نقش کلینوپتیلولیت در حذف غلظت کشنده آمونیاک کل در قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

چکیده

این مطالعه،  بمنظور سنجش کارآیی زئولیت کلینوپتیلولیت در جذب غلظت کشنده آمونیاک کل  در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان اجرا شد. بچه ماهیانی با وزن  21- 5/9 گرم (میانگین 15 گرم) در معرض 4 غلظت  مختلف  از  آمونیاک کل (N-NH4) شامل: 10، 15، 20 و 25 میلی‌گرم در لیتر قرار گرفتند. یک گروه  13تایی بعنوان شاهد مورد استفاده قرار گرفت. غلظت کشنده  آمونیاک کل (N-NH4) درمدت 24 ساعت تعیین شد. تحت شرایط ثابت دما و pH (دمای 1±16 درجه سانتیگراد و 1±7/7 = pH) غلظت کشنده آمونیاک برابر با  25 میلی‌گرم در لیتر آمونیاک کل بود (معادل 44/0 میلی‌گرم در لیتر آمونیاک  غیریونیزه N-NH3 براساس دما و pH). از مقادیر 2، 5، 10، 13 و 15 گرم در لیتر کلینوپتیلولیت در غلظت کشنده آمونیاک کل استفاده شد. کاربرد 15 گرم در لیتر کلینوپتیلولیت در غلظت کشنده آمونیاک کل توانست تلفات را به صفر برساند. پس از گذشت 24 ساعت اختلاف معنی‌داری  بین فاکتورهای سختی و آمونیاک  کل  بدست  آمد (P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of zeolite (Clinoptilolite) in removing ammonia lethal concentration in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • M. Farhangi
  • A.M. Hajimoradloo
چکیده [English]

Clinoptilolite efficiency on absorption of ammonia in rainbow trout was studied. The fish
specimens weighted 9.5-21g and were exposed to four different concentrations of total
ammonia as N-NH4 including: 10, 15, 20, and .25mg/l. A group of 13 fish was considered as
control. Lethal concentration was determined after 24 hours. Under stable temperature and pH
conditions (T= 16±1 C, pH= 7.7±1), the lethal concentration of total N-NH4 was 25mg/l (as
ionized N-NH3=0.44mg/l based on temperature and pH). In lethal concentrations of ammonia,
different amounts of zeolite (2, 5, 10, 13 and 15g/l) were used. Application of 15g/l of the
zeolite prevented mortalities in the fish. A significant difference was found in reduction of
total ammonia and total hardness through application of zeolite after 24 hours (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tissue lesions
  • Water refining
  • Water quality