مطالعه فراساختار سلولهای یونوسیت آبشش گربه ماهی منطقه مهاباد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 آبشش گربه ماهیان 300 گرمی صید شده از سد مهاباد در خرداد ماه 1383 مورد مطالعه قرار گرفتند. بلافاصله بعد از صید، آبشش ها بریده و در محلول بوئن و گلوتارآلدهید بترتیب برای بافت شناسی کلاسیک و میکروسکوپ الکترونی تثبیت شدند. جهت انجام بافت شناسی کلاسیک نمونه ها پس از انجام مراحل مختلف با هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی و سپس با میکروسکوپ نوری مطالعه و از آنها عکس تهیه شد. جهت انجام مطالعات میکروسکوپ الکترونی گذاره (TEM) پس از انجام مراحل آماده سازی نمونه ها، برشهایی به ضخامت 90 نانومتر از آنها تهیه شد و سپس توسط استات اورانیل و سیترات سرب رنگ آمیزی و توسط نقره پوشش داده شدند و در پایان مطالعه و عکسبرداری شدند. بررسی ها نشان داد که سلولهای اصلی آبشش گربه ماهی Silurus glanis عبارتند از: یونوسیت a و b، سلولهای کمکی، موکوسی، پیلار و سنگ فرشی. سلولهای یونوسیت در ناحیه پایه ای تیغه های آبششی و فضاهای بین پایه ای قرار داشتند. ویژگی های فراساختاری سلولهای یونوسیت مبین نقش فعال این سلولها در تنظیم اسمزی گربه ماهی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ULTRA-STRUCTURE OF IONOCYTE CELLS IN GILLS OF SILURUS GLANIS OF MAHABAD DAM, KORDESTAN PROVINCE

نویسندگان [English]

  • S. Khodabandeh
  • M. Shahriyari moghadam
چکیده [English]

Gills of catfish Silurus glanis (300g weight) of Mahabad Dam were examined for structural attributes in 2004. Immediately after catch, gills were removed and placed in Bouin and Glutaraldehyde for structural and microscopic examinations. For classical histological assessment, samples were stained with Hematoxylin and Eosin and examined under light microscope. For electron microscopy, cuts 90 nanometers each were prepared and stainted with Uranyl Acetate and Lead Citrate, covered with silver, examined and photographed. 
We found the gill cells being composed of ionocyte 
a,b, accessory, mucous, pillar and mosaiccells. The ionocytes were located at the base of the gill rakers and intra-raker spaces. Thesestructural attributes of ionocyte cells demonstrate their active role in osmotic regulation of catfish.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gill
  • IONOCYTE
  • SILURUS GLANIS
  • Mahabad
  • Iran