بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت تغییرات بارندگی بر ارزش افزوده بخش آبزی‌پروری و شیلات ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فعالیت‌های اقتصادی انسان سبب بروز اثرات جانبی محیط زیستی فراوان شده است که می‌توان از تغییرات اقلیمی به عنوان مهم­ترین این اثرات جانبی اشاره کرد. یکی از مولفه‌های تغییرات اقلیمی، تغییر الگوی بارش، پراکنش زمانی و مکانی بارش و همچنین کاهش میزان بارندگی است. با توجه به اهمیت نهاده آب در فعالیت‌های اقتصادی و به خصوص بخش کشاورزی و شیلات، در مطالعه حاضر، اثر تغییر بارندگی بر ارزش افزوده بخش شیلات در کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از روش خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان بارندگی در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر مثبت و معنی‌داری بر ارزش افزوده بخش شیلات دارد. همچنین بارندگی از طریق بهبود وضعیت دسترسی به منابع آب سطحی و زیرزمینی، اثر غیرمستقیم بر بهبود ارزش افزوده بخش شیلات دارد. با توجه به نتایج پیشنهاد می‌شود در مناطق بحرانی درگیر تغییرات اقلیمی، محدودیت‌های جهت صید ماهی اعمال گردد. همچنین برای تعدیل و سازگاری بخش آبزی‌پروری کشور نسبت به شوک‌های ناشی از کاهش بارندگی و تغییرات اقلیمی، زمینه بروزرسانی تکنولوژی و روش تولید از طریق ارائه تسهیلات بانکی و تأمین مالی فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating of the long-term and short-term effects of rainfall changes on the value added of Iranian aquaculture and fisheries sector

نویسندگان [English]

  • H. Balali
  • N. Mehregan
  • N. Haj Abedi
  • M. Baniasadi
چکیده [English]

Human economic activities have caused many environmental impacts that can be attributed to climate change as the most important side effects. One of the components of climate change is the change in rainfall pattern, time and space distribution of rainfall, and also the reduction of rainfall. Considering the importance of water inputs in economic activities, especially agriculture and fisheries, in the present study, the effect of rainfall change on the value added of the fisheries sector in the short and long term has been studied. For this purpose, the Auto-Regressive Distributed Lag model (ARDL) has been used. The results of this study indicate that rainfall in the short and long run has a positive and significant effect on the added value of the fisheries sector. Rainfall by improving access to surface water and groundwater resources has indirect effects on improving the value added of the fisheries sector. According to the results, it is suggested that fish catch limits be applied in critical areas affected by climate change. Also, in order to adjust and adapt the country's aquaculture sector to shocks caused by rainfall and climate change, the field of technology and production improvement should be provided through providing banking and financing facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • Rainfall Change
  • Water resources
  • Fisheries Sector
  • ARDL Model