استفاده از تراکم عناصر کمیاب در اتولیت جهت مطالعه جمعیتی ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

تهران

چکیده

 طی سالهای 1378 تا 1379، با هدف امکان بکارگیری روش تعیین عناصر کمیاب در اتولیت ماهی کلمه (Rutilus rutilus) از مناطق آستارا، انزلی، بابلسر و بندر ترکمن تعداد 98 عدد ماهی جمع آوری شد. میزان عناصر کمیاب Zn، Cu ، Fe، Sr، K و Br در اتولیت آنها با استفاده از روش PIXE تعیین شدند. مقایسه میانگین تجمع عناصر Zn، Cu، Fe، Sr، K بعنوان عناصر کمیاب در اتولیت ماهیان کلمه نشان می دهد که برای تفکیک و تمایز جمعیت این ماهیان در مناطق مختلف قابل استفاده است. میزان تجمع عناصر Cu، Fe، Sr، K و Zn در اتولیت ماهیان منطقه آستارا بترتیب 0.1، 2.6، 178.3، 7.1 ppm و 0.3 و در بندر ترکمن بترتیب 0.3، 5.7، 11.1، 9.5 ppm و 0.2 بود. اختلاف در میزان تجمع عناصر کمیاب دراتولیت ماهیان دو منطقه آستارا و بندر ترکمن معنی دار بود (P<0.05). در حالیکه این اختلاف در میزان تراکم عناصر یاد شده در اتولیت ماهیان دو ناحیه بابلسر و بندرانزلی معنی دار نبوده (P<0.05) و قابل تفکیک با ماهیان مناطق دیگر نیستند. سابقه مطالعاتی روی جمعیت های ماهی کلمه، با استفاده از خصوصیات مرفولوژیک، حاکی از وجود دو جمعیت از ماهیان کلمه در جنوب دریای خزر، جمعیت انزلی – کورا و گرگان – ترکمن است که با نتایج حاصل از این تحقیق همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discrimination of populations of Caspian Roach (Rutilus rutilus) using trace element content in otoliths

نویسندگان [English]

  • F. Parafkandeh
  • S. Rezvani
tehran
چکیده [English]

Otoliths were collected from 98 Caspian Roach in the east, center and west parts of south Caspian Sea during 1999-2000. Trace elements K, Sr, Cu, Fe, Zn, and Br in the otoliths were detected using PIXE method. Our results suggest K, Sr, Cu, Fe, and Zn can be used as discriminating factors for population separation in Caspian Roach. The value of K, Sr, Cu, Fe, and Zn were 7.1, 178.3, 0.1, 2.6, 0.3ppm in the west and 9.5, 11.1, 0.3, 5.7, 0.2ppm in the east. Therefore, Caspian Roach from west and east can be discriminated based on their significantly different concentration of trace element contents (p<0.05). However, this was not the case for fish from central part and Anzali area (p<0.05). This study affirmed earlier results from investigations on morphometric characteristics of Caspian Roach suggesting the presence of two different populations of Rutilus rutilus in the south of the Caspian Sea, namely Anzali-Kura, and Gorgan-Turkmen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Otolith
  • Rutilus rutilus
  • Caspian Sea