بررسی غنی سازی ناپلیوس آرتمیا اورمیانا با آنتی بیوتیک اکسولینیک اسید و تعیین میزان بازماندگی دارو در غلظت ها و زمانهای مختلف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 این تحقیق به منظور غنی سازی ناپلیوس آرتمیا اورمیانا (Artemia urmiana) با غلظت های مختلف آنتی بیوتیک اکسولینیک اسید و تعیین میزان تجمع دارو در بدن ناپلیوس در مدت زمانهای متفاوت تحت تاثیر، اجرا گردید . ناپلیوس های استحصالی از تخم گشایی سیست های آرتمیای دریاچه اورمیه بطور جداگانه در شرایط آزمایشگاهی تحت تاثیر غلظت های 25، 50، 75 و 100 میلی گرم در لیتر از داروی اکسولینیک اسید خالص (Oxolinic acid-sigma) مخلوط شده با امولسیون چربی در مدت زمانهای 2، 4، 6 و 8 ساعت قرار گرفتند .کلیه شرایط محیط کشت شامل شوری آب، pH ، نور، هوادهی، غلظت دارو و مدت زمان غنی سازی برای تمام تیمارها یکسان بود و هر تیمار با سه تکرار اجرا گردید. هر یک از نمونه های غنی سازی شده بعد از انجام مراحل آماده سازی، با دستگاه HPLC مورد آنالیز قرار گرفتند. سپس داده ها با نرم افزار آماری SPSS و روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تست دانکن مورد آنالیز قرار گرفتند. با توجه به نتایج بدست آمده و جدول آنالیز واریانس، اثر عوامل مدت زمان غنی سازی و غلظت دارو در میزان باقیماندگی دارو معنی دار بودند P<0.001) و (P<0.05. بیشترین میانگین میزان تجمع دارو از نظر غلظت دارویی در ناپلیوس آرتمیا در غلظت 100 میلی گرم در لیترطی 6 ساعت غنی سازی و به میزان µg\gr\w.w 38/14± 843/38 و کمترین مقدار آن در غلظت 75 میلی گرم در لیتر طی 8 ساعت و بمیزان µg\gr\w.w422/0 ± 583/2 بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • M. Yahyazadeh
  • s. Javan
  • M. Soltani
  • S. Shiri