بررسی اثرات پراکسید هیدروژن در کنترل عفونت های قارچی تخم ، درصد تخم گشایی و ناهنجاری لارو قزل آلای رنگین کمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 این تحقیق با هدف تعیین کارآیی پراکسید هیدروژن در کنترل ساپرولگنیازیس تخم قزل آلا در شرایط شمال ایران انجام شد. بخشی از طرح تحقیق مشابه کارهای انجام شده قبلی در سایر کشورها بوده، اما بواسطه تفاوت مناطق جغرافیایی و تفاوتهای احتمالی در جنس و گونه های قارچهای بیماریزا، نتایج متفاوت از کاربرد داروها دور از انتظار نیست. بخش عملی این تحقیق در کارگاه تکثیر و پرورش آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت از آبان تا بهمن 1382 طی مدت 3 ماه انجام شد. پس از تخم کشی از 18 مولد، تخمها با اسپرم مولدین نر لقاح داده شدند. سپس تخمها به مدت حدوداً یک ساعت در داخل تشتک (در محیط بدون نور) قرار داده شدند تا آب جذب کنند. سپس با استفاده از پیمانه مدرج و شمارش حجمی تخمها، تعداد 1000 تخم قزل آلا در سینی هر تراف ریخته شد (هر تراف شامل سه سینی و هر تیمار هم شامل سه تکرار بود). 48 ساعت پس از لقاح تیمار دارویی آغاز شد. تیمار دارویی پراکسید هیدروژن (35 ماده فعال) با غلظت 500، 750
و 1000 میکرولیتر بر لیتر به مدت 15 دقیقه در روزهای متوالی (یک روز در میان) تا روز هفتم صورت گرفت و از روز هفتم تا چهاردهم (70 تا 140 درجه روز) دارو درمانی بدلیل حساسیت تخم متوقف شده و از روز پانزدهم دوباره دارو درمانی تا چهار روز قبل از تفریخ صورت گرفت. تیمار دارویی با سبز مالاشیت هم در غلظت 5/1 میلی گرم در لیتر (غلظت متعارف کارگاه) بصورت متوالی تا چهار روز قبل از تفریخ انجام شد. در این تحقیق، تیمار شاهد بدون بکارگیری دارو در نظر گرفته شد.
در جمع بندی نتایج با در نظر گرفتن تاثیر مثبت پراکسید هیدروژن بر بازماندگی و درصد تفریخ می توان آن را داروی مناسبی برای بکارگیری در کنترل بهداشتی کارگاههای تکثیر قزل آلا دانست. هر چند اثر قارچ کشی پراکسید هیدروژن در مقایسه با سبز مالاشیت کمتر است، کم زیان بودن آن برای کاربران و محیط زیست نکته قابل توجه دیگری برای این ماده محسوب می گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of hydrogen peroxide on fungal disinfection, hatch rate and larval deformities of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • A. Banoreh
  • B. Abtahi
  • I. Sharifpor
  • H. Abdolhai
چکیده [English]

The hydrogen peroxide in concentrations of 500, 750 and 1000 mu l/l, malachite green with usual concentration (1.5mg/l) and natural control treatments were examined to evaluate the antifungal effects of the chemicals on Rainbow Trout eggs. Hydrogen peroxide and malachite green treatments were performed after 48 hours after fertilization in every other day, until 4 days before hatch, each time for 15 minutes. During experiments, water parameters were measured which were 8.05~c0.55mg/l for dissolved oxygen, 8.8~c2.2 degree C for temperature, 7.9~c0.05 for pH, 132~c20mg/l for total hardness, and E.C was 336~c24 mu s/cm. The fungal infection was minimal in malachite green treatment and was significantly different with other treatments (P0.05). No significant difference in deformities caused by the treatments were observed (P>0.05)......