نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب سخت بررسی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی هور شادگان [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 47-62]
 • آب لب شور بررسی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی هور شادگان [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 47-62]
 • آرتمیااورمیانا تعیین ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی پوسته سیست آرتمیا اورمیانا (Artemia urmiana) و استخراج کیتین از آن [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 1-12]
 • آسیب شناسی بافتی علائم ظاهری و آسیب شناسی بافتی بیماری لکه سفید White Spot Syndrome Disease (WSSD) در میگوی پرورشی سفید هندی (Penaeus indicus) در استان خوزستان [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 15-28]
 • آسیب شناسی بافتی تعیین LC50 و ضایعات بافتی ناشی از سم آندوسولفان در بچه فیل ماهی (Huso huso) [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 69-84]
 • آلودگی سنجش میزان عناصر سنگین در شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus caspicus) تالاب انزلی [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 1-14]
 • آندوسولفان تعیین LC50 و ضایعات بافتی ناشی از سم آندوسولفان در بچه فیل ماهی (Huso huso) [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 69-84]
 • آنزیم پروتئولیتیک تولید سْس از کیلکای دریای خزر به روش سنتی و صنعتی با استفاده از آنزیم ها و باکتری های پروتئولیتیک [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 79-94]
 • آنزیم های پروتئولیتیک بررسی تاثیر برخی میکروالمنت ها بر سطح فعالیت آنزیم های پروتئولیتیک و آنزیم فسفاتاز قلیایی در دستگاه گوارش بچه فیل ماهی (Huso huso) [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 111-126]

ا

 • ایران بررسی تراکم و پراکنش پلانکتونی در دریاچه سد ماکو [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 29-46]
 • ایران بررسی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی هور شادگان [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 47-62]
 • ایران هم آوری و تغذیه ماهی گطان (Barbus xanthopterus) در رودخانه های کرخه و هورالعظیم [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 21-42]
 • ایران شناسایی و تخمین جمعیت پاروپایان پلانکتونیک (Planktonic Copepods) خورموسی [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 43-62]
 • ایران شناسایی ماهیان رودخانه جراحی در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 63-76]
 • ایران نرماتیوهای تکثیر مصنوعی ماهی چالباش (Acipenser gueldenstaedti Brandt، 1833) [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 77-92]
 • ایران بررسی پراکنش زئوپلانکتونها در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 83-96]
 • ایران شناسایی و تعیین پراکنش گیاهان دریایی مناطق زیر جزر و مدی در سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 127-140]
 • ایران بررسی تغییرات بیوماس و تراکم سیانوفیتا در فصول مختلف در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 153-166]
 • ایران بافت شناسی تخمدان ماهی تون زرد باله (Thunnus albacares) در منطقه چابهار (دریای عمان) [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 85-96]
 • ایران بررسی فلور قارچی میگو ببری سبز پرورشی (Penaeus semisulcatus) استان بوشهر [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 97-110]
 • ایران بررسی تغذیه طبیعی ماهی سرخوی معمولی (Lutjanus johani) در آبهای هرمزگان [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 153-162]
 • ایران بررسی ذخایر و برخی پارامترهای جمعیتی تاسماهی روسی (Acipenser gueldenstaedtii) در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 173-192]
 • ایران بررسی ترکیب گونه ای و فراوانی ماهیان تالاب امیر کلایه لاهیجان [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 193-206]
 • ایران بررسی مولکولی جمعیت ماهی Barbus Capito در آبهای حوضه جنوبی دریای خزر بروش PCR - RELP [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 117-130]
 • ارزیابی ذخایر بررسی ذخایر و برخی پارامترهای جمعیتی تاسماهی روسی (Acipenser gueldenstaedtii) در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 173-192]
 • ازون برون بافت شناسی لایه های مختلف تخمک ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 93-102]
 • استان اصفهان تاثیر احداث سد بر تغییرات دما، شوری، قلیائیت و سختی آب در رودخانه حنا (سمیرم) [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 1-20]
 • استان سیستان و بلوچستان شناسایی و تعیین پراکنش گیاهان دریایی مناطق زیر جزر و مدی در سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 127-140]
 • استان مازندران خصوصیات فیزیکی و شیمیایی استخرهای پرورش میگوی سفید هندی) (Penaeus indicusدر حاشیه خلیج گرگان (استان مازندران) [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 111-122]
 • استان هرمزگان بررسی تغذیه طبیعی ماهی سرخوی معمولی (Lutjanus johani) در آبهای هرمزگان [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 153-162]
 • ایمونوگلوبولین تخلیص و شناسایی برخی خصوصیات ایمونوگلوبولین سرم در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 141-152]

