اثر باکتری های نیتروزوموناس و نیتروباکتر درحذف آمونیاک و نیز بر فراسنجه های خونی و سرمی فیل ماهی (Huso huso)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در سیستم پرورش آبزیان خاویاری با تراکم بالا، حفظ تعادل پارامترهای محیط پرورش در سلامت فیزیولوژیک و رشد ماهیان خاویاری از مهم ترین عوامل چالش برانگیز می باشند. فراسنجه های خون شناسی شاخص های مفیدی هستند که به منظور ارزیابی شرایط فیزیولوژیک ماهیان خاویاری در پاسخ به استرس، آلاینده­ها و تغییرات فیزیولوژیک و اکولوژیک به کار می­روند. این تحقیق با هدف اثر باکتریهای نیتروزوموناس و نیتروباکتر بر میزان حذف آمونیاک و شاخص های خونی و سرم فیل­ماهی (Huso huso) در یک طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار با تراکم های یکسان از هر دو باکتری (۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵) در ۱۰۰ میلی لیتر با سه تکرار با استفاده از ۱۲۰ قطعه فیل ماهی خاویاری با میانگین وزنی ۲۰۰±۸۰۰ گرم و طول ۲±۵۵ سانتیمتر در ۱۲ تانک فایبرگلاس (۴۰۰۰ لیتری هر تکرار ۱۰ ماهی)  به مدت ۱۲ هفته و نیز دو هفته سازگاری اولیه در شهرستان دزفول در استان خوزستان انجام گرفت. بر اساس نتایج بیشترین میزان آمونیاک در تیمار یک (شاهد) با اختلاف معنی دار (05/0p) با تیمار ۳ و عدم اختلاف معنی دار با سایر تیمارها ثبت گردید.میزان آمونیاک در بین ساعات اندازه گیری شده در هر تیمار فاقد اختلاف معنی دار (05/0p≥)بود. از بین فراسنجه های خونی فقط نوتروفیل در تیمارها دارای اختلاف معنی دار (05/0p) بود. فراسنجه های سرمی خون آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، الکالین ترانسفراز (ALP، کراتین فسفاتاز (CP)، پروتئین کل وآلانین آمینوترانسفراز (ALT) تیمار ها با هم اختلاف معنی­داری نداشت (05/0p≥). فراسنجه  لاکتیک دهیدورژناز (LDH) تیمار شاهد با سایر تیمارها اختلاف معنی­دار داشت (05/0p). باکتری های نیتروزوموناس و نیتروباکتر دارای اثر مثبت برحذف آمونیاک از آب محیط پرورشی و عدم اثر منفی بر شرایط فیزیولوژیک فراسنجه های  خونی فیل ماهی خاویاری بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Nitrosomonas and Nitrobacter in removal of ammonia and on haematology and serum biochemical parameters of Huso huso

نویسندگان [English]

  • A. Mohmmadsalehi
  • E. Rajabzadeh
  • M. Soltani
  • M. Reshno
چکیده [English]

Hematological parameters are useful indicators for assessing the physiological conditions of Sturgeon in response to stress, pollutants and physiological and ecological changes. The aim of this study was to investigate the effects of nitrosomonase and nitrobacter in removing ammonia and on blood and serum indices of Huso huso .Four treatments were designed with densities of bacteria (0, 101, 103, 105) in 100 ml with three replications were performed using 120 sturgeon fish with an average weight of 200 ± 800 g and a length of 55±2 cm in 12 fiberglass tanks (4000 liters per each 10 fish) for 12 weeks and two weeks of initial compatibility. Based on the results, the highest amount of ammonia was observed in treatment 1 (control) with significant difference (p≤0.05) with treatment 3 and no significant difference with other treatments. Ammonia levels were not significantly different (p≥0.05) between the hours measured in each treatment. Among the blood parameters, only neutrophil was significantly different in treatments (p≤0.05). Serum blood parameters such as aspartate aminotransferase (AST), alkaline transferase (ALP), keratin phosphatase (CP), total protein and alanine aminotransferase (ALT) were not significantly different (p≥0.05). Lactic dehydrogenase (LDH) had a significant difference with other treatments (p<0.05). Nitrosommunos and nitrobacter had a positive effect to remove ammonia from the water of the culture environment and had no negative effect on the physiological conditions of sturgeon (huso huso) blood parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitrosomonas and Nitrobacter
  • Ammonia
  • Haematology and Serum biochemical parameters
  • Huso huso