نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرایه شناسی ریخت شناسی استخوان دمه لامه و اهمیت آن در آرایه شناسی تعدادی از ماهیان آب شیرین ایران [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 1-8]
 • آرتیما ارومیانا بررسی اثر تغذیه ای کلرلا و کیتوسروس بر نرخ رشد طولی و بازماندگی آرتمیا ارومیانا [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 55-60]
 • آسیب شناسی آسیب شناسی تلفات بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی در برخی مزارع تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی کشور [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 89-100]
 • آگار بررسی اثرات بعضی از عوامل محیطی بر میزان آگار استخراج شده از جلبک گراسیلاریا (Gracillaria corticata) در سواحل خلیج فارس ، بندر لنگه [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 81-88]
 • آمونیوم بررسی حذف آمونیوم موجود در پساب خروجی سیستم های مدار بسته پرورش ماهی با استفاده از فرآیندهای تبادل یون و ایر استریپینگ [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 19-28]
 • آنتی اکسیدان BHA تاثیر مواد آنتی اکسیدان بوتیل هیدروکسی آنیزول و پلی فسفات سدیم بر روی زمان ماندگاری خرچنگ دراز آب شیرین دریای خزر ( Astacus leptedactylus ) منجمد شده در برودت 18 - درجه سانتیگراد [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 139-152]
 • آنزیمهای گوارشی مقایسه فعالیت برخی آنزیمهای گوارشی در معده ، ضمائم پیلوریک و روده ماهیان دیپلوئید و تریپلوئید ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 29-36]
 • آهن بررسی اثر غلظت های مختلف عنصر آهن بر میزان رشد جلبک سبز Ankistrodesmus falcatus [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 161-164]

ا

 • ایراستریپینگ بررسی حذف آمونیوم موجود در پساب خروجی سیستم های مدار بسته پرورش ماهی با استفاده از فرآیندهای تبادل یون و ایر استریپینگ [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 19-28]
 • ایران بررسی تغذیه ماهی گیدر (Thunnus albacares) در سواحل چابهار [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 33-42]
 • ایران ویژگیهای ریخت شناسی در شناسایی پست لارو خانواده Penaeidae در خوریات بندر امام و آبادان [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 67-80]
 • ایران آسیب شناسی تلفات بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی در برخی مزارع تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی کشور [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 89-100]
 • ایران بررسی و شناسایی انگل های میگوی پرورشی (Penaeus indicus) در منطقه گواتر چابهار [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 109-118]
 • ایران شناسایی و پراکنش فیتو پلانکتونی در مناطق مختلف تالاب انزلی و نواحی ساحلی دریای خزر [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 129-150]
 • ایران بررسی فلور قارچی مراحل لاروی میگوی سفید هندی در کارگاههای تکثیر استان خوزستان [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 37-44]
 • ایران شناسایی و پراکنش ماهیان شفارود استان گیلان [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 73-86]
 • ایران بررسی روند تغییرات ذخایر ماهی سفید دریای خزر (ایران) [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 87-100]
 • ایران تعیین سن سرخو معمولی (Lutjanus johni) با استفاده از برش سنگ گوش [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 109-118]
 • ایران شناسایی گونه های راسته کفشک ماهی شکلان (Pleuronectiformes) آبهای ساحلی خلیج فارس (استان خوزستان) با استفاده از ویژگیهای مورفومتریک و مریستیک [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 139-150]
 • ایران آلودگی ماهی سه خاره (Gasterosteus aculeatus (L به انگل آکانتوسفال (Corynosoma strumosum) در تالاب گمیشان [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 155-160]
 • ایران استفاده از مغز میوه بلوط به عنوان ماده مغذی در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 87-96]
 • ایران منافع کشت توام برنج و ماهی در ایران [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 97-107]
 • ارزیابی ذخایر بررسی روند تغییرات ذخایر ماهی سفید دریای خزر (ایران) [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 87-100]
 • ارزش غذایی تعیین ارزش غذایی دوکفه ای Anodonta cygnea در منطقه سلکه ( تالاب انزلی ) در دو فصل پاییز و بهار [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 9-22]
 • اسپرم اثر سن مولدین نر قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر مدت زمان تحرک اسپرم ، میزان اسپرماتوکریت و چشم زدگی [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 119-128]
 • استان چهار محال بختیاری استفاده از مغز میوه بلوط به عنوان ماده مغذی در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 87-96]
 • استان خوزستان تولید ژلاتین از پوست کفشک ماهیان ، کوسه و ضایعات فیله ماهی در استان خوزستان [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 1-10]
 • استان خوزستان شناسایی گونه های راسته کفشک ماهی شکلان (Pleuronectiformes) آبهای ساحلی خلیج فارس (استان خوزستان) با استفاده از ویژگیهای مورفومتریک و مریستیک [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 139-150]
 • استان گیلان بررسی انگلهای گوارشی ماهیان تالاب بوجاق کیاشهر [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 9-18]
 • استان گیلان شناسایی و پراکنش ماهیان شفارود استان گیلان [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 73-86]
 • استان گیلان بررسی پراکنش و فراوانی پلانکتونی در رودخانه حویق در استان گیلان [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 75-86]
 • استان هرمزگان بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از مزارع پرورش میگو بر خور تیاب در استان هرمزگان [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 11-20]
 • استان هرمزگان بررسی و تعیین بیوتکنیک تکثیر میگوی موزی (Penaeus merguiensis) در استان هرمزگان [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 63-72]
 • استان هرمزگان بررسی ترکیب صید ضمنی شناورهای سنتی ترالر میگوگیر در آبهای خلیج فارس (استان هرمزگان) [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 129-138]
 • استان هرمزگان بررسی تغییرات کیفی آبهای ورودی و خروجی مزارع پرورش میگو در منطقه نیاب استان هرمزگان ( سایت شمالی ) [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 23-34]
 • استخوان دم لامه ریخت شناسی استخوان دمه لامه و اهمیت آن در آرایه شناسی تعدادی از ماهیان آب شیرین ایران [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 1-8]
 • استرادیول بررسی مقایسه ای سطوح هورمونهای جنسی در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) همزمان با آغاز مهاجرت پاییزه [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 151-162]
 • اسفنج ساختمانی دستیابی به فرمول شیمیایی ساخت بویه EVA به روش مهندسی معکوس [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 45-54]
 • انگل بررسی و شناسایی انگل های میگوی پرورشی (Penaeus indicus) در منطقه گواتر چابهار [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 109-118]
 • انگل بررسی انگلهای گوارشی ماهیان تالاب بوجاق کیاشهر [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 9-18]
 • انگل آلودگی ماهی سه خاره (Gasterosteus aculeatus (L به انگل آکانتوسفال (Corynosoma strumosum) در تالاب گمیشان [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 155-160]
 • انگل دیپلوستوموم بررسی شیوع و شدت سه نوع انگل بچه ماهیان خاویاری در استخرهای خاکی [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 55-62]

