بررسی تاثیر دما و عناصر منیزیم و آهن بر میزان رشد و توده زنده جلبک اسپیرولینا (Arthrospira plantensis)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در تحقیق حاضر اثر دما (24، 30 درجه سانتیگراد) و اثر حذف عناصر منیزیم و آهن بر میزان رشد و توده زنده جلبک اسپیرولینا در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند. بدین منظور از دو محیط کشت زاروک و جردن استفاده شد. آزمایشات مربوط به حذف عناصر منیزیم و آهن با شش تیمار و دو شاهد در سه تکرار و آزمایش اثر درجه حرارت نیز با دو تیمار در سه تکرار برای دو محیط کشت مذکور بررسی شدند. میزان جذب نوری نمونه ها روزانه به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر (طیف سنج) در طول موج 560 نانومتر خوانده شد. علاوه بر آن اندازه گیری توده زنده به روش وزنی در دو مرحله، روز هفتم و روز چهاردهم صورت گرفت. و میزان تغییرات pH روزانه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در محیط کشت زاروک (شاهد) در روش وزنی نیز در روز هفتم تیمار بدون منیزیم و تیمار بدون منیزیم -آهن بیشترین رشد 88/0 گرم در لیتر را نیز دارا بودند. در روز هفتم در بین تیمارها (بدون منیزیم، بدون آهن، بدون منیزیم-آهن) فقط در تیمار بدون منیزیم اختلاف معنا دار آماری نسبت به محیط کشت استاندارد (زاروک) مشاهده شد (05/0>p). در اندازه گیری روز چهاردهم تیمار بدون منیزیم بیشترین رشد 95/0 گرم در لیتر را داشت اما بین تیمارها (بدون منیزیم، بدون آهن، بدون منیزیم-آهن) اختلاف معنا دار آماری نسبت به محیط کشت استاندارد (زاروک) مشاهده نگردید (05/0<p). در محیط کشت جردن (شاهد) در روش وزنی نیز در روز هفتم شاهد و تیمار بدون آهن بیشترین رشد 7/0 گرم در لیتر را داشته و در روز چهاردهم تیمار بدون آهن بیشترین رشد 27/1 گرم در لیتر بدست آمد اما بین تیمارها (بدون منیزیم، بدون آهن، بدون منیزیم-آهن) اختلاف معنا دار آماری نسبت به محیط کشت استاندارد (جردن) مشاهده نگردید (05/0<p). در ارتباط با اثر دما در محیط کشت زاروک بیشترین رشد در دمای 24 درجه سانتی گراد مقدار توده زنده 74/2 گرم در لیتر و در محیط کشت جردن بیشترین رشد در دمای 30 درجه سانتی گراد مقدار توده زنده 14/2 گرم در لیتر بدست آمد. بین تیمارها (دما 24، 30 درجه سانتی گراد) اختلاف معنا دار آماری مشاهده شد (05/0>p). بر اساس نتایج بدست آمده میزان رشد و توده زنده جلبک اسپیرولینا با حذف این دو عنصر دارای رشد بهینه می باشد از این رو جهت کاهش هزینه ها و رشد بهینه می توان این دو عنصر را از این دو محیط کشت حذف نمود و به عنوان محیط کشت بهتر برایاسپیرولینا مطرح نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the effects of temperature, magnesium and iron on Arthrospira plantensis growth and biomass production

نویسندگان [English]

  • R. Jarian
  • S.M. Fatemi
  • A. Mashinchian Moradi
چکیده [English]

this study was conducted to investigate the effects of temperature (24 and 30 ˚C), magnesium and iron removal on Arthrospira plantensis growth and biomass in vitro For this purpose two culture media have been used: Zarrouk and Jourdan culture medium. Removal of magnesium and iron were performed in six treatments and two controls with three replications. Temperature experiments were performed in two treatments with three replications for two mentioned media. Optical density of samples was measured daily by a spectrophotometer at 560 nm. In addition, biomass was measured in g/l at two stages (in 7 and 14 days). pH was measured daily. The results showed that in Zarrouk culture medium (control), mg free treatment and mg-fe free treatment have the highest biomass in day 7 (0.88 g/l). In day 7, among all treatments (mg free, fe free, mg-fe free), only mg free treatment showed statistically significant with standard culture medium (Zarrouk), (p<0.05). In day 14, the mg free treatment showed the highest biomass (0.95 g/l), but there was not significant difference between treatments (mg free, fe free, mg-fe free) and standard culture medium (Zarrouk), (p<0.05). In Jourdan culture medium, control and fe free treatment have the highest biomass (0.7 g/l) in day 7; and fe free treatment has the highest biomass (1.27 g/l) in day 14; but there was not significant difference between treatments (mg free, fe free, mg-fe free) and standard culture medium (Jourdan), (p<0.05). Regarding to temperature effects, in Zarrouk and Jourdan media, the highest growth observed at 24˚C and 30˚C, with 2.74 and 2.14 g/l respectively. There was significant difference between treatments (24 and 30˚C), (p<0.05). results indicated A. plantensiscan be cultivated in large scale by removing magnesium and iron from medium by this way, we could reduce the culturing cost of A. plantensis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • magnesium
  • Iron
  • Spirulina
  • Jourdan culture medium
  • Zarrouk culture medium