ب

 • بافت شناسی بافت شناسی لایه های مختلف تخمک ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 93-102]
 • بافت شناسی بافت شناسی تخمدان ماهی تون زرد باله (Thunnus albacares) در منطقه چابهار (دریای عمان) [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 85-96]
 • باکتری تولید سْس از کیلکای دریای خزر به روش سنتی و صنعتی با استفاده از آنزیم ها و باکتری های پروتئولیتیک [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 79-94]
 • بیماری لکه سفید علائم ظاهری و آسیب شناسی بافتی بیماری لکه سفید White Spot Syndrome Disease (WSSD) در میگوی پرورشی سفید هندی (Penaeus indicus) در استان خوزستان [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 15-28]
 • بندر انزلی ریخت شناسی و ساختار جمعیتی ماهی گل آذین (Atherina boyeri) در سواحل جنوبی دریای خزر (ساحل انزلی) [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 63-78]
 • بوشهر بررسی فلور قارچی میگو ببری سبز پرورشی (Penaeus semisulcatus) استان بوشهر [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 97-110]
 • بیوماس بررسی تغییرات بیوماس و تراکم سیانوفیتا در فصول مختلف در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 153-166]

پ

 • پاروپایان بررسی پراکنش زئوپلانکتونها در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 83-96]
 • پاروپایان پلانکتونیک شناسایی و تخمین جمعیت پاروپایان پلانکتونیک (Planktonic Copepods) خورموسی [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 43-62]
 • پراکنش بررسی پراکنش گروههای عمده فیتوپلانکتونی حوضه جنوبی دریای خزر با تاکید بر کریزوفیتا (دیاتومه ها) و پیروفیتا (دوتاژکداران) (1375) [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 103-116]
 • پراکنش تعیین زی توده و پراکنش یک گونه از جلبکهای قهوه ای Sargassum glaucescens در سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 43-56]
 • پراکنش پراکنش و تراکم Mnemiopsis leidyi در سواحل جنوب شرقی دریای خزر [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 67-82]
 • پراکنش بررسی پراکنش زئوپلانکتونها در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 83-96]
 • پراکنش شناسایی و تعیین پراکنش گیاهان دریایی مناطق زیر جزر و مدی در سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 127-140]
 • پراکنش بررسی پراکنش و زی توده کوماسه (Pseudocumidae) در سواحل جنوب غربی دریای خزر (حوضه آبهای گیلان) [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 29-40]
 • پیروفیتا بررسی پراکنش گروههای عمده فیتوپلانکتونی حوضه جنوبی دریای خزر با تاکید بر کریزوفیتا (دیاتومه ها) و پیروفیتا (دوتاژکداران) (1375) [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 103-116]
 • پویایی جمعیت پویایی جمعیت و بررسی برخی خصوصیات زیستی میگوی Palaemon elegans در سواحل بندرانزلی [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 109-126]