ب

 • بافت شناسی سلولهای هشدار دهنده و پراکنش آنها در اپیدرم پوست نواحی مختلف بدن ماهی بنی (Barbus sharpeyi) [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 1-8]
 • بچه آزاد ماهیان بررسی تغییرات تعداد و اندازه سلولهای کلراید آبششی و میزان تلفات بچه آزاد ماهیان دریای خزر ( Sahbo trutta caspius Kessler , 1877 ) با اوزان گوناگون در شوری های مختلف آب [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 119-128]
 • بررسی میزان فیلتراسیون دو کفه ای Dreissena polymorpha در دو درجه حرارت مختلف تالاب انزلی بررسی میزان فیلتراسیون دو کفه ای Dreissena polymorpha در دو درجه حرارت مختلف تالاب انزلی [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 163-166]
 • برنج منافع کشت توام برنج و ماهی در ایران [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 97-107]
 • بیماری نکروز عفونی بافت خون ساز (IHN) آسیب شناسی تلفات بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی در برخی مزارع تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی کشور [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 89-100]
 • بندر لنگه بررسی اثرات بعضی از عوامل محیطی بر میزان آگار استخراج شده از جلبک گراسیلاریا (Gracillaria corticata) در سواحل خلیج فارس ، بندر لنگه [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 81-88]
 • بویه دستیابی به فرمول شیمیایی ساخت بویه EVA به روش مهندسی معکوس [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 45-54]

