دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، خرداد و تیر 1387 
3. اثر شوری های مختلف بر روی رشد و ماندگاری بچه ماهی سفید انگشت ( Rutilus frisii kutum )

صفحه 23-30

سید افشین امیری؛ محمد صیاد بورانی؛ مهدی مرادی؛ اکبر پورغلامی


7. شناسایی برخی از انگلهای تک یاخته و میکسوزوآ در باربوس ماهیان استان خوزستان

صفحه 63-78

سید رضا سید مرتضایی؛ جمیله پازوکی؛ محمود معصومیان؛ نیاز محمد کر


14. انگل های ماهیان رودخانه چالوس و دریاچه ولشت

صفحه 133-138

ارغوان میار؛ عباس بزرگنیا؛ جمیله پازوکی؛ مریم برزگر؛ محمود معصومیان؛ بهیار جلالی


15. پرورش دو دوره در سال میگوی سفید هندی ( Fenerropenaeus indicus ) در مرکز کواتر ، چابهار

صفحه 139-148

آریا وزیرزاده؛ سهراب رضوانی؛ دیپاک پاتناک؛ روبرتو اوگولینی؛ کریشنا مورتی؛ احمد رحیمی


17. ترکیب جنسیت فیل ماهی ( Huso huso ( Linnaeus ، 1754 در سواحل جنوبی دریای خزر

صفحه 155-160

مهدی مقیم؛ داود کر؛ فرامرز باقرزاده؛ حسین طالشیان؛ محمود توکلی