ت

 • تاسماهی ایرانی تخلیص و شناسایی برخی خصوصیات ایمونوگلوبولین سرم در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 141-152]
 • تاس ماهی روسی بررسی ذخایر و برخی پارامترهای جمعیتی تاسماهی روسی (Acipenser gueldenstaedtii) در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 173-192]
 • تالاب امیرکلایه بررسی ترکیب گونه ای و فراوانی ماهیان تالاب امیر کلایه لاهیجان [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 193-206]
 • تالاب انزلی سنجش میزان عناصر سنگین در شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus caspicus) تالاب انزلی [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 1-14]
 • تالاب انزلی شکوفایی فیتوپلانکتونی در تالاب انزلی و شناسایی جلبکهای سمی [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 95-110]
 • تتراپلوئید بررسی ایجاد ماهیان تتراپلوئید قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به وسیله شوک گرمایی [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 143-152]
 • تخلیص تخلیص و شناسایی برخی خصوصیات ایمونوگلوبولین سرم در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 141-152]
 • تخمدان بافت شناسی تخمدان ماهی تون زرد باله (Thunnus albacares) در منطقه چابهار (دریای عمان) [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 85-96]
 • تخمریزی پویایی جمعیت و بررسی برخی خصوصیات زیستی میگوی Palaemon elegans در سواحل بندرانزلی [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 109-126]
 • تخمک بافت شناسی لایه های مختلف تخمک ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 93-102]
 • تخمک مطالعه رشد تخمک در ماهی کفال پوزه باریک Liza saliens Risso [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 131-152]
 • تراکم تعیین زی توده و پراکنش یک گونه از جلبکهای قهوه ای Sargassum glaucescens در سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 43-56]
 • تراکم پراکنش و تراکم Mnemiopsis leidyi در سواحل جنوب شرقی دریای خزر [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 67-82]
 • تراکم بررسی تغییرات بیوماس و تراکم سیانوفیتا در فصول مختلف در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 153-166]
 • ترال میگو مقایسه تاثیر نصب چند نوع وسیله کاهنده صید ضمنی در کاهش صید ماهیان مهم تجاری با طول کمتر از LM50 در ترال ویژه صید میگو در خلیج فارس [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 13-34]
 • ترکیبات غذایی مقایسه ترکیبات غذایی گوشت ماهی سفید(Rutilus frisii kutum) و ماهی علف خوار پرورشی (Ctenopharyngodon idella) و فرآوری ماریناد از آنها [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 13-28]
 • تیروکسین تاثیر تیروکسین روی تعداد تخم های تفریخ شده در ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitritx) [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 167-174]
 • تغذیه هم آوری و تغذیه ماهی گطان (Barbus xanthopterus) در رودخانه های کرخه و هورالعظیم [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 21-42]
 • تغذیه بررسی تغذیه طبیعی ماهی سرخوی معمولی (Lutjanus johani) در آبهای هرمزگان [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 153-162]
 • تغییرات فصلی بررسی تغییرات بیوماس و تراکم سیانوفیتا در فصول مختلف در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 153-166]
 • تنوع و فراوانی کفزیان بررسی توان تولید بر اساس تنوع و فراوانی کفزیان در رودخانه شمرود سیاهکل [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 123-138]
 • تهران شناسایی خرچنگ پهن آب شیرین رودخانه جاجرود [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 57-66]
 • توان تولید بررسی توان تولید بر اساس تنوع و فراوانی کفزیان در رودخانه شمرود سیاهکل [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 123-138]
 • تون زردباله بافت شناسی تخمدان ماهی تون زرد باله (Thunnus albacares) در منطقه چابهار (دریای عمان) [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 85-96]

ج

 • جاجرود شناسایی خرچنگ پهن آب شیرین رودخانه جاجرود [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 57-66]
 • جلبک شناسایی و تعیین پراکنش گیاهان دریایی مناطق زیر جزر و مدی در سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 127-140]
 • جلبک قهوه ای Sargassum glaucescens تعیین زی توده و پراکنش یک گونه از جلبکهای قهوه ای Sargassum glaucescens در سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 43-56]
 • جلبک های سمی شکوفایی فیتوپلانکتونی در تالاب انزلی و شناسایی جلبکهای سمی [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 95-110]
 • جمعیت شناسایی و تخمین جمعیت پاروپایان پلانکتونیک (Planktonic Copepods) خورموسی [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 43-62]

ح

 • حمل و نگهداری مقایسه کیفیت چربی کیلکای آنچوی (Clupeonella engrauliformis) در دو روش حمل و نگهداری موقت سرد [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 97-108]

خ

 • خرچنگ پهن آب شیرین شناسایی خرچنگ پهن آب شیرین رودخانه جاجرود [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 57-66]
 • خصوصیات زیستی ریخت شناسی و ساختار جمعیتی ماهی گل آذین (Atherina boyeri) در سواحل جنوبی دریای خزر (ساحل انزلی) [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 63-78]
 • خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بررسی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی هور شادگان [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 47-62]
 • خلیج فارس مقایسه تاثیر نصب چند نوع وسیله کاهنده صید ضمنی در کاهش صید ماهیان مهم تجاری با طول کمتر از LM50 در ترال ویژه صید میگو در خلیج فارس [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 13-34]
 • خلیج فارس بررسی رابطه آلودگی های نفتی با تراکم صدف مروارید ساز محار (Pinctada fucata) در خلیج فارس [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 127-147]
 • خلیج گرگان خصوصیات فیزیکی و شیمیایی استخرهای پرورش میگوی سفید هندی) (Penaeus indicusدر حاشیه خلیج گرگان (استان مازندران) [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 111-122]
 • خورموسی شناسایی و تخمین جمعیت پاروپایان پلانکتونیک (Planktonic Copepods) خورموسی [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 43-62]
 • خوزستان بررسی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی هور شادگان [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 47-62]
 • خوزستان شناسایی و تخمین جمعیت پاروپایان پلانکتونیک (Planktonic Copepods) خورموسی [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 43-62]
 • خوزستان شناسایی ماهیان رودخانه جراحی در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 63-76]