پ

 • پاروپایان پلانکتونی پروسر کوئید انگل لیگولا اینتستینالیس (Ligula intestinalis) در پاروپایان پلانکتونی (Copepoda) سد ستارخان آذربایجان شرقی [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 151-154]
 • پتانسیل صید تجزیه و تحلیل روند صید و تعیین پتانسیل ماهیگیری بر اساس آمار صید در آبهای خلیج فارس و دریای عمان [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 35-44]
 • پروبیوتیک بررسی برخی از اعضای خانواده ویبریوناسه (Vibrionaceae) به عنوان پروبیوتیک در پرورش میگو [دوره 15، شماره 4، 1385، صفحه 21-32]
 • پروتئین- شاه میگوی آب شیرین- astacus teptodactylus- جیره غذایی- رشد- بازماندگی تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره های غذایی بر رشد و بازماندگی مینیاتورهای شاه میگوی آب شیرین [دوره 15، شماره 4، 1385، صفحه 11-20]
 • پرورش ماهی بررسی حذف آمونیوم موجود در پساب خروجی سیستم های مدار بسته پرورش ماهی با استفاده از فرآیندهای تبادل یون و ایر استریپینگ [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 19-28]
 • پساب بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از مزارع پرورش میگو بر خور تیاب در استان هرمزگان [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 11-20]
 • پلی فسفات سدیم تاثیر مواد آنتی اکسیدان بوتیل هیدروکسی آنیزول و پلی فسفات سدیم بر روی زمان ماندگاری خرچنگ دراز آب شیرین دریای خزر ( Astacus leptedactylus ) منجمد شده در برودت 18 - درجه سانتیگراد [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 139-152]
 • پوست سلولهای هشدار دهنده و پراکنش آنها در اپیدرم پوست نواحی مختلف بدن ماهی بنی (Barbus sharpeyi) [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 1-8]

ت

 • تیاب بررسی تغییرات کیفی آبهای ورودی و خروجی مزارع پرورش میگو در منطقه نیاب استان هرمزگان ( سایت شمالی ) [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 23-34]
 • تاسماهی ایرانی مقایسه صفات مورفومتریک ، مریستیک و رشد دورگه های حاصل از تلاقی فیلماهی (Huso huso) و تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 51-66]
 • تاسماهی ایرانی بررسی مقایسه ای سطوح هورمونهای جنسی در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) همزمان با آغاز مهاجرت پاییزه [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 151-162]
 • تاسماهی ایرانی تعیین غلظت کشنده ( LC50 ) گل آلودگی ناشی از رسوبات سفید رود بر روی بچه تاسماهی ایرانی ( Acipenser persicus ) [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 153-160]
 • تاسماهی ایرانی بررسی کارآیی تکثیر تاسماهی ایرانی در مراکز بازسازی ذخایر ماهی استان های مازندران و گلستان [دوره 15، شماره 4، 1385، صفحه 159-166]
 • تالاب انزلی شناسایی و پراکنش فیتو پلانکتونی در مناطق مختلف تالاب انزلی و نواحی ساحلی دریای خزر [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 129-150]
 • تالاب انزلی تعیین ارزش غذایی دوکفه ای Anodonta cygnea در منطقه سلکه ( تالاب انزلی ) در دو فصل پاییز و بهار [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 9-22]
 • تالاب بوجاق بررسی انگلهای گوارشی ماهیان تالاب بوجاق کیاشهر [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 9-18]
 • تراکم کشت تعیین مناسبترین تراکم کشت در فیل ماهی پرورشی ( Huso huso ) [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 129-138]
 • ترال بررسی ترکیب صید ضمنی شناورهای سنتی ترالر میگوگیر در آبهای خلیج فارس (استان هرمزگان) [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 129-138]
 • تریکودینا بررسی شیوع و شدت سه نوع انگل بچه ماهیان خاویاری در استخرهای خاکی [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 55-62]
 • تستوسترون بررسی مقایسه ای سطوح هورمونهای جنسی در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) همزمان با آغاز مهاجرت پاییزه [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 151-162]
 • تغذیه بررسی تغذیه ماهی گیدر (Thunnus albacares) در سواحل چابهار [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 33-42]
 • تغذیه مطالعه مقایسه رشد فیل ماهی (Huso huso) در دو محیط پرورشی آب لب شور و آب شیرین [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 43-50]
 • تغییر جنسیت تولید جمعیت تمام ماده قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss ) با استفاده از نرهای تغییر جنسیت یافته و بررسی پارامترهای رشد در سال اول پرورش [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 45-54]
 • تکثیر بررسی و تعیین بیوتکنیک تکثیر میگوی موزی (Penaeus merguiensis) در استان هرمزگان [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 63-72]
 • تکثیر نیمه طبیعی بررسی تکثیر نیمه طبیعی ماهی کلمه ( Rutilus rutilus caspicus ) و تغذیه بچه ماهیان آن تا مرحله رهاسازی [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 165-170]
 • تلفات بچه ماهیان آسیب شناسی تلفات بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی در برخی مزارع تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی کشور [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 89-100]
 • تنوع ژنتیکی بررسی مولکولی جمعیت ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) در حوضه جنوبی دریای خزر به روش PCR - RFLP [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 119-128]

