بررسی تغذیه طبیعی تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus) در سواحل جنوبی دریای خزر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 بررسی رژیم غذای طبیعی تاسماهی ایرانی بر روی دستگاه گوارش 52 عدد ماهی که بوسیله تور ترال از 85 ایستگاه در اعماق 2 تا 100 متری در فصول تابستان و زمستان 1385، در سواحل جنوبی دریای خزر در 3 استان گیلان، مازندران و گلستان صید شدند، انجام گردید. وزن متوسط نمونه ماهیان 1±8/332 گرم و طول کل آنها 1±7/37 سانتیمتر بود. در این مطالعه در محتویات دستگاه گوارش تاسماهی ایرانی تعداد 11 نوع ماده غذایی شامل گاو ماهیان (Gobiidae)، مایسیده (Mysidae)، گاماروس (Gammaridae)، نرئیس (Nereidae)، آمفارتیده (Amphartidae)، سودوکومائیده (Pseudocumidae)، شگ ماهیان (Clupeidae)، سوزن ماهیان (Syngnathidae)، اسکروبیکولاریده (Scrobicularidae)، حشرات (Insect) وکاردیده (Cardiidae) شناسایی گردید. بیشترین فراوانی در استانهای گیلان، گلستان و مازندران بترتیب مربوط به گاو ماهیان(Gobiidae) و آمفارتیده (Ampharetidae) بود. بیشترین تنوع غذایی در استان مازندران با 9 نوع ماده غذایی و کمترین تنوع غذایی در استان گلستان با 4 نوع ماده غذایی، مشاهده شد. اگرچه کرمهای پرتار (Nereidae)، بیشترین تراکم موجودات کفزی (49 درصد) را در سواحل جنوبی دریای خزر بخود اختصاص داده اند اما نرئیده از لحاظ اهمیت غذایی در رده دوم و سوم در رژیم غذایی تاسماهی ایرانی می باشند. مقایسه میانگین ضریب چاقی در 3 استان نشان داد که ماهیان در هر 3 استان، از نظر رشد در شرایط نسبتاً متوسطی قرار دارند (4/0>K >3/0). با استفاده از آزمون Tukey، مشخص گردید که ضریب چاقی و شاخص معده فاقد اختلاف معنی دار در این استانها بودند لیکن میانگین شاخص تهی بودن معده، اختلاف معنی داری بین سه استان را نشان داد ( (P<0.05.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feeding regime of Persian sturgeon (Acipenser persicus) in the south Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • J. Imanpor namin
  • S. Heydari
  • F. Monsefrad
  • H. Joshideh
چکیده [English]

Feeding regime of the Persian sturgeon in the southern basins of the Caspian Sea was studied in summer and winter 2006 in three provinces Guilan, Mazandaran and Golestan. We caught 52 fish specimens in 85 sampling sites varying in depths from 2-100 m using bottom trawls. The average weight and length of fish specimens were 332.81+1 g and 37.69±1 cm, respectively. The alimentary tract of fishes were analyzed and 11 food items including Gobiidae, Gammaridae, Mysidae, Nereidae, Ampharetidae, Pseudocumidae, Clupeidae, Syngnathidae, Scrobicularidae, insects and Cardiidae were identified. The highest feed diversity was observed in Mazandaran province (9 items) and the lowest in the Golestan province (4 items). Although Nereids showed the highest percentage of benthic organisms (49%) but they were of secondary and tertiary importance in the fish diet qualitatively. Comparison of Fulton's condition factor of fishes in the three provinces showed a similar pattern (0.3<1(<0.4). A Tukey test reve.....