مقایسه اثرات خوراکی سلنیت سدیم و نانو ذره سلنیوم بر عملکرد رشد، آنزیم‌های کبدی و دفاع آنتی اکسیدانی ماهی شانک زرد باله Acanthopagrus latus

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه اثرات دو شکل معدنی و نانوذره­سلنیوم بر رشد، آنزیم‌های کبدی و وضعیت آنتی­اکسیدانی ماهی شانک­زرد­باله (Acanthopagrus latus) مقایسه شده است. بدین منظور 300 قطعه بچه ماهی با میانگین وزنی 3±25 گرم در پنج گروه تیماربندی شده و با جیره غذایی حاوی سلنیت­سدیم و نانو­ذره­سلنیوم با دو غلظت 1 و 5/1میلی­گرم بر کیلوگرم به مدت 6 هفته تغذیه شدند. در پایان دوره نمونه‌های خون و کبد از همه گروه­ها گرفته و فعالیت آنزیم­های کبدی و آنتی­اکسیدانی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل ازاین مطالعه نشان داد که افزودن فرم نانوذره­سلنیوم به جیره­غذایی نسبت به فرم معدنی آن باعث بهبود عملکرد رشد شده است. درصد افزایش وزن در گروه شاهد معادل 59/15±95 و در گروه­های تغذیه شده با نانوذره سلنیوم به ترتیب 52/3±73/121 و 63/11±52/115 و درگروه­های تغذیه شده با سلنیت سدیم برابر 28/3±58/90 و 58/1±61/66 بود. بالاترین میزان فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدانی گلوتاتیون­پراکسیداز (GPX) و کاتالاز (CAT) و کمترین میزان آنزیم­های کبدی آلانین­آمینو­ترانسفراز (ALT) و آلکانین­فسفاتاز (ALP) در تیمار حاوی نانوذره سلنیوم بود (05/0>p)، که میزان ALT با سایر تیمارها دارای اختلاف معنی دار بود (05/0> p). همچنین کمترین میزان مالون­دی­آلدئید (MDA) در کبد ماهیان تغذیه شده با نانوذره بود که با تیمار شاهد و سلنیت سدیم اختلاف معنی­داری نداشت. بطورکلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که نانوذره سلنیوم نسبت به فرم معدنی آن بر عملکرد رشد و سیستم دفاع آنتی‎اکسیدانی ماهی شانک زرد باله اثرات مثبت داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of dietary sodium selenite and selenium nanoparticles on growth performance, liver enzymes and antioxidant status of yellowfin porgy, Acanthopagrus latus

نویسندگان [English]

  • F. Kianarsi
  • A. Safahieh
  • N. Salamat
  • A.P. Salati
  • H. Hoshmand
چکیده [English]

In this study, the effects of both mineral and nanoparticles selenium were investigated on growth performance, liver enzymes, and antioxidant status of yellowfin porgy, Acanthopagrus latus. A total number of 300 fish (average weight = 25±3 g) were randomly distributed in five groups according to according to diet: control (basal diet), nanoSe (1 and 1.5 mg/kg -supplemented diet) and sodium selenite (1 and 1.5 mg/kg -supplemented diet). Fish were fed with experimental diets for six weeks. At the end of the experiment, liver and blood samples obtained to assay the liver and antioxidant enzymes activities. The results showed that addition of 1 and 1.5 mg/kg nanoSe to the diet promoted growth, as weight gain increased significantly in A. latus fed by nanoSe (p<0.05). Also, the highest glutathione peroxide and catalase activity were recorded in treatment containing nanoSe (p<0.05). While the lowest ALT activity were seen in 1.5 mg/kg nanoSe (p<0.05). The lowest level of Malondialdehyde (MDA) was in the liver of fish fed by nanoSe, while there were no significant differences with the control and Sodium Selenite groups (p>0.05). Our findings showed that Selenium nanoparticles had beneficial effects on growth performance and antioxidant defense system of A. latus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • yellow fin porgy
  • Selenium nanoparticles
  • Sodium Selenite
  • Immunity