ج

 • جیره غذایی استفاده از مغز میوه بلوط به عنوان ماده مغذی در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 87-96]
 • جلبک بررسی اثر تغذیه ای کلرلا و کیتوسروس بر نرخ رشد طولی و بازماندگی آرتمیا ارومیانا [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 55-60]
 • جلبک بررسی برخی از اعضای خانواده ویبریوناسه (Vibrionaceae) به عنوان پروبیوتیک در پرورش میگو [دوره 15، شماره 4، 1385، صفحه 21-32]
 • جلبک- gracilaria coricata کشت و پرورش جلبک قرمز در استخرهای خاکی منطقه بریس ( چابهار ) [دوره 15، شماره 4، 1385، صفحه 135-140]
 • جلبک- استان هرمزگان- خلیج فارس- ایران بررسی پراکنش و برآورد زیتوده جلبکهای دریایی در سواحل و برخی جزایر خلیج فارس [دوره 15، شماره 4، 1385، صفحه 59-68]
 • جلبک سبز بررسی اثر غلظت های مختلف عنصر آهن بر میزان رشد جلبک سبز Ankistrodesmus falcatus [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 161-164]
 • جلبک گراسیلاریا بررسی اثرات بعضی از عوامل محیطی بر میزان آگار استخراج شده از جلبک گراسیلاریا (Gracillaria corticata) در سواحل خلیج فارس ، بندر لنگه [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 81-88]
 • جیوه- ماهی سفید- عضله- کبد- پوست مقایسه همبستگی طول و وزن با تراکم جیوه در اندامهای مختلف ماهی سفید سواحل مرکزی خزر جنوبی [دوره 15، شماره 4، 1385، صفحه 97-102]

چ

 • چابهار بررسی تغذیه ماهی گیدر (Thunnus albacares) در سواحل چابهار [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 33-42]

ح

 • حداکثر غلظت مجاز تعیین غلظت کشنده ( LC50 ) گل آلودگی ناشی از رسوبات سفید رود بر روی بچه تاسماهی ایرانی ( Acipenser persicus ) [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 153-160]

خ

 • خرچنگ دراز آب شیرین تاثیر مواد آنتی اکسیدان بوتیل هیدروکسی آنیزول و پلی فسفات سدیم بر روی زمان ماندگاری خرچنگ دراز آب شیرین دریای خزر ( Astacus leptedactylus ) منجمد شده در برودت 18 - درجه سانتیگراد [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 139-152]
 • خلیج فارس بررسی اثرات بعضی از عوامل محیطی بر میزان آگار استخراج شده از جلبک گراسیلاریا (Gracillaria corticata) در سواحل خلیج فارس ، بندر لنگه [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 81-88]
 • خلیج فارس تعیین سن سرخو معمولی (Lutjanus johni) با استفاده از برش سنگ گوش [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 109-118]
 • خلیج فارس بررسی ترکیب صید ضمنی شناورهای سنتی ترالر میگوگیر در آبهای خلیج فارس (استان هرمزگان) [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 129-138]
 • خلیج فارس شناسایی گونه های راسته کفشک ماهی شکلان (Pleuronectiformes) آبهای ساحلی خلیج فارس (استان خوزستان) با استفاده از ویژگیهای مورفومتریک و مریستیک [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 139-150]
 • خلیج فارس و دریای عمان تجزیه و تحلیل روند صید و تعیین پتانسیل ماهیگیری بر اساس آمار صید در آبهای خلیج فارس و دریای عمان [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 35-44]
 • خلیج گرگان- استان گلستان بررسی فراوانی طولی ، رابطه طول - وزن پراکنش و زیتوده میگوی Palacmon adspersus دریای خزر در سواحل استان گلستان [دوره 15، شماره 4، 1385، صفحه 111-128]
 • خور تیاب بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از مزارع پرورش میگو بر خور تیاب در استان هرمزگان [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 11-20]
 • خوزستان ویژگیهای ریخت شناسی در شناسایی پست لارو خانواده Penaeidae در خوریات بندر امام و آبادان [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 67-80]
 • خوزستان بررسی فلور قارچی مراحل لاروی میگوی سفید هندی در کارگاههای تکثیر استان خوزستان [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 37-44]