د

 • دریای خزر ریخت شناسی و ساختار جمعیتی ماهی گل آذین (Atherina boyeri) در سواحل جنوبی دریای خزر (ساحل انزلی) [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 63-78]
 • دریای خزر تولید سْس از کیلکای دریای خزر به روش سنتی و صنعتی با استفاده از آنزیم ها و باکتری های پروتئولیتیک [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 79-94]
 • دریای خزر نرماتیوهای تکثیر مصنوعی ماهی چالباش (Acipenser gueldenstaedti Brandt، 1833) [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 77-92]
 • دریای خزر بافت شناسی لایه های مختلف تخمک ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 93-102]
 • دریای خزر بررسی پراکنش گروههای عمده فیتوپلانکتونی حوضه جنوبی دریای خزر با تاکید بر کریزوفیتا (دیاتومه ها) و پیروفیتا (دوتاژکداران) (1375) [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 103-116]
 • دریای خزر بررسی محتویات معده شانه دار Mnemiopsis leidyi در سواحل ایرانی دریای خزر (آبهای گیلان) [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 1-12]
 • دریای خزر پراکنش و تراکم Mnemiopsis leidyi در سواحل جنوب شرقی دریای خزر [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 67-82]
 • دریای خزر بررسی پراکنش زئوپلانکتونها در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 83-96]
 • دریای خزر پویایی جمعیت و بررسی برخی خصوصیات زیستی میگوی Palaemon elegans در سواحل بندرانزلی [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 109-126]
 • دریای خزر بررسی تغییرات بیوماس و تراکم سیانوفیتا در فصول مختلف در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 153-166]
 • دریای خزر بررسی پراکنش و زی توده کوماسه (Pseudocumidae) در سواحل جنوب غربی دریای خزر (حوضه آبهای گیلان) [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 29-40]
 • دریای خزر بررسی ذخایر و برخی پارامترهای جمعیتی تاسماهی روسی (Acipenser gueldenstaedtii) در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 173-192]
 • دریای خزر بررسی مولکولی جمعیت ماهی Barbus Capito در آبهای حوضه جنوبی دریای خزر بروش PCR - RELP [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 117-130]
 • دریای عمان شناسایی و تعیین پراکنش گیاهان دریایی مناطق زیر جزر و مدی در سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 127-140]
 • دریای عمان بافت شناسی تخمدان ماهی تون زرد باله (Thunnus albacares) در منطقه چابهار (دریای عمان) [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 85-96]
 • دریای مازندران مقایسه کیفیت چربی کیلکای آنچوی (Clupeonella engrauliformis) در دو روش حمل و نگهداری موقت سرد [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 97-108]
 • دما تاثیر احداث سد بر تغییرات دما، شوری، قلیائیت و سختی آب در رودخانه حنا (سمیرم) [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 1-20]

ر

 • ریخت شناسی ریخت شناسی و ساختار جمعیتی ماهی گل آذین (Atherina boyeri) در سواحل جنوبی دریای خزر (ساحل انزلی) [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 63-78]
 • رشد مطالعه رشد تخمک در ماهی کفال پوزه باریک Liza saliens Risso [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 131-152]
 • رشد پویایی جمعیت و بررسی برخی خصوصیات زیستی میگوی Palaemon elegans در سواحل بندرانزلی [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 109-126]
 • رودخانه جراحی شناسایی ماهیان رودخانه جراحی در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 63-76]
 • رودخانه حنا تاثیر احداث سد بر تغییرات دما، شوری، قلیائیت و سختی آب در رودخانه حنا (سمیرم) [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 1-20]

