بررسی انتخاب پذیری طولی ماهی سرخو معمولی (Lutjanus johni Bloch, 1792) براساس رابطه طول-دور بدن در تورهای گوشگیر آبهای ساحلی بندرعباس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
گونه سرخو معمولی (Lutjanus johni  Bloch, 1792) از مهمترین گونه­های تجاری در خلیج فارس و دریای عمان به شمار می­آید. این گونه در استان هرمزگان غالبا بوسیله­ تور­های گوشگیر صید می­شود. در این تحقیق از تور گوشگیری با اندازه­ چشمه در حالت کشیده­ (گره تا گره مقابل) cm 17 جهت بررسی انتخاب­پذیری تور با استفاده از روابط طول–دور بدن در آبهای ساحلی بندرعباس مورد بررسی قرار گرفت. عملیات نمونه­برداری در ماه­های اردیبهشت و تیر 1395 انجام گرفته و در طی 210 بار تورریزی 1107 نمونه ماهی بدست آمد. وزن، طول استاندارد و محیط 4 نقطه از بدن (محل قرار گیری چشم، سرپوش آبششی، ابتدای باله­ پشتی و بیشترین ارتفاع بدن) نمونه­ها اندازه گیری شد. با توجه به داده­های حاصل، رگرسیون­های طول-وزن و طول-دور بدن و منحنی انتخاب پذیری تور رسم گردید. نتایج نشان داد، طول بدن با افزایش وزن و اندازه­ محیط دور بدن افزایش می­یابد. با توجه به محیط بدن در دو نقطه­ دور برانش و بیشترین ارتفاع بدن، محدوده­ انتخاب پذیری تورهای گوشگیر مورد بررسی بین 62 تا 76 سانتی متر تعیین گردید که بر اساس آن  طول بهینه صید نیز 69 سانتی متر تعیین شد. در نهایت با توجه به بالاتر بودن مقدار طول بهینه صید از اولین طول بلوغ جنسی 50Lm تعیین شده برای گونه سرخو معمولی، می­توان چنین نتیجه گرفت که تور گوشگیر با اندازه چشمه 17 سانتی­متر مناسب صید این گونه می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the selectivity of gillnet used for catching the Crimson snapper (Lutjanus johni Bloch, 1792) by length-girth relationships in the coastal waters of Bandar Abbas

نویسندگان [English]

  • N. Haghighatjo
  • S. Gorgin
  • A. Hosseini
  • M. Babanezhad
چکیده [English]

Crimson snapper (Lutjanus johni Bloch, 1792) is the most important commercial species in the Persian Gulf and the Oman Sea. This species is caught by gillnets in the coastal waters of Bandar Abbas. In the present study, the gillnet with 17 cm stretched mesh size (knot to knot) is used for investigating the selectivity of gillnet used for catching the crimson snapper by length-girth relationships in the coastal waters of Bandar Abbas. Sampling was performed in May and July 2017. The total numbers of 1107 specimens were caught after 210 times of gillnetting. The weight, total standard length and girth of 4 points of body (locations of eyes, operculum, beginning of the dorsal fin and maximum girth) were measured for all specimens. Regression of length-girth, length-weight and selectivity curve were drawn based the data. Results showed that the total length was increased by increasing the body girth and weight of fish. Based on the body girth of two points including branch girth and maximum body girth, the selectivity of gillnet ranged from 62 to 76 cm in which the optimum length was 69 cm that is higher than Lm50. Therefore, it can be concluded that gillnet with 17 cm mesh size is suitable for catching crimson snapper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • LUTJANUS JOHNI
  • Gillnet
  • length–girth relationships
  • Persian Gulf