د

 • دیازینون-عوامل خونی تعیین LC50 سم دیازینون و غلظت تحت کشنده آن بر عوامل خونی بچه فیل ماهی ( Huso huso ) [دوره 15، شماره 4، 1385، صفحه 69-78]
 • دریای خزر فراوانی و تنوع گونه ای شگ ماهیان سواحل استانهای مازندران و گلستان [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 21-32]
 • دریای خزر بررسی و تعیین غلظت شوینده ها (LAS) در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 101-108]
 • دریای خزر شناسایی و پراکنش فیتو پلانکتونی در مناطق مختلف تالاب انزلی و نواحی ساحلی دریای خزر [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 129-150]
 • دریای خزر بررسی روند تغییرات ذخایر ماهی سفید دریای خزر (ایران) [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 87-100]
 • دریای خزر بررسی مولکولی جمعیت ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) در حوضه جنوبی دریای خزر به روش PCR - RFLP [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 119-128]
 • دریای خزر تعیین ارزش غذایی دوکفه ای Anodonta cygnea در منطقه سلکه ( تالاب انزلی ) در دو فصل پاییز و بهار [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 9-22]
 • دریای خزر بررسی ظاهری و بافتی رسیدگی تخمدان کیلکای چشم درشت ( Clupeonella grimmi ) در منطقه بابلسر [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 61-74]
 • دریای خزر بررسی مقدماتی میزان رشد و بقاء بچه ماهیان حاصل از مولدین مهاجر پاییزه ماهی آزاد حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 109-118]
 • دریای خزر بررسی تغییرات تعداد و اندازه سلولهای کلراید آبششی و میزان تلفات بچه آزاد ماهیان دریای خزر ( Sahbo trutta caspius Kessler , 1877 ) با اوزان گوناگون در شوری های مختلف آب [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 119-128]
 • دریای خزر تاثیر مواد آنتی اکسیدان بوتیل هیدروکسی آنیزول و پلی فسفات سدیم بر روی زمان ماندگاری خرچنگ دراز آب شیرین دریای خزر ( Astacus leptedactylus ) منجمد شده در برودت 18 - درجه سانتیگراد [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 139-152]
 • دریای عمان بررسی تغذیه ماهی گیدر (Thunnus albacares) در سواحل چابهار [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 33-42]
 • درصد بقاء رشد بررسی مقدماتی میزان رشد و بقاء بچه ماهیان حاصل از مولدین مهاجر پاییزه ماهی آزاد حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 109-118]
 • دو رگه گیری مقایسه صفات مورفومتریک ، مریستیک و رشد دورگه های حاصل از تلاقی فیلماهی (Huso huso) و تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 51-66]

ر

 • ریخت شناسی- تالاب انزلی بررسی ریخت شناسی کپور معمولی وحشی در تالاب انزلی [دوره 15، شماره 4، 1385، صفحه 141-154]
 • رژیم غذایی بررسی تکثیر نیمه طبیعی ماهی کلمه ( Rutilus rutilus caspicus ) و تغذیه بچه ماهیان آن تا مرحله رهاسازی [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 165-170]
 • رسیدگی جنسی بررسی مقایسه ای سطوح هورمونهای جنسی در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) همزمان با آغاز مهاجرت پاییزه [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 151-162]
 • رسیدگی جنسی بررسی ظاهری و بافتی رسیدگی تخمدان کیلکای چشم درشت ( Clupeonella grimmi ) در منطقه بابلسر [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 61-74]
 • رسوب تعیین غلظت کشنده ( LC50 ) گل آلودگی ناشی از رسوبات سفید رود بر روی بچه تاسماهی ایرانی ( Acipenser persicus ) [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 153-160]
 • رشد مقایسه صفات مورفومتریک ، مریستیک و رشد دورگه های حاصل از تلاقی فیلماهی (Huso huso) و تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 51-66]
 • رشد بررسی اثر تغذیه ای کلرلا و کیتوسروس بر نرخ رشد طولی و بازماندگی آرتمیا ارومیانا [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 55-60]
 • رشد بررسی تکثیر نیمه طبیعی ماهی کلمه ( Rutilus rutilus caspicus ) و تغذیه بچه ماهیان آن تا مرحله رهاسازی [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 165-170]
 • رودخانه حویق بررسی پراکنش و فراوانی پلانکتونی در رودخانه حویق در استان گیلان [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 75-86]
 • روند صید تجزیه و تحلیل روند صید و تعیین پتانسیل ماهیگیری بر اساس آمار صید در آبهای خلیج فارس و دریای عمان [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 35-44]

ز

 • زئوپلانکتون بررسی پراکنش و فراوانی پلانکتونی در رودخانه حویق در استان گیلان [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 75-86]
 • زئولیت بررسی حذف آمونیوم موجود در پساب خروجی سیستم های مدار بسته پرورش ماهی با استفاده از فرآیندهای تبادل یون و ایر استریپینگ [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 19-28]