ز

 • زی توده تعیین زی توده و پراکنش یک گونه از جلبکهای قهوه ای Sargassum glaucescens در سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 43-56]
 • زی توده بررسی پراکنش و زی توده کوماسه (Pseudocumidae) در سواحل جنوب غربی دریای خزر (حوضه آبهای گیلان) [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 29-40]
 • زئوپلانکتون بررسی تراکم و پراکنش پلانکتونی در دریاچه سد ماکو [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 29-46]
 • زئوپلانکتون بررسی محتویات معده شانه دار Mnemiopsis leidyi در سواحل ایرانی دریای خزر (آبهای گیلان) [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 1-12]
 • زئوپلانکتون بررسی پراکنش زئوپلانکتونها در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 83-96]

س

 • سیانوفیتا بررسی تغییرات بیوماس و تراکم سیانوفیتا در فصول مختلف در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 153-166]
 • سیاه ماهی Capoeta fusca شناسایی ماهیان قناتهای بخش مرکزی بیرجند [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 163-172]
 • سد مخزنی ماکو بررسی تراکم و پراکنش پلانکتونی در دریاچه سد ماکو [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 29-46]
 • سرم تخلیص و شناسایی برخی خصوصیات ایمونوگلوبولین سرم در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 141-152]
 • س‍ُس تولید سْس از کیلکای دریای خزر به روش سنتی و صنعتی با استفاده از آنزیم ها و باکتری های پروتئولیتیک [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 79-94]
 • سیست تعیین ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی پوسته سیست آرتمیا اورمیانا (Artemia urmiana) و استخراج کیتین از آن [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 1-12]
 • سیستان و بلوچستان مدیریت صید تجاری شاه میگوی صخره ای در استان سیستان و بلوچستان در سال 1380 [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 175-192]

ش

 • شانه دار بررسی محتویات معده شانه دار Mnemiopsis leidyi در سواحل ایرانی دریای خزر (آبهای گیلان) [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 1-12]
 • شانه دار پراکنش و تراکم Mnemiopsis leidyi در سواحل جنوب شرقی دریای خزر [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 67-82]
 • شاه میگو سنجش میزان عناصر سنگین در شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus caspicus) تالاب انزلی [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 1-14]
 • شاه میگوی صخره ای Panulirus homarus مدیریت صید تجاری شاه میگوی صخره ای در استان سیستان و بلوچستان در سال 1380 [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 175-192]
 • شکوفایی فیتوپلانکتونی شکوفایی فیتوپلانکتونی در تالاب انزلی و شناسایی جلبکهای سمی [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 95-110]
 • شمرود بررسی توان تولید بر اساس تنوع و فراوانی کفزیان در رودخانه شمرود سیاهکل [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 123-138]
 • شناسایی شناسایی ماهیان قناتهای بخش مرکزی بیرجند [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 163-172]
 • شوری تاثیر احداث سد بر تغییرات دما، شوری، قلیائیت و سختی آب در رودخانه حنا (سمیرم) [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 1-20]
 • شوک گرمایی بررسی ایجاد ماهیان تتراپلوئید قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به وسیله شوک گرمایی [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 143-152]

ص

 • صدف مروارید ساز محار بررسی رابطه آلودگی های نفتی با تراکم صدف مروارید ساز محار (Pinctada fucata) در خلیج فارس [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 127-147]

ع

 • علائم ظاهری علائم ظاهری و آسیب شناسی بافتی بیماری لکه سفید White Spot Syndrome Disease (WSSD) در میگوی پرورشی سفید هندی (Penaeus indicus) در استان خوزستان [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 15-28]
 • عناصر سنگین سنجش میزان عناصر سنگین در شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus caspicus) تالاب انزلی [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 1-14]

