بررسی حذف آمونیوم موجود در پساب خروجی سیستم های مدار بسته پرورش ماهی با استفاده از فرآیندهای تبادل یون و ایر استریپینگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 آمونیوم از ترکیبات مهمی است که در هنگام پرورش ماهی در آب تولید می شود. افزایش pH می تواند ضمن تبدیل آن به آمونیاک در غلظتهای کم باعث مرگ ماهی گردد. از جمله روشهای مطرح در حذف این مواد، نیتریفیکاسیون، تبادل یون و ایر استریپینگ می باشند. در این تحقیق بمنظور بررسی امکان استفاده مجدد از آب مصرف شده در حوضچه های پرورش ماهی مدار بسته، از روش تبادل یون به وسیله زئولیت کلینوپتی لولایت برای حذف آمونیوم و از فرآیند ایراستریپینگ برای زدایش آمونیوم از محلول زئولیت پایلوت استفاده شده است.
در این تحقیق ابتدا خصوصیات تبادل یونی نمونه زئولیت کلینوپتی لولایت دانه بندی شده منطقه سمنان در سیستم پیوسته مورد بررسی قرار گرفت. سپس روش ترکیبی تبادل یون و ایر استریپینگ بمنظور حذف آمونیوم از پساب حاصل از احیای ستون مبادله کننده استفاده شد.
نتایج بدست آمده ظرفیت تبادل کاتیونی نمونه در سیستم پیوسته را تا نقطه شکست 7.61 تا 11.22 و ظرفیت کل آن را 16.31 تا 19.5 میلی گرم آمونیوم در گرم وزن مبادله کننده نشان داد. همچنین راندمان احیای شیمیایی ستون با استفاده از محلول کلرورسدیم 1 نرمال 94.9 تا 99.1 و با استفاده از ایراستریپینگ بر روی محلول احیا جهت حذف آمونیوم حاصل از پساب احیا در حدود 92 درصد در فاصله زمانی صفر تا 16 ساعت بدست آمد. 55 درصد از آمونیاک آزاد شده جذب اسید شده و باقیمانده آن در هوا دفع می گردید.
بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده می توان کاربرد روش حاضر را بعنوان یک روش تکمیلی در سیستمهای مدار بسته پرورش ماهی جهت حذف ازت آمونیاکی از پساب پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of ion exchange and Air Stripping Methods to remove ammonium in recirculation fish culture system effluents

نویسندگان [English]

  • A. Rahmani
  • H. Ehsani
چکیده [English]

Increase in water pH in recirculation fish culture systems turns ammonium into ammonia which can kill fish even in low concentrations. The purpose of this study was to apply ion exchange and air stripping methods to remove ammonium in effluents of recirculation fish culture systems. Ion exchange method was done using Graded Zeolite Clinoptilolite from Semnan Province to remove ammonium and air stripping was applied to zap ammonium from Zeoilte. Regeneration tests were conducted in which known weights of ammonium saturated Clinoptilolite were contacted with 1 normal concentration of CINa solution. Different concentrations of ammonium were selected and the effects of temperature and pH in releasing ammonia were also investigated. Results show that the cation exchange capacities in continuous systems were 7.61 to 11.22 (in breakthrough point) and 16.31 to 19.5mg ammonium per gram of ion exchanger as total capacity. The results of regeneration experiments by NaCI (1 normal) solution proved.....