ژ

 • ژیروداکتیلوس بررسی شیوع و شدت سه نوع انگل بچه ماهیان خاویاری در استخرهای خاکی [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 55-62]
 • ژلاتین تولید ژلاتین از پوست کفشک ماهیان ، کوسه و ضایعات فیله ماهی در استان خوزستان [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 1-10]

س

 • سد ستارخان پروسر کوئید انگل لیگولا اینتستینالیس (Ligula intestinalis) در پاروپایان پلانکتونی (Copepoda) سد ستارخان آذربایجان شرقی [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 151-154]
 • سرخو معمولی تعیین سن سرخو معمولی (Lutjanus johni) با استفاده از برش سنگ گوش [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 109-118]
 • سرعت رشد مطالعه مقایسه رشد فیل ماهی (Huso huso) در دو محیط پرورشی آب لب شور و آب شیرین [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 43-50]
 • سفید رود تعیین غلظت کشنده ( LC50 ) گل آلودگی ناشی از رسوبات سفید رود بر روی بچه تاسماهی ایرانی ( Acipenser persicus ) [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 153-160]
 • سلول هشدار دهنده سلولهای هشدار دهنده و پراکنش آنها در اپیدرم پوست نواحی مختلف بدن ماهی بنی (Barbus sharpeyi) [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 1-8]
 • سن تعیین سن سرخو معمولی (Lutjanus johni) با استفاده از برش سنگ گوش [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 109-118]
 • سنگ گوش تعیین سن سرخو معمولی (Lutjanus johni) با استفاده از برش سنگ گوش [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 109-118]
 • سورفکتانت بررسی و تعیین غلظت شوینده ها (LAS) در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 101-108]
 • سولفات مس- بوشهر- ایران تعیین غلظت کشنده مس بر میگوی پاسفید ( Litopenaeus vannamei ) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 15، شماره 4، 1385، صفحه 103-110]

ش

 • شفارود شناسایی و پراکنش ماهیان شفارود استان گیلان [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 73-86]
 • شگ ماهیان فراوانی و تنوع گونه ای شگ ماهیان سواحل استانهای مازندران و گلستان [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 21-32]
 • شوینده ها بررسی و تعیین غلظت شوینده ها (LAS) در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 101-108]

ص

 • صید ضمنی بررسی ترکیب صید ضمنی شناورهای سنتی ترالر میگوگیر در آبهای خلیج فارس (استان هرمزگان) [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 129-138]
 • صدف آنودونت تعیین ارزش غذایی دوکفه ای Anodonta cygnea در منطقه سلکه ( تالاب انزلی ) در دو فصل پاییز و بهار [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 9-22]

ض

 • ضایعات ماهی تولید ژلاتین از پوست کفشک ماهیان ، کوسه و ضایعات فیله ماهی در استان خوزستان [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 1-10]
 • ضریب تبدیل غذایی و رشد تعیین مناسبترین تراکم کشت در فیل ماهی پرورشی ( Huso huso ) [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 129-138]

ف

 • فیتوپلانکتون شناسایی و پراکنش فیتو پلانکتونی در مناطق مختلف تالاب انزلی و نواحی ساحلی دریای خزر [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 129-150]
 • فیتوپلانکتون بررسی پراکنش و فراوانی پلانکتونی در رودخانه حویق در استان گیلان [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 75-86]
 • فیلماهی مطالعه مقایسه رشد فیل ماهی (Huso huso) در دو محیط پرورشی آب لب شور و آب شیرین [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 43-50]
 • فیلماهی مقایسه صفات مورفومتریک ، مریستیک و رشد دورگه های حاصل از تلاقی فیلماهی (Huso huso) و تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 51-66]
 • فیلماهی تعیین مناسبترین تراکم کشت در فیل ماهی پرورشی ( Huso huso ) [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 129-138]
 • فیل ماهی- huso huso تعیین LC50 سم دیازینون و غلظت تحت کشنده آن بر عوامل خونی بچه فیل ماهی ( Huso huso ) [دوره 15، شماره 4، 1385، صفحه 69-78]

ق

 • قارچ بررسی فلور قارچی مراحل لاروی میگوی سفید هندی در کارگاههای تکثیر استان خوزستان [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 37-44]
 • قره برون- انگل- دریای خزر- ایران بررسی شیوع انگل های داخلی مولدین قره برون صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر [دوره 15، شماره 4، 1385، صفحه 129-134]
 • قزل آلای رنگین تولید جمعیت تمام ماده قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss ) با استفاده از نرهای تغییر جنسیت یافته و بررسی پارامترهای رشد در سال اول پرورش [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 45-54]
 • قزل آلای رنگین کمان آسیب شناسی تلفات بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی در برخی مزارع تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی کشور [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 89-100]
 • قزل آلای رنگین کمان اثر سن مولدین نر قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر مدت زمان تحرک اسپرم ، میزان اسپرماتوکریت و چشم زدگی [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 119-128]
 • قزل آلای رنگین کمان مقایسه فعالیت برخی آنزیمهای گوارشی در معده ، ضمائم پیلوریک و روده ماهیان دیپلوئید و تریپلوئید ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 29-36]
 • قزل آلای رنگین کمان استفاده از مغز میوه بلوط به عنوان ماده مغذی در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 87-96]