ف

 • فیتوپلانکتون بررسی تراکم و پراکنش پلانکتونی در دریاچه سد ماکو [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 29-46]
 • فیتوپلانکتون بررسی پراکنش گروههای عمده فیتوپلانکتونی حوضه جنوبی دریای خزر با تاکید بر کریزوفیتا (دیاتومه ها) و پیروفیتا (دوتاژکداران) (1375) [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 103-116]
 • فیتوپلانکتون بررسی محتویات معده شانه دار Mnemiopsis leidyi در سواحل ایرانی دریای خزر (آبهای گیلان) [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 1-12]
 • فسفاتاز قلیایی بررسی تاثیر برخی میکروالمنت ها بر سطح فعالیت آنزیم های پروتئولیتیک و آنزیم فسفاتاز قلیایی در دستگاه گوارش بچه فیل ماهی (Huso huso) [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 111-126]
 • فیل ماهی تعیین LC50 و ضایعات بافتی ناشی از سم آندوسولفان در بچه فیل ماهی (Huso huso) [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 69-84]
 • فیل ماهی بررسی تاثیر برخی میکروالمنت ها بر سطح فعالیت آنزیم های پروتئولیتیک و آنزیم فسفاتاز قلیایی در دستگاه گوارش بچه فیل ماهی (Huso huso) [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 111-126]
 • فلور قارچی بررسی فلور قارچی میگو ببری سبز پرورشی (Penaeus semisulcatus) استان بوشهر [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 97-110]
 • فنل تعیین سمیت و LC50 فنل و 1- نفتول روی ماهیان انگشت قد سیم و سفید [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 57-68]

ق

 • قزل آلای رنگین کمان بررسی ایجاد ماهیان تتراپلوئید قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به وسیله شوک گرمایی [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 143-152]
 • قلیائیت تاثیر احداث سد بر تغییرات دما، شوری، قلیائیت و سختی آب در رودخانه حنا (سمیرم) [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 1-20]
 • قناتهای بیرجند شناسایی ماهیان قناتهای بخش مرکزی بیرجند [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 163-172]

ک

 • کیتین تعیین ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی پوسته سیست آرتمیا اورمیانا (Artemia urmiana) و استخراج کیتین از آن [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 1-12]
 • کرخه هم آوری و تغذیه ماهی گطان (Barbus xanthopterus) در رودخانه های کرخه و هورالعظیم [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 21-42]
 • کریزوفیتا بررسی پراکنش گروههای عمده فیتوپلانکتونی حوضه جنوبی دریای خزر با تاکید بر کریزوفیتا (دیاتومه ها) و پیروفیتا (دوتاژکداران) (1375) [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 103-116]
 • کفال پوزه باریک مطالعه رشد تخمک در ماهی کفال پوزه باریک Liza saliens Risso [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 131-152]
 • کیفیت چربی مقایسه کیفیت چربی کیلکای آنچوی (Clupeonella engrauliformis) در دو روش حمل و نگهداری موقت سرد [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 97-108]
 • کلادوسرا بررسی پراکنش زئوپلانکتونها در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 83-96]
 • کیلکای آنچوی مقایسه کیفیت چربی کیلکای آنچوی (Clupeonella engrauliformis) در دو روش حمل و نگهداری موقت سرد [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 97-108]
 • کهگیلویه و بویراحمد شناسایی ماهیان رودخانه جراحی در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 63-76]
 • کوماسه بررسی پراکنش و زی توده کوماسه (Pseudocumidae) در سواحل جنوب غربی دریای خزر (حوضه آبهای گیلان) [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 29-40]

گ

 • گارا Garra rossica شناسایی ماهیان قناتهای بخش مرکزی بیرجند [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 163-172]
 • گیلان بررسی توان تولید بر اساس تنوع و فراوانی کفزیان در رودخانه شمرود سیاهکل [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 123-138]
 • گیلان بررسی پراکنش و زی توده کوماسه (Pseudocumidae) در سواحل جنوب غربی دریای خزر (حوضه آبهای گیلان) [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 29-40]

ل

 • لاهیجان بررسی ترکیب گونه ای و فراوانی ماهیان تالاب امیر کلایه لاهیجان [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 193-206]

