تأثیر اسانس گیاه سیر (Allium sativum) بر شاخص‌های رشد و بقاء، برخی شاخص‌های بیوشیمیایی خون و آنزیم‌های گوارشی ماهی زبرا دانیو (Danio rerio)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر اسانس گیاه سیر (Allium sativum) در چهار سطح 0 (T0)، 10/0 (T1)، 15/0 (T2) و 20/0 (T3) گرم اسانس سیر بر کیلوگرم جیره غذایی بر شاخص­های رشد و بقاء، شاخص­های بیوشیمیایی خون و آنزیم­های گوارشی ماهی زبرا دانیو (Danio rerio) انجام گرفت. لاروها از زمان شروع تغذیه فعال به مدت 60 روز با جیره­های غذایی آزمایشی تغذیه شدند. نتایج نشان داد که ماهیان تغذیه شده با جیره­های غذایی آزمایشی بطور معنی­داری در شاخص­های رشد و بقاء نسبت به گروه شاهد در شرایط بهتری قرار داشتند (05/0>p). بر طبق نتایج، کمترین میزان گلوکز (mg/dl 08/0±35/18) و کلسترول (mg/dl 06/0±55/3) در تیمار T3 مشاهده شد و دارای اختلاف معنی­داری با گروه شاهد و سایر تیمارهای آزمایشی بود (05/0>p) در حالیکه بیشترین میزان پروتئین کل (g/dl 09/0±51/2) در تیمارهای T2 و T3 اندازه­گیری شد که دارای اختلاف معنی­داری با گروه شاهد و تیمار T1 می­باشد (05/0>p). مقدار آنزیم پروتئاز در تمامی ماهیان تغذیه شده با تیمارهای آزمایشی افزایش یافت (05/0>p)، اما در مورد آنزیم­های لیپاز و آمیلاز، تنها در تیمارهای T2 و T3 بطور معنی­داری تحت تأثیر اسانس گیاه سیر قرار گرفتند (05/0>p). بالاترین مقادیر آنزیم­های آمیلاز (U/mg protein 13/0±11/9)، لیپاز (U/mg protein 10/0±55/2) و پروتئاز (U/mg protein 10/0±03/4) در T3 مشاهده گردید. بین تیمارهای T2 و T3 به لحاظ مقدار آنزیم پروتئاز اختلاف معنی­داری وجود نداشت (05/0<p) . با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، افزودن اسانس گیاه سیر در جیره غذایی می­تواند تأثیر مثبتی در ارتقاء وضعیت عمومی، شاخص­های رشد و فعالیت آنزیم­های گوارشی ماهی زبرا دانیو داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of garlic (Allium sativum) on growth indices and survival rate, some blood biochemical parameters and digestive enzymes of zebrafish (Danio rerio)

نویسندگان [English]

  • A. Matinfar
  • T. Enayat Gholampour
  • S. Shabani Kakroodi
  • M. Fadaee Raienee
چکیده [English]

The aims of the present study were to investigate the effects of garlic at four levels including 0 (T0), 0.10 (T1), 0.15 (T2) and 0.20 (T3) gram of garlic essential oil per kilogram of diet on growth indices and survival rate, some blood biochemical parameters and digestive enzymes of zebrafish (Danio rerio). The larvae were fed from the time of their first active feeding with experimental diets for 60 days. Results showed that the growth indices and survival rates of all groups fed with experimental diets containing garlic were significantly increased as compared to the control group (p<0.05). According to the results, the lowest amounts of glucose (18.35±0.08 mg/dl) and cholesterol (3.55±0.06 mg/dl) were observed in the T3 group as compared to the other experimental groups and the control group (p<0.05) whereas, the highest amounts of total protein (2.51±0.09 g/dl) were measured in the T2 and T3 groups that were significantly different from the control and T1 groups (p<0.05). Protease enzyme levels were increased in all groups fed with experimental diets containing garlic (p<0.05), but levels of lipase and amylase enzymes were significantly influenced by garlic only in the T2 and T3 groups (p<0.05). The highest levels of amylase (9.11±0.13 U/mg protein), lipase (2.55±0.10 U/mg protein) and protease enzymes (4.03±0.10 U/mg protein) were observed in the T3 group. There was no significant differences between the levels of protease enzyme in the T2 and T3 groups (p>0.05). According to the results of the present study, dietary supplementation of garlic had positive effects on improving the general condition, growth indices and activity of digestive enzymes of zebrafish.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allium sativum
  • Danio rerio
  • growth indices
  • biochemical parameters
  • Digestive enzymes