تأثیر کاربرد توأم پراکسید‌ هیدروژن (H2O2)، دفعات شستشو و نسبت آب به گوشت بر کیفیت رنگ آب و سوریمی حاصل از گوشت چرخ‌شده ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از مشکلات مرتبط با سوریمی تهیه­شده از ماهیان آب‌های شیرین در مقایسه با گونه‌های ماهیان دریایی پایین بودن مقدار عددی سفیدی رنگ آن می باشد که عمدتأ به دلیل قرمزتر بودن رنگ عضلات آن‌ها نسبت به سایر ماهیان می‌باشد. در این پژوهش از پراکسید هیدروژن با غلظت‌های 1، 2 و 3 درصد در نسبت‌های آب به گوشت 1:2 و 1:3 و انجام عمل شستشوی گوشت چرخ­شده به تعداد 1، 2 و 3 بار در جهت بهبود کیفیت رنگ سوریمی حاصل از گوشت ماهی کپور نقره ای استفاده گردید. براساس آزمون رنگ و میزان آب مورد استفاده جهت شستشو در فرآیند یک بار و دو بار شستشو، به جز تیمار 4  (غلظت 1% H2O2، نسبت 1:2 یک بار شستشو) و تیمار10 (غلظت 1% H2O2، نسبت 1:2، دو بار شستشو) که نسبت به بقیه تیمارها سوریمی با سفیدی کمتری تولید نمود می­توان سایر تیمارهای مربوطه را به عنوان تیمار موثر از نظر بهبود رنگ سوریمی در نظر گرفت. براساس نتایج تیمار 4 با میزان عددی شاخص سفیدی 20/68 با سایر تیمارهای یک بار شستشو دارای اختلاف معنی­دار بود (05/0>p). تیمار 10 با مقدار عددی شاخص سفیدی 37/68 با سایر تیمارهای دو بار شستشو فاقد اختلاف معنی­دار بود(05/0<P). نکته اینکه در خصوص فرآیند سه بار شستشو تفاوت معنی­داری بین میزان عددی شاخص سفیدی تیمارها مشاهده نشده (05/0<P) و میزان سفیدی رنگ سوریمی حاصله به میزان عددی ۵۶/۶۲ تا ۲۵/۶۵ ثبت گردید. در نهایت مشخص گردید که افزایش غلظت پراکسید هیدروژن و تعداد دفعات شستشو تأثیرمعنی‌داری در بهبود رنگ آب حاصل از شستشو و همچنین میزان سفیدی رنگ سوریمی حاصله دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Integrated Effects of Hydrogen Peroxide (H2O2), washing cycles and water to mince ratios on the color and surimi quality of the Silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) mince

نویسندگان [English]

  • N. Badfar
  • S.A. Jafarpor
چکیده [English]

One of the problems associated with surimi, which is made from fresh water fish, is its low whiteness value compared to the marine fish species, mainly due to the redness of its muscles. In this study, hydrogen peroxide at concentrations of 1, 2 and 3% along with other variables such as water to mince ratios of 1:2, 1:3 during 1, 2 and 3 washing cycles was applied in order to improve the color quality of surimi obtained from Silver carp mince. According to the color test and the amount of utilized water for washing, in the one and two washing cycles, except for treatment 4 (1% H2O2 concentration, mince: water ratio of 1: 2, 1 washing) and treatments 10 (1% H2O2, mince: water ratio of 1: 2, twice washing) which resulted lower whiteness, the other treatments can be considered as an effective treatment to improve the color of surimi. According to the results, treatments 4 and treatment 10 with a numerical value of whiteness index 68.20 and 68.37, respectively, were significantly different compared to other treatments within their groups (P<0.05). In terms of 3 washing cycles process, no significant difference was observed among the numerical values of the white index of the treatments (P>0.05) as it was recorded from 62.56 to 65.25. Finally, it was found that increasing the concentration of hydrogen peroxide along with the washing cycles could significantly improve the color of waste water obtained from different washing cycles as well as the whiteness of the resulting surimi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surimi
  • color
  • hydrogen peroxide
  • water to mince ratio
  • washing cycles