تاثیر شوری بر رشد، غلظت کلروفیل و بتاکاروتن در جلبکsp. Dunaliella جداسازی شده از خلیج چابهار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

(DOI): 10.22092/ISFJ.2018.118033

چکیده

جلبک sp. Dunaliella از شاخه جلبک­های سبز است که دارای پراکنش جهانی می­باشد و در آب­های ساحلی خلیج چابهار نیز به وفور گزارش شده است. از ویژگی­های منحصر به فرد این جلبک، قدرت سازش در شوری و دمای زیاد است. این جلبک در مقابل کمبود نیترات مقاوم است و در پاسخ به تنش­های محیطی با افزایش غلظت رنگدانه­ها خصوصاً رنگریزه بتاکاروتن و گلیسرول پاسخ می­دهد. هدف از این تحقیق، تاثیر فاکتور شوری بر نرخ رشد سلولی، میزان تولید و ذخیره­سازی کلروفیل و بتاکاروتن در جلبکDunaliella sp.بود. در این پژوهش ضمن جداسازی و خالص­سازی جلبک sp. Dunaliella، تاثیر شوری­های مختلف (5/0، 75/0، 1، 5/1، 2، 3 و 4 مولار کلرید سدیم) بر رشد و تکثیر جلبک، میزان تولید کلروفیل a، b و بتاکاروتن طی مدت چهار هفته مورد بررسی قرار گرفت. میزان تولید کلروفیل (a و b) و بتاکاروتن با اسپکتروفتومتری با کمک استون اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که جلبک  Dunaliella sp.در غلظت­های 5/0، 75/0، 1، 5/1، 2، 3 و 4 مولار کلرید سدیم قادر به رشد است؛ ولی بیشترین رشد و تکثیر سلولی و همچنین بیشترین میزان تولید بتاکاروتن این جلبک بین شوری­های 5/1 تا 2 مولار کلرید سدیم می­باشد (05/0p<). با افزایش رشد و تکثیر جلبک، میزان تولید کلروفیلa  و  bدر تمام شوری­ها افزایش یافت ولی به علت تولید بتاکاروتن، میزان غلظت این رنگریزه­ها کاهش نشان داد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects salinity on growth, chlorophyll and β-carotene concentration in Dunaliella sp. isolated from Chabahar Gulf

نویسندگان [English]

  • Sh. Enayati
  • A. Javanshirkhoei
  • Gh. Rafiei
  • H. Porbagher
  • A.A. Moradinasab
چکیده [English]

Dunaliella sp. is from division of chlorophyte algae that has a global distribution and is abundantly reported in the coastal waters of Chabahar Bay.This algae is a euryhalin species which may support high temperatures and lack of Nitrogen conditions in the sea. Also as a response to environmental stresses it fluctuates pigment reserves specially the Beta-Carotene.The aim of this study was effects of salinity on growth, chlorophyll and β-carotene concentration in Dunaliella sp. In this study in beyond the separation and purification of Dunaliella sp. from seawater, the impact of different levels of salinity (0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3 and 4 mol NaCl) on growth, the amount of chlorophyll and β- carotene were measured during a period of 4 weeks. Chlorophyll a, b and β-carotene contents were determined spectrophotometrically from algal pellets using 80% (v/v) acetone/water mixture. Results showed that the Dunaliella sp. in treatments of 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3 and 4 mol NaCl could grow, but the maximum growth of this algae and the maximum amount of β-carotene were observed in salinities between 1.5 to 2 mol NaCl (p<0.05). Parallel to growth of the algae the production of chlorophyll a and b was increased in all salinities treatments but their production causes a decrease in β- carotene production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salinity
  • Growth
  • chlorophyll
  • Dunaliella sp
  • Chabahar Gulf