تأثیر غلظتهای تحت حاد علف‌کش بوتاکلر بر برخی پارامترهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykiss)

نویسندگان

1 دانشگاه خلیج فارس

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

چکیده

هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثرات علف­کش بوتاکلر بر برخی از پارامترهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بود. ابتدا غلظت LC50علف­کش بوتاکلردر مدت 96 ساعت تعیین و سپس تعداد 150 قطعه بچه ماهی قزل­آلا با میانگین وزنی33/2±25/20 گرم در 5 تیمار، شامل 4 تیمار آزمایشی(25، 50، 75 و 100 درصد میزان LC50) و یک تیمار شاهد و هر تیمار شامل سه تکرار به مدت 6 روز، مورد آزمایش قرار گرفتند و تغییر تعدادی از پارامترهای خونی بررسی شد. نتایج نشان داد که تعداد گلبول­های قرمز و سفید، میزان هموگلوبین و هماتوکریت و مقادیر حجم متوسط گلبولی، هموگلوبین متوسط گلبولی و غلظت متوسط هموگلوبین گلبولی در تیمارهای مختلف آزمایشی اختلاف معنادار آماری داشتند(p<0.05)، بطوریکه با افزایش غلظت سم بوتاکلر تعداد گلبول­های قرمز، گلبول­های سفید و مقادیر هموگلوبین و هماتوکریت، همچنین فاکتورهای MCH و MCHC سیر نزولی داشتند. تفاوت معنادار ( p<0.05) بین تیمار شاهد با تیمارهای مورد آزمون در این دو فاکتور نیز مشاهده گردید. از لحاظ MCV نیز، اختلاف معنادار آماری بین تیمار شاهد و سایر تیمارها مشاهده گردید ( p<0.05). این سم موجب کاهش معنی­دار در تمامی فاکتورهای مورد بررسی در این آزمایش گردید که تمام فاکتورها با افزایش غلظت سم بوتاکلر روند کاهشی را نشان دادند. همچنین در تمامی فاکتورها به استثنای WBC اختلاف معنی­دار بین دو غلظت پایینتر  (%25 و %50) با دو غلظت بالاتر (%75 و %100)  از این علف­کش نیز وجود داشت. بنظر می­رسد تغییر حاصله در فاکتورهای خونی ماهیان قرار گرفته در معرض سم بوتاکلر باعث کاهش ایمنی غیراختصاصی و بروز تلفات آنها شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of subacute concentrations of Butachlor herbicide on some blood parameters in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Mahmoud NafisiBahabadi 1
  • Shahram Dadgar 2
  • F. Lakzaei
  • Zhaleh Mohajeri 3
  • Razieh Abdolahi 1
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effect of Butachlor on some blood parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). 150 pieces of fish in five experimental groups (25, 50, 75, 100% dosage of LC50 and control) were exposed to various concentrations of the herbicide Butachlor for 6 days and changes in the blood parameters were studied. At the end of experiment, there were significant difference (p <0.05) between experimental treatments in terms of their number of red and white blood cells, hemoglobin and hematocrit values. ​​MCV, mean corpuscular hemoglobin and mean corpuscular hemoglobin concentration. The number of red and white blood cells, hemoglobin and hematocrit values decreased with increasing Butachlor concentration. Also MCH and MCHC showed decreasing trend by increasing percentage of Butachlor. These two factors as well as MCH were significantly different in control compared to the other treatments. Regarding MCV, an insightful difference was observed between control group and other groups. Increasing Butachlor concentration reduced every studied factor eloquently. Moreover, in every factor except WBC, there was a significant difference between low ( 25% , 50%) and high (75% , 100%)concentration of the Butachlor. Evidently, change in different blood factors of fish under the Butachlor toxin had cause a reduction in their protection system and mortality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • Oncorhynchusmykiss
  • BUTACHLOR
  • Blood factors