بکارگیری دو گونه از پروبیوتیک‎های باسیلوسی بر پاسخ‎های ایمنی و فلور میکروبی روده پست‎لارو میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannamei (Boone, 1931)

نویسندگان

چکیده

در مطالعه حاضر تأثیر مصرف جیره‎های حاوی Bacillus subtilis و B. licheniformis در سه قالب تجاری، تجاری- بومی و بومی بر روی برخی شاخص‎های ایمنی (گلوکز، آلبومین، پروتئین کل، لیزوزیم، کورتیزول، ایمونوگلوبولین M (IgM) و فلور میکروبی روده پست‎لارو میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) ارزیابی شد. میگوها در طول دوره آزمایش (60 روز) با چهار جیره متفاوت تغذیه شدند: شاهد (بدون پروبیوتیک)، جیره T1 مکمل شده با 106×5/1 CFU g-1 از پروبیوتیک تجاری، جیره T2 با 106×5/1 CFU g-1 از پروبیوتیک تجاری- بومی، جیره T3 با 106×5/1 CFU g-1 از پروبیوتیک بومی. در پایان دوره آزمایش، سطوح پارامترهای بیوشیمیایی (گلوکز، پروتئین کل، لیزوزیم، کورتیزول، IgM) در میگوهای تغذیه شده با جیره‎های حاوی پروبیوتیک بطور معنی‎داری نسبت به میگوهای تغذیه شده با جیره شاهد بیشتر بود. با این وجود، اختلاف معنی‎داری در غلظت آلبومین بین تیمارهای آزمایشی و شاهد مشاهده نشد، اما پس از 60 روز تغذیه با جیره‎های T1، T2 و T3 (به ترتیب 19/1، 15/1 و 14/1) مقدار آن افزایش یافت. همچنین تراکم جمعیت باکتری‎های باسیلوس شمارش شده در دستگاه گوارش میگوهای تغذیه شده با پروبیوتیک بطور معنی‎داری نسبت به شاهد بیشتر بود. نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن پروبیوتیک‎های باسیلی می‎تواند موجب بهبود پارامترهای ایمنی و تعدیل فلور میکروبی روده پست‎لارو میگوی سفید غربی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Use of Bacillus probiotics for immune responses and intestinal microflora of white leg shrimp Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) post larvae

نویسندگان [English]

  • D. Abdollahi Arpanahi
  • H. Jafaryan
  • M. Soltani
  • H. Gholipour Kanani
چکیده [English]

The effect of dietary containing of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis in three groups including commercial, commercial-indigenous and indigenous was investigated on the immune parameters (glucose, albumin, total protein, lysozyme, cortisol, immunoglobulin M (IgM)) and the intestinal flora of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) post larvae. The shrimp were fed for 60 days with four different diets: control (without probiotics), diet T1 supplemented with 1.5×106 CFU g-1 commercial probiotic, diet T2 with 1.5×106 CFU g-1 commercial-indigenous probiotic, diet T3 with 1.5×106 CFU g-1 indigenous probiotic. At the end of experimental period, the levels of biochemical parameters (glucose, total protein, lysozyme, cortisol, IgM) of shrimp fed probiotic diets were significantly higher than in those shrimps fed the control diet for 60 days. However, albumin concentrations showed no significant difference between the experimental treatments and the control, but increased by 1.19, 1.15 and 1.14 after 60 days of feeding with diets T1, T2 and T3, respectively. Likewise, population density of Bacillus bacteria counted in digestive tract of shrimps treated with probiotic were significantly higher than the control group. Results of this study indicated that the addition of probiotic bacili can improve immune parameters and modulates intestinal microbiota of shrimp (L. vannamei) post larvae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Litopenaeus vannamei
  • Probiotc
  • Bacillus subtilis
  • Bacillus licheniformis