بررسی انگل‌های‌ ماهیان تالاب حنا، سمیرم، اصفهان

نویسندگان

چکیده

انگل‌های داخلی و خارجی 4 گونه ماهی بومی و معرفی شده تالاب حنا در شهرستان سمیرم استان اصفهان، در طول پائیز و زمستان 1386، بهار و تابستان ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع تعداد ۱۲0 نمونه ماهی بوسیله دام گوشگیر و تور پره صید و در آزمایشگاه بررسی شدند. براساس نتایج بدست آمده انگل Trichodina perforata در پوست و آبشش ماهی  کاراس Carassius auratus auratus و سه گونه زالوی Glossiphonia heteroclita، Thromyzon tessulatum و Hemiclepsis marginata در پوست و قاعده باله‌ها سیاه‌ ماهی ریز فلس Capoeta damascina برای اولین بار در این میزبان‌ها گزارش می‌شوند. علاوه براین، 13 گونه انگل داخلی و خارجی دیگر شامل: میکسوزوآ (Myxobolus varicorhini و .Myxobolus sp)، مژه‌داران (Ichthyophthirius multifiliis)، کرم‌های مونوژن (Dactylogyrus lenkorani،Dactylogyrus intermedius  و Gyrodactylus sp) و کرمهای دیژن نابالغ Diplostomum spathaceum و .Tylodephys sp و کرم‌های دیژن بالغ Allocreadium isoporum ،A. laymani، یک کیست دیژن ناشناخته، یک گونه آکانتوسفا ل .Acanthocephalorhynchoides sp. ، یک گونه سستود Khawia armeniaca  شناسایی گردید. بیشترین میزان شیوع به انگل Diplostomum spathaceum در ماهی Aphanius isfahanensis  در فصل بهار و تابستان (100 درصد) و ماهی مروارید Alburnus sp. در فصل تابستان (100 درصد) و کمترین میزان شیوع مربوط به انگل Allocreadium laymani در سیاه‌ ماهی در فصل زمستان (صفر در صد) و در فصول پاییز و بهار (11 درصد) مشاهده گردید. آلودگی به زالو صرفاً در سیاه‌ ماهی مشاهده گردید. بیشترین میانگین (± انحراف استاندارد) شدت آلودگی انگل مربوط به K. armeniaca در سیاه‌ ماهی در فصل بهار معادل 40/3±50/12 با دامنه 16-8 مشاهده گردید. بیشترین میانگین (± انحراف استاندارد) فراوانی انگل مربوط به D. spathaceum در ماهی کاراس در فصل زمستان به میزان 79/11±67/41 مشاهده گردید. نتایج حاکی از تنوع گونه‌ای نسبتاً بالای انگل‌های ماهی در این تالاب می‌باشد که در صورت عدم توجه به شرایط اکولوژیک تالاب می‌تواند در دراز مدت اثر منفی بر جمعیت ماهیان این اکوسیستم بگذارد.

عنوان مقاله [English]

An investigation on fish parasites in Hanna Wetland, Semirom, Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • B. Jalali
  • N. Mahbobi Soofiani
  • S. Asadollah
  • M. Barzegar
چکیده [English]

As a part of a major ecological study of Hanna Wetland, Semirum Region, Isfahan
Province, parasitic infestation of 3 native and one introduced fish species were investigated. A
total of 120 fish specimens were collected by both cast net and a series of gillnets between fall
and winter 2007, and spring and summer 2008. Some of the observed parasites are reported
for the first time as new host records of: Trichodina perforata on gill and skin of Carassius
auratus auratus and three species of leeches namely: Glossiphonia heteroclite, Thromyzon
tessulatum and Hemiclepsis marginata on the skin and fin bases of Capoeta damascina.
Moreover, 14 internal and external parasites including: one protozoan Ichthyophthirius
multifiliis and two myxosporeans Myxobolus varicorhini, Myxobolus sp., three monogeneans
Dactylogyrus lenkoran, Dactylogyrus intermedius and Gyrodactylus sp., two immature
digeneans Diplostomum spathaceum, Tylodephys sp., two mature digeneans Allocreadium
isoporum and A. layman, one unknown cyst, one Acanthocephalan
Acanthocephalorhynchoides sp., one cestoda Khawia armeniaca. The highest prevalence of
Diplostomum spathaceum (100%) was observed in Aphanius isfahanensis and Alburnus sp.
However, the lowest prevalence was related to A. layman in Capoeta damascina in winter
(0%), and autumn and spring (11%). Leeches infection were only observed in Capoeta
damascina and Alburnus sp. in winter and summer, respectively. The maximum average
(±SD) infection intensity belonged to K. armeniaca in intestine of C. damascina in spring
(12.50±3.40, range: 8-16). Among the parasites identified in the region, D. spathaceum
showed the highest mean (±SD) abundance (41.67±11.79) in C. auratus auratus in spring. In
general, a relatively high diversity of fish parasitic fauna exists in this water body which could
jeopardize fish populations and the whole ecosystem if the ecological status of the Hanna
Wetland is neglected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parasites infection
  • Parasitic worms
  • Leech
  • Cyprinid fish