اثر عصاره پلی ساکارید جلبک الوا (Ulva rigida) بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی و فراسنجه‌های بیوشیمیایی میگوی پاسفید غربی (Litopeneaus vannamei)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مطالعه به بررسی اثر عصاره پلی ساکارید محلول در آب جلبک الوا (Ulva rigida) بر فعالیت آنزیم­های گوارشی و فراسنجه های بیوشیمیایی میگوی پاسفید غربی (Litopeneaus vannamei) پرداخته است. پست لارو میگوها با متوسط وزن 1/0±1 گرم با 4 رژیم غذایی ( با سه تکرار) حاوی 0، 5/0، 1و 5/1 گرم جلبک الوا بر کیلوگرم غذا به ­مدت 60 روز تغذیه شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره پلی ساکارید جلبک الوا بر فعالیت آنزیم­های گوارشی موثر است. بهترین فعالیت آنزیم­های گوارشی در میگوهای تغذیه شده با 5/1 گرم عصاره جلبک الوا بر کیلوگرم غذا مشاهده شد. در رژیم­های حاوی سه سطح عصاره جلبک الوا میزان گلوکز، کلسترول، تری گلیسیرید، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز بصورت معنی­داری کاهش یافت (05/0>p). سطح پروتئین تام و گلوبولین در میگوهای تغذیه شده با 1 و 5/1 گرم عصاره جلبک بر کیلوگرم غذا به­طور معنی­دار بیشتر از تیمار شاهد بود (05/0>p). از این رو، استفاده از عصاره پلی ساکارید محلول در آب جلبک الوا در سطح 5/1 گرم بر کیلوگرم غذا برای بهبود عملکرد آنزیم­های گوارشی، متابولیسم چربی و قند و سیستم ایمنی غیر اختصاصی در میگوی پاسفید غربی پیشنهاد می­گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of water soluble polysaccharides extracts of algae (Ulva rigida) on the activity of digestive enzymes and biochemical parameters of Litopenaeus vanname shrimp

نویسندگان [English]

  • P. Akbary
  • R. Fadai Rayeni
چکیده [English]

This study was carried out to investigate the effect of water-soluble polysaccharides extract of algae Ulva rigida (WPU) on the activity of digestive enzymes and biochemical parameters of shrimp (Litopenaeus vannamei). Three replicate groups of shrimp (1.0±0.1g) were fed by four diets containing included, 0 or control, 0.5, 1 and 1.5 g/kg of WPU for 60 days. The results of this study showed that WPU was effective on the activity of digestive enzymes of L. vannamei. The best the activity of digestive enzymes were observed in shrimp that fed with 1.5 g/kg of WPU diet. Regarding biochemical parameters, the diets supplemented with three levels of WPU reduced glucose, cholesterol, triglyceride, aspartat aminotransferase, alanin aminotransferase and alkaline phosphatase in experimental shrimps. Also, protein and globulin levels of shrimp receiving WPU at 1.0 and 1.5 level were significantly higher than those fed control treatment. In conclusion, the incorporation of water-soluble polysaccharides from green algae U. rigidaat 1.5 g/kg doses improves function of digestive enzymes, carbohydrate and lipid metabolisms and nonspecific immunity in shrimp L. vannamei.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digestive enzymes
  • Ulva algae
  • biochemical parameters
  • Litopeneaus vannamei
  • Water soluble polysaccharide