ک

 • کپور ماهیان- نشانگرهای مولکولی- دریای خزر معرفی نشانگرهای ژنتیکی برای شناسایی و جداسازی پنج گونه از خانواده کپور ماهیان دریای خزر به روش PCR-PFLPs [دوره 15، شماره 4، 1385، صفحه 49-58]
 • کپور معمولی وحشی- cyprinus carpio بررسی ریخت شناسی کپور معمولی وحشی در تالاب انزلی [دوره 15، شماره 4، 1385، صفحه 141-154]
 • کشت توام منافع کشت توام برنج و ماهی در ایران [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 97-107]
 • کشت و پرورش- چابهار- ایران کشت و پرورش جلبک قرمز در استخرهای خاکی منطقه بریس ( چابهار ) [دوره 15، شماره 4، 1385، صفحه 135-140]
 • کفشک ماهی شکلان شناسایی گونه های راسته کفشک ماهی شکلان (Pleuronectiformes) آبهای ساحلی خلیج فارس (استان خوزستان) با استفاده از ویژگیهای مورفومتریک و مریستیک [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 139-150]
 • کلاردشت تولید جمعیت تمام ماده قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss ) با استفاده از نرهای تغییر جنسیت یافته و بررسی پارامترهای رشد در سال اول پرورش [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 45-54]
 • کلرید جیوه تعیین غلظت کشنده و میزان انباشتگی زیستی کلرید جیوه در بچه ماهی سفید (Rutilus frisii Kutum) [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 101-108]
 • کیلکای چشم درشت بررسی ظاهری و بافتی رسیدگی تخمدان کیلکای چشم درشت ( Clupeonella grimmi ) در منطقه بابلسر [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 61-74]
 • کوپلیمر اتیلن وینیل استات (E.V.A) دستیابی به فرمول شیمیایی ساخت بویه EVA به روش مهندسی معکوس [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 45-54]

گ

 • گاو ماهیان آلودگی گاوماهیان حوضه جنوبی دریای خزر ( استان مازندران ) به انگل Ceratomyxa cuspia [دوره 15، شماره 4، 1385، صفحه 155-158]
 • گیش ماهیان- carangidae- خلیج فارس- ایران بررسی ویژگیهای مورفولوژیک و مریستیک برخی از جنس های خانواده گیش ماهیان در خلیج فارس ایران [دوره 15، شماره 4، 1385، صفحه 1-10]
 • گمیشان آلودگی ماهی سه خاره (Gasterosteus aculeatus (L به انگل آکانتوسفال (Corynosoma strumosum) در تالاب گمیشان [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 155-160]
 • گواتر بررسی و شناسایی انگل های میگوی پرورشی (Penaeus indicus) در منطقه گواتر چابهار [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 109-118]

