مقایسه ژنتیکی جمعیت گاو ماهی خزری ( Neogobius caspius) در غرب و شرق سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از روش ریزماهواره

نویسندگان

چکیده

 گاو ماهی خزری، ماهی کفزی کوچکی می‌باشد که بومی دریای خزر است. این ماهی نقش مهمی در چرخه غذایی دریای خزر ایفا می‌کند و منبع غذایی ماهیان خاویاری می‌باشد. ساختار ژنتیک جمعیت گاو ماهی خزری با استفاده از روش ریزماهواره مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 115 نمونه از گاو ماهی خزری از دو منطقه در طول ساحل حوضه جنوبی دریای خزر (بندرانزلی و بندر ترکمن) جمع‌آوری شد. DNA استخراج شده با استفاده از 12 آغازگر ریزماهواره‌ایی در دستگاه ترموسایکلر مورد بررسی قرار گرفت. باندهای DNA حاصل از الکتروفورز در ژل پلی‌آکریل آمید با استفاده از نرم‌افزارهای UVdoct محاسبه و مستندسازی شد و با نرم‌افزار GenAlex مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از 12 آغازگر مورد استفاده 9 آغازگر پلی‌مورفسیم، 2 آغازگر مونومورف و در یک پرایمر باند ظاهر نگردید. متوسط چند شکلی مشاهده شده و مورد انتظار بترتیب 749/0 و‌‌‌‌‌‌‌‌ 638/0 بدست آمد. با توجه به اعداد بدست آمده از Rst و  Fstمیان دو منطقه مورد بررسی اختلاف معنی‌داری وجود دارد (P≤0.01). انحراف از تعادل هاردی وینبرگ در تمام نمونه‌ها مشاهده شد. با توجه به نتایج بدست آمده، در سواحل جنوب دریای خزر حداقل 2 جمعیت مجزا از گاو ماهی خزری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic comparison of Neogobius caspius (Eichwald, 1831) in the west and east of south Caspian Sea using microsatellite markers

نویسندگان [English]

  • S. Rezvani
  • E. Gothb Razmjoo
  • F. Laloei
  • M.J. Taghavi
  • M. Nooruzi
چکیده [English]

Neogobius caspius is a small benthic fish, native to the Caspian Sea. The fish is highly
important as it comprises the main food item of the Caspian Sturgeons. The genetic diversity
of N. caspius populations in the Caspian Sea was studied using microsatellite technique. In
the study, 115 specimens of N. caspius from two regions (Turkmen Bandar and Anzali
Bandar) in south Caspian Sea were collected. DNA was extracted using 12 pairs of
microstellite primers for which polymerase chain reaction (PCR) was conducted. DNA bands
were analyzed using UVdoct and GenAlex software package. Out of 12 microsatellite
primers, 11 loci were produced, of which 9 were polymorphic, 2 monomorphic and one
showed smear. The average observed and expected hetrozygosity was 0.749 and 0.638,
respectively. Significant genetic differences between the two regions were observed (P 0.01).
Deviations from Hardy-Weinberg equilibrium were in all specimens. These results indicate
that at least two populations of N. caspius exist in the south Caspian Sea.
*Corresponding author

کلیدواژه‌ها [English]

  • microsatellite
  • population genetics
  • NEOGOBIUS CASPIUS
  • Caspian Sea