بررسی عملکرد رشد و میزان فعالیت آنزیم‌های پروتئازی بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین تک یاخته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در مطالعه حاضر، تأثیر جایگزینی آرد ماهی با پروتئین تک یاخته باکتریایی بر عملکرد رشد و فعالیت آنزیم­های پروتئازی (پپسین، تریپسین و پروتئاز قلیایی) بچه ماهی قزل­آلای رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss) (وزن متوسط: 55/0± 51/2 گرم) برای ­مدت 6 هفته بررسی شد. پنج جیره آزمایشی با سطوح جایگزینی صفر(A)، 25 (B)، 50 (C)، 75 (D) و 100 % (E) آرد ماهی همسان از نظر پروتئین و انرژی با پروتئین تک سلولی تهیه گردید. بررسی شاخص­های افزایش وزن بدن، نرخ رشد نسبی، نسبت کارایی پروتئین، نسبت کارایی چربی و نسبت کارایی غذا نشان داد این شاخص‌ها در جیره آزمایشی C بطور معنی‌داری بالاتر از سایر تیمارها بودند (05/0p<). ضریب تبدیل غذایی در جیره آزمایشی C و E به ترتیب کمترین و بیشترین مقدار را نشان داد و اختلاف معنی­داری با سایر تیمارها مشاهده گردید (05/0p<). میزان نرخ بقاء در جیره های آزمایشی 100 % بود. بیش­ترین میزان فعالیت آنزیم­های تریپسین و پروتئاز قلیایی ضمائم پیلوریک و روده در ماهیان تغذیه شده با جیره آزمایشی C مشاهده شد که نسبت به جیره‌های غذایی D و E اختلاف معنی­داری را نشان داد (05/0>p). هم­چنین بالاترین فعالیت آنزیم پپسین معده در جیره C مشاهده شد که با سایر جیره‌ها به استثناء جیره B دارای اختلاف معنی داری بود (05/0>p). براساس نتایج حاصل از عملکرد رشد و فعالیت آنزیم­های پپسین، تریپسین و پروتئاز قلیایی جیره حاوی 50 %پروتئین تک یاختهنسبت به سایر جیره‌ها می‌تواند برای رشد ماهی قزل‌آلای رنگین­کمان مناسب باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of growth performance and proteolytic enzymes activity of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fry fed by different levels of single cell protein

نویسندگان [English]

  • A. Zamani
  • M. Khajavi
چکیده [English]

The present study was conducted to evaluate the effect of fish meal replacement with single cell protein on growth performance and proteolytic enzymes activity of pepsin, trypsin and alkaline protease in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fry (weight: 2.51 ± 0.55 g) for 6 weeks. Five experimental diets were prepared with replacement levels of 0 (A), with 25% (B), 50% (C), 75% (D) and 100% (E) of fish meal with microbial protein as isonitrogenous and isoenergetic. Parameters of body weight gain, relative growth rate, protein, lipid and feed efficiency ratio in diet C were significantly the higher than other treatments (p< 0.05), while feed conversion ratio was shown the highest and the lowest values in diet C and E, respectively , with a significant difference than those from other treatments (p< 0.05). The survival rate was 100 % in the diets. The highest activity of trypsin and alkaline protease enzymes from pyloric caeca and intestine was observed in diet C, which showed a significant difference compared to D and E diets (p< 0.05). Also, pepsin had significantly the highest activity in C diet than that from other diets exception for B diet (p< 0.05). The findings of growth performance and pepsin, trypsin and alkaline protease activity were revealed the diet containing 50% single cell protein could be appropriate for rainbow trout growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish meal
  • single cell protein
  • protease
  • Growth performance
  • Oncorhynchus mykiss