ل

م

 • ماهی بررسی انگلهای گوارشی ماهیان تالاب بوجاق کیاشهر [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 9-18]
 • ماهی شناسایی و پراکنش ماهیان شفارود استان گیلان [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 73-86]
 • ماهی آزاد بررسی مقدماتی میزان رشد و بقاء بچه ماهیان حاصل از مولدین مهاجر پاییزه ماهی آزاد حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 109-118]
 • ماهیان آب شیرین ریخت شناسی استخوان دمه لامه و اهمیت آن در آرایه شناسی تعدادی از ماهیان آب شیرین ایران [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 1-8]
 • ماهیان خاویاری بررسی شیوع و شدت سه نوع انگل بچه ماهیان خاویاری در استخرهای خاکی [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 55-62]
 • ماهی بنی سلولهای هشدار دهنده و پراکنش آنها در اپیدرم پوست نواحی مختلف بدن ماهی بنی (Barbus sharpeyi) [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 1-8]
 • ماهی سفید بررسی روند تغییرات ذخایر ماهی سفید دریای خزر (ایران) [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 87-100]
 • ماهی سفید تعیین غلظت کشنده و میزان انباشتگی زیستی کلرید جیوه در بچه ماهی سفید (Rutilus frisii Kutum) [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 101-108]
 • ماهی سیم- دریاچه سد ارس- دریای خزر بررسی مقایسه ای مشخصه های مورفومتریک و مریستیک ماهی سیم دریای خزر و دریاچه سد ارس [دوره 15، شماره 4، 1385، صفحه 33-48]
 • ماهی سه خاره آلودگی ماهی سه خاره (Gasterosteus aculeatus (L به انگل آکانتوسفال (Corynosoma strumosum) در تالاب گمیشان [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 155-160]
 • ماهی شوریده- بافت شناسی- کبد- لوزالمعده مطالعه بافت شناسی کبد و لوزالمعده ماهی شوریده ( Otolithes rubre ) بالغ در استان بوشهر [دوره 15، شماره 4، 1385، صفحه 87-96]
 • ماهی کپور منافع کشت توام برنج و ماهی در ایران [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 97-107]
 • ماهی کیلکا معمولی بررسی مولکولی جمعیت ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) در حوضه جنوبی دریای خزر به روش PCR - RFLP [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 119-128]
 • ماهی کلمه بررسی تکثیر نیمه طبیعی ماهی کلمه ( Rutilus rutilus caspicus ) و تغذیه بچه ماهیان آن تا مرحله رهاسازی [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 165-170]
 • ماهی گیدر بررسی تغذیه ماهی گیدر (Thunnus albacares) در سواحل چابهار [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 33-42]
 • محیط کشت زایندر بررسی اثر غلظت های مختلف عنصر آهن بر میزان رشد جلبک سبز Ankistrodesmus falcatus [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 161-164]
 • مریستیک شناسایی گونه های راسته کفشک ماهی شکلان (Pleuronectiformes) آبهای ساحلی خلیج فارس (استان خوزستان) با استفاده از ویژگیهای مورفومتریک و مریستیک [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 139-150]
 • مزارع پرورش میگو بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از مزارع پرورش میگو بر خور تیاب در استان هرمزگان [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 11-20]
 • مغز میوه بلوط استفاده از مغز میوه بلوط به عنوان ماده مغذی در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 87-96]
 • میگو ویژگیهای ریخت شناسی در شناسایی پست لارو خانواده Penaeidae در خوریات بندر امام و آبادان [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 67-80]
 • میگو بررسی ترکیب صید ضمنی شناورهای سنتی ترالر میگوگیر در آبهای خلیج فارس (استان هرمزگان) [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 129-138]
 • میگو بررسی تغییرات کیفی آبهای ورودی و خروجی مزارع پرورش میگو در منطقه نیاب استان هرمزگان ( سایت شمالی ) [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 23-34]
 • میگو بررسی برخی از اعضای خانواده ویبریوناسه (Vibrionaceae) به عنوان پروبیوتیک در پرورش میگو [دوره 15، شماره 4، 1385، صفحه 21-32]
 • میگو- Palacmon adspersus بررسی فراوانی طولی ، رابطه طول - وزن پراکنش و زیتوده میگوی Palacmon adspersus دریای خزر در سواحل استان گلستان [دوره 15، شماره 4، 1385، صفحه 111-128]
 • میگوی پاسفید- Litopenaeus vannamei تعیین غلظت کشنده مس بر میگوی پاسفید ( Litopenaeus vannamei ) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 15، شماره 4، 1385، صفحه 103-110]
 • میگوی سفید هندی بررسی فلور قارچی مراحل لاروی میگوی سفید هندی در کارگاههای تکثیر استان خوزستان [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 37-44]
 • میگوی موزی بررسی و تعیین بیوتکنیک تکثیر میگوی موزی (Penaeus merguiensis) در استان هرمزگان [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 63-72]
 • میگوی هندی بررسی و شناسایی انگل های میگوی پرورشی (Penaeus indicus) در منطقه گواتر چابهار [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 109-118]
 • مورفومتریک شناسایی گونه های راسته کفشک ماهی شکلان (Pleuronectiformes) آبهای ساحلی خلیج فارس (استان خوزستان) با استفاده از ویژگیهای مورفومتریک و مریستیک [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 139-150]

و

 • ویبریوناسه بررسی برخی از اعضای خانواده ویبریوناسه (Vibrionaceae) به عنوان پروبیوتیک در پرورش میگو [دوره 15، شماره 4، 1385، صفحه 21-32]
 • وزن شوری بررسی تغییرات تعداد و اندازه سلولهای کلراید آبششی و میزان تلفات بچه آزاد ماهیان دریای خزر ( Sahbo trutta caspius Kessler , 1877 ) با اوزان گوناگون در شوری های مختلف آب [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 119-128]