تاثیر برخی از منابع مختلف کربوهیدراتی بر عملکرد رشد، شاخص های بدنی و فعالیت آنزیم گوارشی آمیلاز در ماهی پنگوسی Pangasiandon hypopthalmus

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در مطالعه حاضر اثر هفت نوع کربوهیدرات خوراکی بر عملکرد رشد، مصرف خوراک و میزان فعالیت آنزیم هضمی آمیلاز ماهی پنگوسی به مدت ۱۲ هفته مورد بررسی قرارگرفت. نتایج آزمایش نشان داد که ماهیان تغذیه شده با جیره دکسترین و نشاسته سیب زمینی عملکرد رشد بهتری را نسبت به ماهیان تغذیه شده با دیگر جیره های آزمایشی به جز ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی نشاسته گندم داشتند. میزان چربی احشایی ماهیان تغذیه شده با نشاسته گندم و ذرت به صورت معنی­داری بیشتر از میزان چربیاحشاییماهیان تغذیه شده با نشاسته سیب زمینی، آلفاو وکسی مایز[1]بود. همچنین فعالیت آنزیم آمیلاز ماهیان تغذیه شده با نشاسته گندم بیشتراز فعالیت آنزیم آمیلاز ماهیان تغذیه شده با جیره های حاوی نشاسته آلفا، نشاسته ساگو[2]، دکسترین و نشاسته سیب زمینی بود. به طور کلی نتایج آزمایش حاضر نشان داد که دکسترین و نشاسته سیب زمینی منابع مناسبی برای رشد ماهی پنگوسی و مطالعات بعدی در زمینه نیازهای تغذیه­ای این ماهی می­باشند.[1] نشاسته مشتق شده از ذرت که محتوای آمپلوپکتین بالایی است


[2]  نشاسته ای که از درخت Palm  به دست می آید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different dietary carbohydrate source on growth performance, body indices and activity of digestive enzyme (amylase) of Pangasiandon hypopthalmus

نویسندگان [English]

  • M. Asemani
  • A. Sepahdari
  • M. Hafezieh
  • Sh. Dadgar
چکیده [English]

In the present study, the effect of seven dietary carbohydrate sources on growth performance, feed utilization and amylase activity of Pangasiandon hypopthalmus was evaluated for 12 weeks. Fish subjected to diets containing raw dextrin and potato starch showed a significantly (p < 0.05) higher growth rate than those fish consuming other experimental diets, except wheat starch diet. Furthermore, fish fed with wheat and corn starch showed significantly higher (p < 0.05) Interaperitoneal fat value than that of fish fed with potato, Alfa and waxy maize starch. Moreover, fish fed with wheat starch had significantly higher (p < 0.05) amylase activity than that of those subjected to other experimental diets, except corn and waxy maize diets. Overall, this study showed that the raw forms of dextrin starch and potato were suitable dietary carbohydrate sources for further scientific studies on the carbohydrate utilisation of P. hypophthalmus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pangasiandon hypopthalmus
  • carbohydrate sources
  • Growth
  • Enzyme activity