بررسی مولکولی کوی هرپس ویروس (Koi Herpesvirus) در تلفات مزارع پرورشی ماهیان گرمابی استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22092/isfj.2022.127732

چکیده

هرپس ویروس نوع 3 (CyHV-3)، عامل اصلی بیماری واگیردار کوی هرپس ویروس (KHVD) در ماهی کپور معمولی و کوی در سرتاسر جهان است. بدین منظور از 60 قطعه ماهی کپور معمولی از مزارع تلفات دار و مزارع استان خوزستان که در چند سال اخیر تلفات گزارش کرده بودند، طی سال‌های 1400-1396، جهت ردیابی بیماری ویروس هرپس کوی به روش مولکولی نمونه برداری شد. جهت افزایش بار ویروس در بافت‌‌های آبشش و کلیه، به ازای سه ماهی، سه نمونه آبشش و سه نمونه کلیه به صورت جداگانه با یکدیگر مخلوط شدند. استخراج DNA بافت با استفاده از کیت تجاری شرکت رهازیست پادتن[1] طبق دستورالعمل کیت انجام شد. سپس آزمایش واکنش زنجیره‌‌ای پلی‌‌مراز آشیانه‌‌ای[2] با استفاده از مسترمیکس Amplicon و پرایمرهای مربوط به ژن پلی‌‌مراز انجام شد. نتایج حاصل از Nested PCR نشان داد که 3 نمونه (دو نمونه آبشش و یک نمونه بافت کلیه) از 40 نمونه مخلوط شده مورد آزمایش دارای باند 339 کیلوجفت باز بودند و به عنوان نمونه مثبت در نظر گرفته شدند. تعیین توالی محصولات PCR و آنالیز اولیه Blast نشان داد که توالی یکی از نمونه‌‌های مثبت به توالی‌‌های مربوط به CyHV-3 شباهت داشت. نتایج هم‌ترازی ردیف‌‌های نوکلئوتیدی و درخت فیلوژنی این توالی، کوی هرپس ویروس را با قطعیت تشخیص داده و با شماره دسترسی LC713276 در بانک ژن جهانی ثبت گردید.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular study of Koi herpesvirus in warm-water fish farms mortality in Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • Safieh Shahvazi
  • Anahita Rezaii
  • Masoud reza Seifiabadshapoori
  • Mojtaba Alishahi
  • Mina Ahangarzadeh
چکیده [English]

Herpesvirus type 3 (CyHV-3) is the main cause of contagious koi herpesvirus infectious (KHVD) in common carp and koi worldwide. For this purpose, 60 pieces of common carp from farms with losses and farms from Khuzestan province that reported losses in the last few years were sampled during 2017 to 2021 for detection of Koi herpes virus disease by molecular method. In order to increase the virus load in gill and kidney tissues, three gills and kidney samples were separately mixed together for each three fish. DNA extraction from the tissue was performed using the commercial kit of Raha Zist Padtan Company according to the instructions. Afterward, Nested PCR test was performed using Amplicon master mix and polymerase gene primers. The results of the Nested PCR showed that 3 samples (two gill samples and one kidney tissue sample) out of 40 mixed samples tested had 339 kbp band and were considered as positive samples. Sequencing of PCR products and preliminary Blast analysis showed that the sequence of one of the positive samples was similar to the CyHV-3. The results of the alignment of the nucleotide rows and the phylogeny tree of this sequence confirmed Koi herpesvirus and it was registered in the World Gene Bank with the accession number of LC713276.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Koi herpesvirus disease
  • Common carp
  • Nested PCR
  • Khuzestan Province