بررسی مورفومتریک - مریستیک ماهی سیاه کولی خزری (Vimba vimba persa) کوچگر به سفید رود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بندرانزلی

2 لاهیجان

3 تهران

چکیده

 این بررسی در قالب پروژه مطالعه تکثیر طبیعی ماهیان رودکوچ اقتصادی دریای خزر در سفیدرود از آذرماه 1378 تا دی ماه 1379 انجام شد و نتایج نشان داد که این ماهیان (149 عدد) دارای میانگین طول کل 31.6 ± 171.2 میلی متر، وزن 19.7 ± 62.9 گرم و سن 3.49±0.9 سال می باشند. میانگین تعداد فلسهای روی خط جانبی 1.8 ± 50.83 عدد، شعاعهای منشعب باله پشتی 0.2 ± 7.96 عدد و در باله مخرجی 1.0 ± 17.58 عدد تعیین شد. میانگین طول سر 1.9 ± 24.47 میلی متر، قطر چشم 0.4 ± 6.10 میلی متر، بیشترین ارتفاع بدن 1.4 ± 26.17 میلی متر، ارتفاع و طول باله پشتی بترتیب 1.5 ± 20.22 و 0.8 ± 10.96 میلی متر، ارتفاع و طول باله مخرجی بترتیب 0.8 ± 12.66 و 1.5 ± 18.17 میلی متر، طول باله های سینه ای 1.2 ± 18.17 و باله شکمی 1.1 ± 14.97 میلی متر، فاصله باله های سینه ای - شکمی 1.7 ± 24.18 و شکمی - مخرجی 1.5 ± 20.00 میلی متر و طول پیش پشتی 1.7 ± 52.21 درصد طول استاندارد بدن بدست آمد. مولدین و بچه ماهیان در 2 عامل مریستیک و 15 عامل مورفومتریک و مولدین نر و ماده در 16 ویژگی مورفومتریک ( بویژه ارتفاع بدن، طول باله های پشتی، سینه ای، شکمی و مخرجی) تفاوت داشتند. همچنین از نظر ظاهری، نرهای بالغ دارای دانه های مرواریدی روی سر و بدن بوده و رنگ بدن آنها تیره تر و باله های شکمی و مخرجی نارنجی تر می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MORPHOMETRIC AND MERISTIC CHARACTERISTICS OF VIMBA VIMBA PERSA IN SEFIDRUD RIVER

نویسندگان [English]

  • K. Abbasi 1
  • A. Keyvan 2
  • M. Ahmadi 3
1 Anzali
2 Lahijan
3 Tehran
چکیده [English]

During years 1999-2001. a series of sampling was carried out in Sefidrud river to study morphometric and meristic characteristics of Caspian Vimba. 149 specimen were collected and then necessary measurments were considered and following results were obtained:
T.L= 171.2±31.6mm, W= 62.9±19.7g, age= 3.49±0.9 year, average number of scales on lateral line = 50.83±1.8, branched ray of dorsal and anal fins = 7.96±0.2 and 17.58±1.0 respectively. 
The mean morphometric measurments with respect to body standard length (%) were: head length 24.47±1.9, eye diameter 6.10±1.07, body maximum depth 26.17±1.4, dorsal fin heigth and length 20.22±1.5 and 10.96±0.8, anal fin heigth and length 12.66±0.8 and 18.17±1.5, pectoral fin length 18.17±1.2, ventral fin length 14.97±1.1, pecto-ventral fins distance 24.18±l.7 and ventral-anal distance 20.00±1.5 and pre-dorsal distance 52.21±1.7. 
Adults and juvenils showed difference in 2 meristic and 15 morphometric parameters. On the other hand, the adult males and females showed difference in 16 morphometric parameters (esp. body depth, lengths of dorsal, pectoral, pelvic and anal fins). Also, adult males have a series of fine epithelial turbecles on head and body and their color is darker with more reddish anal and ventral fins.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vimba vimba persa
  • CHARACTERISTIC
  • Caspian Sea
  • SEFIDRUD RIVER
  • Iran