بررسی برخی از اعضای خانواده ویبریوناسه (Vibrionaceae) به عنوان پروبیوتیک در پرورش میگو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
جهت بررسی تاثیر باکتری های خانواده ویبریوناسه به عنوان پروبیوتیک بر روی رشد، بازماندگی و مقاومت میگوها در مراحل تکثیر و پرورش، از آب دریا، آب و لجن کارگاه های تولیدی و همچنین میگوهای پرورشی باکتری های مختلفی مانند:

Vibrio alginolyticus (sero type 1-4), Vibrio splendidus I, Vibrio fluvialis II, Vibrio anguillarumI, Vibrio costicul,Vibrio nereis, Vibrio camplbelli, Vibrio natriegens, Vibrio proteolyticus, Vibrio plegius II, Vibrio fischeri, Aeromonas hydrophila, Aeromonas schuberti, Aeromonas salmonisida, Aeromonas Veronii
جداسازی، شناسایی و لیوفیلیزه گردیدند. در آزمایشات مختلف اثرات این باکتری ها بر مراحل مختلف زندگی میگو و غذای زنده مورد استفاده از جمله جلبک های کتوسروس، تتراسلمیس و اسکلتونما در سه مرحله متفاوت از ناپلیوس سه و چهار تا پست لاروی سیزده و چهارده و مراحل بالاتر آن بررسی شد. بعضی از سروتایپ ها در محیط کشت و آزمایشات پروبیوتیک واکنش های متفاوتی از خود نشان دادند. از جمله نتایج این تحقیق سروتایپ Vibrio alginolyticus 1با تراکم 107 سلول در هر میلی لیتر توانست تولید جلبک تتراسلمیس را طی شش روز به مقدار 71 درصد افزایش دهد. سروتایپ 4 این باکتری با تراکم 105 توانست تولید تتراسلمیس را طی دوره ای مشابه 389 درصد افزایش دهد. Vibriosplendidus I توانست موجب افزایش طول در پست لاور چهار به میزان 23 درصد شده و ترکیب Vibrio alginolyticus+Vibrio fischeri موجب بهبود طول و وزن لاروهای میگو به طور معنی دار در سطح اطمینان 95 درصد گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation on Vibrionaceae family of bacteria as Probiotic factors in shrimp culture

نویسندگان [English]

  • M. Hassannia
  • F. aziz mohseni
  • V. Yeganeh
  • S. Ganjor
چکیده [English]

We investigated the effects of Vibrionaceae family of bacteria as probiotics in the process of growth and survival rate of shrimp during propagation stages. Bacterial flora were extracted from seawater, culture farms, shrimp culture farms and sludge of private propagation farms. Different bacteria such as Vibrio alginolyticus (serotype 1-4), Vibrio splendidus I, Vibrio fluvialis II, Vibrio anguillarum I, Vibrio costicul, Vibrio vulnificaus, Vibrio nereis, Vibrio camplbelli, Vibrio natriegens, Vibrio proteolyticus, Vibrio plegius II ,Vibrio fischeri, Aeromonas hydrophila, Aeromonas schuberti, Aeromonas salmonisida, Aeromonas veronii were isolated, identified and lyophilized. These bacteria were used in different experiments on shrimp life cycle stages while the shrimps were being fed on live food such as Chaetoceros, Skeletonema and Tetraselmis algae. Vibrio alginolyticus (serotype 1) with 107 cells/ml increased proliferation of Tetraselmis sp to 71 % in 6 days compared to the control e.....