اثرآستاگزانتین بر رشد، ترکیب شیمیایی بدن و برخی شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus Linnaeus,1758)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر به­منظور بررسی اثر آستاگزانتین بر عملکرد رشد (وزن نهایی و ضریب رشد ویژه و شاخص وضعیت)، تغذیه (ضریب تبدیل غذایی، میزان غذای دریافتی و نسبت کارایی پروتئین)، ترکیب شیمیایی (میزان پروتئین، چربی، رطوبت و خاکستر) و برخی شاخص­های بیوشیمیایی سرم خون (پروتئین تام، گلوکز، تری­گلیسرید و کلسترول) 120 قطعه ماهی کفال خاکستری g07/0±77/11 به مدت 60 روز طی آذرماه ماه 1394 در یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار آزمایشی و 3 تکرار              (با تعداد 10 قطعه در هر تکرار)صورت گرفت. تیمار آزمایشی شاهد از غذای بدون آستاگزانتین و در تیمارهای آزمایشی 2، 3، 4 به ترتیبmg/kg  50، 100، 150  آستاگزانتین استفاده گردید. نتایج حاصله نشان داد که بیشترین میزان غذای دریافتی، ضریب رشد ویژه، نسبت کارایی پروتئین و شاخص وضعیت در تیمار حاوی mg/kg 150 آستاگزانتین مشاهده شد (05/0>p). هم­چنین بیشترین وزن نهایی و پروتئین تام و کمترین تری­گلیسرید و کلسترول در تیمار­های حاوی mg/kg 100 و 150 آستاگزانتین مشاهده شد. کمترین میزان چربی در تیمارهای تغذیه شده با آستاگزانتین مشاهده شد (05/0>p). در مجموع افزودن mg/kg 100 آستاگزنتین به جیره غذایی ماهی کفال خاکستری به­منظور بهبود شاخص­های رشد، تغذیه، کیفیت لاشه و شاخص­های بیوشیمیایی خون (پروتئین تام، تری­گلیسرید و کلسترول) در این ماهی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of astaxanthin on growth, body chemical composition and some blood serum biochemical indices in grey mullet, Mugil cephalus Linnaeus, 1758

نویسندگان [English]

  • H. Rigi ghazagh
  • A. Abromand
  • S. Ziaeinezhad
  • P. Akbari
چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate the effect of astaxanthin on the growth performances (final weight (FW), specific growth ratio (SGR) and condition factor (CF) feed indices (feed conversion rate (FCR), voluntary feed intake (VFI) and protein efficiency ratio (PER)), body chemical (protein, fat, moisture and ash) and some blood serum biochemical parameters (total protein, glucose, triglyceride and cholesterol) of Mugil cephalus for 60 days. The experiment was conducted in a completely randomized design with 120 of Mugil cephalus (with average weight of 11.77±0.07g) in 4 treatments and 3 replicates (n=10 in each replicate) and included: control group without using astaxanthin, an another groups (treatment 2, 3 and 4) the amounts of astaxanthin were 50,100 and 150 mg/kg food. The results showed that at the end of experiment, the highest FW (4.22±0.11g), DGI (1.77±0.51%), the lowest FCR (0.95±0.05), the highest SGR, PER and CF were observed in the diet containing 150 mg /kg astaxanthin (p<0.05). Also, the highest FW and total protein and the lowest triglyceride and cholesterol were observed diets containing 100 and 150 mg /kg astaxanthin. The lowest crude fat was observed in treatments containing astaxanthin (p<0.05). in Finally, diet containing 100 mg/kg astaxanthin could improve growth, feed performances, carcass quality and blood chemical parameters in Mugil cephalus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mugil cephalus
  • Astaxanthin
  • Carcass composition
  • Glucose
  • Total protein