رابطه بین تغییرات شیمیایی ماهی کیلکا Clupeonella engrauliformis با افت وزنی در طول مدت نگهداری در سردخانه 18- درجه سانتیگراد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 در اِین تحقیق رابطه بین تغییر ماهی کیلکا منجمد Clupeonella engrauliformis با افت وزنی آن در طول مدت نگهداری بمدت 150 روز در سردخانه 18- درجه سانتیگراد بصورت سنتی و صنعتی (بسته بندی شده و نشده) مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از آزمون آنالیز واریانس دو طرفه و مقایسه میانگین ها برای تعیین وجود اختلاف معنی دار یا عدم وجود آن از تست دانکن و ANOVA رابطه بین تغییرات فاکتورهای شیمیایی Total Volatile Nitrogen (TVN)، (PV) Peroxid Value، pH، رطوبت و آزمایش ارگانولپتیک با افت وزنی تعیین گردید. نتایج آزمایشها نشان داد که در سطح 01/0 مقدار افت وزنی برای نمونه های بسته بندی شده در مقایسه با نمونه های بسته بندی نشده در انتهای دوره آزمایش معنی دار بود بطوریکه مقدار افت وزنی برای نمونه های بدون بسته بندی 5/1 برابر بیشتر از نمونه های بسته بندی شده بود. از طرف دیگر بترتیب مقدار تغییرات TVN، پراکسید، pH و کاهش رطوبت در نمونه های بسته بندی نشده 35/1، 5/4، 32/1 و 32/1 برابر بیشتر از نمونه های بسته بندی شده بود. تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان داد که میزان افت وزنی در نمونه های بسته بندی نشده کیلکا با فاکتورهای اندازه گیری شده رابطه مستقیم داشت. نتایج آزمایشها برای نمونه بسته بندی شده نشان داد که رابطه مستقیمی بین افت وزنی در ماهی کیلکا بسته بندی شده و تغییرات TVN از 7 به 28 میلیگرم درصد گرم و PV از 28/2 به 01/6 میلی اکی والان در کیلوگرم، pH از 08/6 به 37/6 و کاهش رطوبت به مقدار 72/1 درصد وجود دارد. طبق تجزیه و تحلیل آماری این نتایج در سطح معنی دار می باشند (01/0>(P. براساس نتایج بدست آمده و آزمایشهای ارگانولپتیکی مدت زمان نگهداری ماهی کیلکا منجمد بسته بندی شده در سردخانه 18- درجه سانتیگراد 60 روز و ماهی کیلکای منجمد بسته بندی نشده 30 روز پیشنهاد می شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AN INVESTIGATION ON RELATIONSHIP OF CHEMICAL INDICES OF KILKA (CLUPEONELLA ENGRAULIFORMIS) WITH WEIGHT LOSS DURING COLD STORAGE AT -18°C

نویسندگان [English]

  • S. Moeini
  • M. Sabetian
  • A. Khaleghi
  • M. Farhangi
چکیده [English]

We studied the relationship between physical and chemical properties of frozen kilka with weight loss for packed and unpacked products during storage at -18°C. Statistical analysis of the results including variance, Duncan test and ANOVA showed relationships existed between changes in Total Volatile Nitrogen (TVN), Peroxide Value (PV), pH, moisture, organoleptic properties of frozen packed and unpacked kilka with product weight losses during cold storage at -18°C. The statistical treatment of the results showed that weight losses for packed samples in comparison to unpacked one at the level of P<0.01 was significant. The weight losses, changes of TVN, PV, pH and moisture losses for unpacked samples were 1.5, 1.35, 4.5, 1.32 and 1.32 times more in comparison to the packed one, respectively. Also, the statistical analysis of the results showed a correlation between weight losses in unpacked samples of frozen kilka and the measured factors. The results of chemical and physical properties measured for packed samples of frozen kilka during cold storage and their statistical analysis showed a significant correlation P<0.01 between weight losses and the changes in TVN from 7 to 28mg/100 gr,PV from 2.28 to 6.01meq/kg, pH from 6.08 to 6.37 and 1.72% loss in the moisture of the samples. According to these results and the organoleptic tests, the shelf life for packed and unpacked frozen kilka in cold storage at -18°C, is recommended 60 and 30 days, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kilka
  • quality
  • weight
  • PROCESSING
  • Iran