تیمار اول 3/6±2/74 و تیمار دوم 9/10±2/92 کیلوگرم در هکتار بود که بترتیب نسبت به تیمار شاهد 3/79 و 3/74 درصد کاهش داشت. در بررسی لوله گوارش اردک ماهی مشخص شد که اردک ماهی عمدتاٌ از بچه قورباغه و ماهیان ناخواسته مانند تیزکولی، آمورنما، کاراس و به مقدار کمتری از میگوی غیربومی آب شیرین و نیز حشرات تغذیه می کند. به علاوه در استخرهای تیمار اول و دوم توده زنده ماهیان ناخواسته مانند ماهی کاراس، تیزکولی، مروارید ماهی معمولی و آمورنما بترتیب به میزان 94، 9/88، 4/62 و 82/56 درصد نسبت به استخر شاهد کاهش یافتند. میانگین وزن نهایی ماهی کپور معمولی در تیمار اول و دوم با تیمار شاهد اختلاف معنی دار داشت (P<0.05) و به میزان 220 درصد افزایش نشان داد. همچنین اردک ماهی با کنترل بیولوژیک آبزیان ناخواسته میزان تولید ماهیان هدف (کپور معمولی، علفخوار، نقره ای و سرگنده) در واحد سطح را به میزان 94/17 درصد افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological role of northern pike, Esox lucius (Linneaus 1758) in control of aquatic pests in carps culture ponds

نویسندگان [English]

  • A Khaval
  • K Abbasi
  • A Valipour
چکیده [English]

The effects of northern pike, Esox lucius, in controlling coarse fish and other pest organisms and enhancing harvest size in carp ponds was investigated. We used two treatments and one control each with three replicates. The pike density was 200 and 500 fish individuals per hectare for the first and second treatments, respectively and the control pond had no pike. The carp density in ponds was 3500 individuals per hectare and  stocking  rates  were  55% silver carp, 20% common carp, 10% bighead carp and 15% grass carp. Survival rate of the northern pike in treatments  1 and 2 was 43.8 and 40%, respectively.

The results showed that the mean (±SO) biomass of unwanted fishes (13 species) in the control treatment was 358.8±55.4kg/h and in the first and second treatments were 74.2±6.3 and 92.2±10.9kg/h, respectively in the end of the trial period. So unwanted fishes biomass reduced by 79.3% and 74.3% in the two treatments, respectively. Stomach  investigation showed that the pike fed mostly on frog juveniles and some pest fishes like Hemiculter leucisculus, Pseudorasbora parva, Carassius auratus, and few Macrobrachium and  aquatic insects. Also, the average biomass of unwanted fishes like Carassius auratus, Hemiculter leucisculus, Alburnus alburnus and Pseudorasbora parva of the first and second treatments in comparison to control showed a reduction of94, 88.9, 62.4 and 56.82 percent, respectively. A significant difference was found in the final mean weight of common carp between treatments and control ponds (P<0.05), as the weight of common carp in treatments ponds was 220% more than the control pond. Also, Esox lucius with controlling coarse fish increased cultured fish (such  as common  carp, grass carp, silver carp and  bighead  carp) production  by  about

17.9%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Esox lucius
  • biological control
  • Unwanted aquatic organisms
  • Increase in production