مدل‌سازی اثرات کاهش سطح آب بر فاصله بهینه قفس‌های پرورش ماهی در خلیج گرگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

با کاهش سطح خلیج گرگان متاثر از کاهش سطح آب دریای کاسپی میزان فاصله بهینه بین پن­های پرورش ماهی تغییر خواهد نمود. هدف تحقیق حاضر بررسی تغییرات فاصله بهینه ناشی از کاهش سطح آب با جفت نمودن دو ماژول هیدرودینامیک و انتقال-پخش از مدل مایک21 تحت 15 سناریو با در نظر گرفتن باد غالب غرب­وزان در سه سرعت و در 5 تراز مختلف می­باشد. تنش تابشی موج با استفاده از ماژول موج نزدیک به ساحل در 15 سناریو اجرا شد و به عنوان ورودی در مدل­های هیدرودینامیک به­کار گرفته شد. با مدل­سازی شوری در سال شاخص 1390 در تراز 5/26 متر، ضریب پخش استخراج و از آن در سایر مدل­سازی­ها استفاده گردید. نتایج مدل­سازی در بیشتر سناریوها بیانگر جابجایی آلاینده در راستای باد غالب از غرب به شرق در مزرعه جنوب غربی و جابجایی آلاینده مخالف جهت باد غالب و از شرق به غرب در مزرعه شمال شرقی می­باشد. عمدتاً افزایش سرعت باد و کاهش تراز آب سبب افزایش میزان فاصله بهینه و کاهش مدت زمان رقیق­شدگی آلاینده می­گردد. بیشینه میانگین فاصله بهینه در مزرعه شمال­ شرقی و جنوب غربی به­ترتیب 487 و 2615 متر در تراز 28 متر برآورد گردید. کمینه میانگین فاصله بهینه در مزرعه شمال شرقی و جنوب غربی به­ترتیب 194 و 999 متر و در ترازهای 5/26 و 26 متر برآورد گردید. به­منظور کاهش بلایای بوم­شناختی و اقتصادی ناشی از اثرات کاهش سطح آب دریای کاسپی بر فاصله بهینه مزارع در آینده، توصیه می­گردد نسبت به جانمایی مجدد مزارع پرورش ماهی در خلیج گرگان اقدام گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the effects of water level decreases on the optimum distance of fish pens in Gorgan Bay

نویسنده [English]

  • S. Sharbaty
چکیده [English]

By reducing the water level in the Gorgan Bay, as a result of the decreasing in the Caspian Sea water surface, the optimum distance will change between fish farms. The purpose of this study was to investigate the optimal distance variation due to water level reduction, Hydrodynamic and Transport modules of the Mike 21 model was implemented under 15 scenarios by considering western prevailing wind and in 5 levels. Wave radiation tension was implemented using the Near Shore Wave module in 15 scenarios and used as input in hydrodynamic models. Dispersion coefficient was extracted by salinity modeling in the year 2012 and at a level of 26.5 m and used it in other models. The modeling results in most scenarios indicate that the pollutant displacement is in the direction of the dominant wind from west to east in the southwest farm and was from east to west in the northeastern farm opposite to the dominant wind. Mostly, wind speed increasing and water levels decreasing will increase the optimum distance and will reduce time to dilute pollutants. The maximum mean optimum distance in the northeast and southwest farms were 487 and 2615 meters in level of 28 meters, respectively. The minimum mean optimum distance in the northeast and southwest farms were 194 and 999 m in level of 26.5 and 26 meters, respectively. In order to reduce the ecological and economic disasters caused by the effects of the Caspian Sea level reduction on the optimal distance between farms in future, it is recommended to restructure fish farms in the Gorgan Bay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gorgan Bay
  • Optimum Distance
  • Water Level Decrease
  • Fish Farms
  • modeling