اثر بیهوش کنندگی اسانس گل میخک (Eugenia caryophyllata) در شرایط مختلف pH و درجه حرارت در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 اثرات بیهوش کنندگی اسانس گل میخک (Eugenia caryophyllata) در بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) با میانگین وزنی 91/12 گرم و انحراف معیار 29/2 بررسی و برای تعیین تاثیر برخی عوامل کیفی آب شامل درجه حرارت pH در قدرت ایجاد بیهوشی و بازگشت از آن، از غلظتهای مختلف اسانس استفاده گردید. در کلیه آزمایشها چهار متغیر شامل: زمان از دست دادن تعادل، زمان ایجاد بیهوشی، زمان ایجاد بازگشت تعادل و زمان بازگشت واکنش به محرک خارجی اندازه گیری و ثبت شد. نتایج نشان داد که اسانس میخک در تمامی آزمایشها، بیهوشی مورد نظر را در زمانی کمتر از سه دقیقه ایجاد می کند، ولی زمانهای بازگشت تعادل و بازگشت واکنش به محرک خارجی در بیشتر موارد طولانی تر از پنج دقیقه بود. بهترین عملکرد اسانس گل میخک در غلظت ppm 100 و در دمای 25 درجه سانتیگراد و پی اچ های 7 و 8 و نیز دمای 30 درجه سانتیگراد و پی اچ 9 آب مشاهده گردید. در این تحقیق اسانس گل میخک به عنوان یک بیهوش کننده مناسب برای بچه ماهی کپور معمولی مورد تائید قرار گرفت و در هیچ مرحله ای تلفات مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of anaesthetic effects of clove oil (Eugenia caryophyllata) in common carp (Cyprinus carpio) under various pH and temperature condition

نویسندگان [English]

  • I. Sharifpor
  • M. Soltani
  • H. Abdolhai
  • R. Ghayomi
چکیده [English]

The anaesthetic effects of clove oil in juvenile common carp (8-12 g) were investigated under various water quality conditions, consisting of different pH and temperature. The time to loss the equilibrium, induction of anesthesia, equilibrium recovery and response recovery were measured. The results showed that clove oil induced the desirable anaesthetic condition in less than 3 minutes in all experiments. However the time of equilibrium recovery and response recovery were longer than 5 minutes in many cases.
When using clove oil at concentration of 100ppm, the most suitable anaesthetic effects and recovery times were observed at water temperature of 25֯C and pH=7 and 8,as well as at 30֯ C with pH=9.
No morbidity or mortality occurred during induction of anesthesia by clove oil and recovery of fishes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common crap
  • Cyprinus carpio
  • Anaesthesia
  • Clove oil
  • temperature
  • pH