م

 • ماریناد مقایسه ترکیبات غذایی گوشت ماهی سفید(Rutilus frisii kutum) و ماهی علف خوار پرورشی (Ctenopharyngodon idella) و فرآوری ماریناد از آنها [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 13-28]
 • ماهی شناسایی ماهیان رودخانه جراحی در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 63-76]
 • ماهیان استخوانی بررسی ترکیب گونه ای و فراوانی ماهیان تالاب امیر کلایه لاهیجان [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 193-206]
 • ماهیان تجاری مقایسه تاثیر نصب چند نوع وسیله کاهنده صید ضمنی در کاهش صید ماهیان مهم تجاری با طول کمتر از LM50 در ترال ویژه صید میگو در خلیج فارس [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 13-34]
 • ماهی چالباش نرماتیوهای تکثیر مصنوعی ماهی چالباش (Acipenser gueldenstaedti Brandt، 1833) [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 77-92]
 • ماهی سرخوی معمولی بررسی تغذیه طبیعی ماهی سرخوی معمولی (Lutjanus johani) در آبهای هرمزگان [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 153-162]
 • ماهی سفید مقایسه ترکیبات غذایی گوشت ماهی سفید(Rutilus frisii kutum) و ماهی علف خوار پرورشی (Ctenopharyngodon idella) و فرآوری ماریناد از آنها [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 13-28]
 • ماهی سفید تعیین سمیت و LC50 فنل و 1- نفتول روی ماهیان انگشت قد سیم و سفید [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 57-68]
 • ماهی سیم تعیین سمیت و LC50 فنل و 1- نفتول روی ماهیان انگشت قد سیم و سفید [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 57-68]
 • ماهی علف خوار پرورشی مقایسه ترکیبات غذایی گوشت ماهی سفید(Rutilus frisii kutum) و ماهی علف خوار پرورشی (Ctenopharyngodon idella) و فرآوری ماریناد از آنها [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 13-28]
 • ماهی فیتوفاگ تاثیر تیروکسین روی تعداد تخم های تفریخ شده در ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitritx) [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 167-174]
 • ماهی کیلکا تولید سْس از کیلکای دریای خزر به روش سنتی و صنعتی با استفاده از آنزیم ها و باکتری های پروتئولیتیک [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 79-94]
 • ماهی گطان هم آوری و تغذیه ماهی گطان (Barbus xanthopterus) در رودخانه های کرخه و هورالعظیم [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 21-42]
 • ماهی گل آذین ریخت شناسی و ساختار جمعیتی ماهی گل آذین (Atherina boyeri) در سواحل جنوبی دریای خزر (ساحل انزلی) [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 63-78]
 • مدیریت صید مدیریت صید تجاری شاه میگوی صخره ای در استان سیستان و بلوچستان در سال 1380 [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 175-192]
 • مرگ و میر پویایی جمعیت و بررسی برخی خصوصیات زیستی میگوی Palaemon elegans در سواحل بندرانزلی [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 109-126]
 • میکروالمنت بررسی تاثیر برخی میکروالمنت ها بر سطح فعالیت آنزیم های پروتئولیتیک و آنزیم فسفاتاز قلیایی در دستگاه گوارش بچه فیل ماهی (Huso huso) [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 111-126]
 • میگوی ببری سبز بررسی فلور قارچی میگو ببری سبز پرورشی (Penaeus semisulcatus) استان بوشهر [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 97-110]
 • میگوی سفید هندی علائم ظاهری و آسیب شناسی بافتی بیماری لکه سفید White Spot Syndrome Disease (WSSD) در میگوی پرورشی سفید هندی (Penaeus indicus) در استان خوزستان [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 15-28]
 • میگوی سفید هندی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی استخرهای پرورش میگوی سفید هندی) (Penaeus indicusدر حاشیه خلیج گرگان (استان مازندران) [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 111-122]

ن

 • نرماتیوهای تکثیر مصنوعی نرماتیوهای تکثیر مصنوعی ماهی چالباش (Acipenser gueldenstaedti Brandt، 1833) [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 77-92]
 • نفتول تعیین سمیت و LC50 فنل و 1- نفتول روی ماهیان انگشت قد سیم و سفید [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 57-68]

و

 • و تنوع ژنتیکی بررسی مولکولی جمعیت ماهی Barbus Capito در آبهای حوضه جنوبی دریای خزر بروش PCR - RELP [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 117-130]
 • وسایل کاهنده صید ضمنی مقایسه تاثیر نصب چند نوع وسیله کاهنده صید ضمنی در کاهش صید ماهیان مهم تجاری با طول کمتر از LM50 در ترال ویژه صید میگو در خلیج فارس [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 13-34]

ه

 • هیدروکربن های نفتی بررسی رابطه آلودگی های نفتی با تراکم صدف مروارید ساز محار (Pinctada fucata) در خلیج فارس [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 127-147]
 • هماوری هم آوری و تغذیه ماهی گطان (Barbus xanthopterus) در رودخانه های کرخه و هورالعظیم [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 21-42]
 • هورالعظیم هم آوری و تغذیه ماهی گطان (Barbus xanthopterus) در رودخانه های کرخه و هورالعظیم [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 21-42]
 • هورشادگان بررسی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی هور شادگان [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 47-62]