اثرات شوری روی رشد و بازماندگی بچه میگوی سفید هندی (Penaeus indicus)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نور

2 اهواز

چکیده

 این پروژه در ایستگاه تحقیقات شیلاتی بندر امام خمینی (ره) در تابستان 1381، بمنظور تعیین شوری مطلوب برای پرورش میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) با پنج سطح شوری شامل 10، 20، 30، 40، 50 قسمت در هزار و چهار تکرار به صورت کاملا تصادفی انجام پذیرفت. بچه میگوهای سفید هندی 35 روزه (PL35) با میانگین وزن (0.024 ± 0.26 گرم) به مدت 60 روز در مخازن 300 لیتری که با 200 لیتر آب پر شده بودند، با تراکم 20 عدد در هر مخزن پرورش یافتند و شاخصهای رشد و بازماندگی بچه میگوها در شوریهای مختلف طی دوره پرورش بررسی شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که شوری روی شاخصهای رشد و بازماندگی بچه میگوهای سفید هندی دارای اثر معنی دار بود(P<0.05) و بیشترین میانگین افزایش وزن بدن، بالاترین میانگین وزن نهایی بدن بچه میگوها، بیشترین میانگین افزایش طول کاراپاس و حداکثر اندازه طول کاراپاس، همچنین کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی (FCR) در شوری 20 قسمت در هزار بدست آمد. بالاترین میزان میانگین تولید، بالاترین میزان میانگین مصرف غذا، بالاترین میانگین ضریب رشد ویژه (SGR) و بالاترین میانگین بازماندگی در شوری 30 قسمت در هزار بدست آمد. با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه شوری مطلوب برای پرورش میگوی سفید هندی در محدوده 20 تا 30 قسمت در هزار معرفی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTS OF SALINITY ON GROWTH AND SURVIVAL OF INDIAN WHITE SHRIMP (PENAEUS INDICUS)

نویسندگان [English]

  • E. Pagheh 1
  • A. Abedian 1
  • J. Ghafle maramazi 2
1 Noor
2 Ahvaz
چکیده [English]

This study was conducted the optimum salinity for culture of White Indian shrimp juvenile (Penaeus indicus) in Bandar Emam Khomeini fisheries research station in summer 2002. Five levels of salinity (10, 20, 30, 40 and 50 ppt) with four replicates were used in this trial. 35 specimen of White Indian shrimp juvenile (PL35) with mean weight of 0.26:t0.024g have been cultured for 60 dayes in 300 liter fiberglass tanks that each tank was filled with 200 liters water and stocked with 20 shrimp juveniles for estimating the growth and survival rates in different salinities. Results showed that salinity was significantly (P<0.05) affected on growth and survival of P. indicus juveniles. Highest increase in mean weight and the maximum final mean weight of juvenile, highest increase in carapace length and maximum C.L. and also the lowest FCR observed in 30 ppt salinity. According to the obtained results, it can be suggested that the optimal salinity for culture of White Indian shrimp is between 20 and 30ppm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • WHITE INDIAN SHRIMP
  • PENAEU~ INDICUS
  • Salinity
  • Growth
  • survival