مطالعه تغییرات کلروفیل-a در آبهای خلیج فارس و خلیج عمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کلروفیل-a نمایانگر میزان تراکم فیتوپلانکتون به عنوان تولید اولیه می‌باشد که تغییرات آن گویای وضعیت اکوسیستم است. تحقیق حاضر در راستای پایش و بررسی تغییرات این پارامتر به منظور شناخت بهتر از وضعیت اکولوژیک در آبهای ایرانی خلیج فارس و خلیج عمان انجام گردید. بدین منظور، از نمونه‌بردار CTD و اطلاعات سایت ناسا استفاده شده است. نمونه‌برداری در نیمه دوم سال‌های 99-1396 انجام گرفت.  میانگین کلروفیل-a در آبهای خلیج فارس و خلیج عمان در سال 1396،  (84/±0 97/0 میلی‌گرم بر لیتر) در 1397 میانگین کلروفیل-a در آبهای سطحی جنوب )48/1±98/1 میلی‌گرم بر لیتر)، 1398 میانگین کلروفیل آبهای سطحی خلیج عمان (34/0±92/0 میلی‌‌گرم بر لیتر) و 1399 میانگین کلروفیل خلیج فارس )13/0±23/0 میلی‌‌گرم بر لیتر) بود. نتیجه NMDS بر داده‌ها نشان داد که در دو گروه از اندازه گیری‌ها (بوشهر، هرمزگان و سیستان وبلوچستان، 1397) و (بوشهر و خوزستان، 1399)، اختلاف دیده می‌‌شود. میانگین کلروفیل سطحی گروه اول 5/1±09/1 میلی‌‌گرم بر لیتر درحالی‌که 16/0±13/0 میلی‌‌گرم بر لیتر به‌دست آمد که این اختلاف معنی‌دار (05/0p<) و مقدار بیشتر گروه اول به وقوع سیل‌ها در زمستان 1397 برمی‌گردد که با توجه به وابستگی حضور فیتوپلانکتون به عوامل محیطی، ورودی مواد مغذی شرایط مناسب جهت رشد فیتوپلانکتون‌ها را ایجاد کرده بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on chlorophyll-a changes in Persian Gulf and the Gulf of Oman

نویسندگان [English]

  • Mahaz Rabaniha
  • Khosro Aiinjamshid
  • Nasir Niymaymandi
چکیده [English]

Chlorophyll-a indicates the biomass of phytoplankton as the primary production. Chlorophyll-a changes indicate the situation of the ecosystem. The present study was conducted for monitoring it in the northern part of the Persian Gulf and ​​Oman Gulf. For this purpose, CTD and NASA site information was used. Samplings were done from January-March 2018-2021. Mean southern waters chlorophyll-a in 2018 was (0.97±0.84 mg/m3) mean southern water’s surface chlorophyll-a was (1.98±1.48 mg/m3) in 2019. The mean su rface chlorophyll-a of Oman Gulf in 2020 was (0.92±0.334 mg/m3). The mean of chlorophyll-a in the Persian Gulf in 2021 was (0.23±0.13mg/m3). The data result of NMDS showed significant differences between the two groups: (Bushehr, Hormozgan, Sistan & Blochestan, 2019) in comparison (Bushehr and Khuzestan, 2021). Mean surface chlorophyll-a in the first and second groups were (1.09±1.5 mg/m3) and (0.13±0.16 mg/m3), respectively. This significant difference and the greater biomass amount of the first group were due to floods and discharge of nutrients in March-April of 2019, and Nutrients will provide suitable conditions for phytoplankton’s growth.