بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از مزارع پرورش میگو بر خور تیاب در استان هرمزگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

بندرعباس

چکیده

 توسعه فعالیت های تکثیر و پرورش میگو در سواحل جنوبی کشور بخصوص در دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. در این تحقیق بعضی از ترکیبات شیمیایی آب مانند نیترات، نیتریت، آمونیوم، ازت معدنی کل، فسفات و فسفر کل به منظور بررسی میزان غلظت این ترکیبات و تعیین اثرات احتمالی زیست محیطی ناشی از فعالیت های آبزی پروری در منطقه تیاب استان هرمزگان در سال 1380 مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه برداری از آب بطور ماهانه به مدت شش ماه در طی دوره پرورش از خرداد ماه تا آذر ماه 1380 از 5 ایستگاه انتخابی صورت گرفت. محدوده نوسانات غلظت نیترات، نیتریت، آمونیوم، ازت معدنی کل، فسفات و فسفرکل در ایستگاههای مورد مطالعه بترتیب معادل 06/4 تا 58/23، 21/0 تا 23/2، 07/0 تا 04/2، 46/4 تا 13/25، 11/0 تا 35/2 و 73/1 تا 3/22 بود. بررسی ها نشان داد که غلظت نوترینت ها ابتدا در پسابهای خروجی و سپس در محل ریزش پسابها به مراتب بیشتر از سایر ایستگاهها بوده است. بطوریکه نتایج آنالیز واریانس یکطرفه درخصوص مقایسه میانگین پارامترها بین پسابهای خروجی و سایر ایستگاهها اختلاف معنی داری را نشان داده اند (P<0.05). لذا با توجه به نتایج حاصله می توان گفت که فعالیت مزارع پرورش میگو در منطقه توانسته است بطور نسبی موجب افزایش بعضی از پارامترها گردد. اما مقایسه پارامترهای مورد مطالعه با استانداردهای زیست محیطی حاکی از این است که در حال حاضر مزارع پرورش میگو نتوانسته اند اثرات زیست محیطی نامطلوبی را در خور تیاب بر جای بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental effects of shrimp culture on Tiab Creek, Hormozgan Province, south Iran

نویسندگان [English]

  • A. Estaki
  • Gh. Akbarzadeh
  • M. Mortazavi
  • K. Khodadadi jokar
  • M. Salimizadeh
Bandarabbas
چکیده [English]

Shrimp fanning industry has rapidly expanded in the south of Iran especially in Hormozgan Province over the past decade. In 2001, nitrate, nitrite, ammonia, total inorganic nitrate, reactive phosphate and total phosphate were assessed monthly in Tiab creek to evaluate the environmental effects of the industry. During the study period, nitrate varied between 4.06-23.58pm/1 where as variation for nitrite was measured as 0.21••2.23im11. Variation for ammonia was 0.07-2.04m/1, for total inorganic nitrate was 4.46•w25.131.imi1 and for reactive phosphate and total phosphate were 0.114m2.35irill and 1.3-22.731/m11 respectively. Results of this study showed that concentration of nutrients in the outlet effluents and creek mouth were higher than other stations. Also, comparison of concentration of nutrients between stations showed that there were significant differences between effluent water and other stations (P<0.05)......