تأثیر سطوح مختلف ترکیب اسیدهای آلی خوراکی بر برخی شاخص‌های رشد و ترکیبات لاشه بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف ترکیب تجاری اسیدهای آلی (بایوترونیک تاپ 3) در جیره، بر شاخص­های رشد و ترکیبات لاشه بچه ماهیان کپور معمولی صورت گرفت. ماهیان با میانگین وزن 50 گرم در 12 مخازن فایبرگلاس با تراکم 15 عدد ماهی توزیع و طی مدت 60 روز با سطوح مختلف ترکیب اسیدهای آلی شامل: 0 (شاهد)، 1، 2 و 3 درصد خوراک غذادهی شدند. نتایج نشان داد، که بیشترین وزن نهایی بدن مربوط به تیمار 3 درصد (36/1±8/144 گرم) و کمترین وزن نهایی مربوط به تیمار شاهد بود. درحالی‌که بیشترین ضریب تبدیل غذایی مربوط به تیمارهای شاهد (05/0±78/2) و کمترین آن مربوط به تیمار 3 درصد (07/0±2/2) بود. بیشترین افزایش مقدار نرخ رشد ویژه در تیمار 3 (11/0±41/1 درصد) و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد (02/0±85/0 درصد) بود. همچنین، ماهیان تغذیه شده با سطح 3 درصد ترکیب اسیدهای آلی بالاترین مقدار پروتئین خام (32/0±81/18 درصد) و پایین‌ترین مقدار چربی (14/0±28/3 درصد) را داشتند. با توجه به نتایج، به نظر می‌رسد استفاده از ترکیب تجاری اسیدهای آلی بایوترونیک تاپ 3 در سطح 3 درصد می‌تواند به‌عنوان یک محرک رشد در جیره ماهی کپور معمولی تأثیر مثبتی بر عملکرد رشد، نرخ بقاء و همچنین کیفیت لاشه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of organic acids mixture on some growth parameters and carcass composition of common carp (Cyprinus carpio) juveniles

نویسندگان [English]

  • S.P. Hosseini Shekarabi
  • M. Shamsaie Mehrgan
  • S.B. Seyed Alikhani
  • S.H. Seyedalhosseini
چکیده [English]

This study was carried out to evaluate the effects of different levels of dietary commercial organicacids mixture (Biotronic® Top3) on growth performance and carcass composition of common carp juveniles. Fish with an average weight of 50g were stocked in 12 fiberglass tanks with 15 fish per tank density for 60 days and fed with 0 (control), 1, 2 and 3% of dietary organic acids mixture. Results showed that the highest body weight was observed in 3% treatment (144.8±1.36 g) and the lowest value was related to the control treatment. However, the highest feed conversion ratio was obtained in the control (2.78±0.05) and the lowest value was observed in the 3% treatment (2.2±0.07). The highest specific growth rate was observed in 3% treatment (1.41±0.11%) and the lowest value was related to the control treatment (0.85±0.02%). Also, fish fed with 3% organicacids mixture showed the highest levels of carcass crude protein (18.81±0.32%) and the lowest fat content (3.28±0.14%). According to the results, it seems that the organicacids mixture at level of 3% can be used as a growth promoter and has a positive effect on growth performance, survival rate and carcass quality of common carp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organic acid
  • Growth performance
  • Carcass quality
  • common carp