نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبهای ساحلی بندر لنگه بررسی مقدماتی جمع آوری اسپات صدف های خوراکی Saccostrea cucullata در آبهای ساحلی بندر لنگه [دوره 2، شماره 4، 1372، صفحه 21-26]
 • آدرنالین بررسی اثر آدرنالین بر فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز در عصاره گوناد Crassustrea cucullata [دوره 2، شماره 2، 1372، صفحه 34-44]
 • آلکیل بنزن سولفوناتهای خطی پیشرفتی در استخراج آلکیل بنزن سولفوناتهای خطی با فاز جامد از نمونه های آبی و اندازه گیری آنها به روش اسپکتروفتومتری [دوره 2، شماره 2، 1372، صفحه 7-15]
 • آلودگی بررسی میزان آلودگی و چگونگی آسیب های وارده به پوسته صدف لب سیاه در اثر تهاجم اسفنج حفار از جنس Cliona [دوره 2، شماره 2، 1372، صفحه 25-33]
 • آلودگی، سیاه ماهی capoeta capoeta ،کلینوستوموم کمپلاناتوم Clinostumum complanatum RUDOLPHI بررسی آلودگی سیاه ماهی( capoeta capoeta )به کلینوستوموم کمپلاناتوم (Clinostumum complanatum (RUDOLPHI,1819 و سیکل زندگی آن [دوره 2، شماره 2، 1372، صفحه 45-65]
 • آنزیم اسید فسفاتاز بررسی اثر آدرنالین بر فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز در عصاره گوناد Crassustrea cucullata [دوره 2، شماره 2، 1372، صفحه 34-44]

ا

 • ایران بیهوشی و جراحی در تاسماهیان ایران [دوره 2، شماره 1، 1372، صفحه 3-10]
 • ایران وفور و پراکنش کیلکا در آبهای ایران [دوره 2، شماره 1، 1372، صفحه 11-25]
 • ایران بررسی فراوانی طولی و رشد تخمدانها در ماهی هوور گونه Thunnus tonggol در آبهای ایران [دوره 2، شماره 3، 1372، صفحه 69-82]
 • اسپات صدف های خوراکی Saccostrea cucullata بررسی مقدماتی جمع آوری اسپات صدف های خوراکی Saccostrea cucullata در آبهای ساحلی بندر لنگه [دوره 2، شماره 4، 1372، صفحه 21-26]
 • استان هرمزگان بررسی روشها و میزان صید خرد در بخش غربی استان هرمزگان ( از بندر کنگ تا راس نایبند ) [دوره 2، شماره 1، 1372، صفحه 26-44]
 • اسفنج حفار از جنس Cliona بررسی میزان آلودگی و چگونگی آسیب های وارده به پوسته صدف لب سیاه در اثر تهاجم اسفنج حفار از جنس Cliona [دوره 2، شماره 2، 1372، صفحه 25-33]
 • ایمنی شناسی ایمنی شناسی ماهی ( Fish Immunology) [دوره 2، شماره 2، 1372، صفحه 16-24]
 • انگل پلی پودیوم هیدریفرم بررسی درصد و شدت آلودگی ماهیان خاویاری به انگل پلی پودیوم هیدریفرم [دوره 2، شماره 4، 1372، صفحه 13-20]

ب

 • بندر کنگ تا راس نایبند بررسی روشها و میزان صید خرد در بخش غربی استان هرمزگان ( از بندر کنگ تا راس نایبند ) [دوره 2، شماره 1، 1372، صفحه 26-44]
 • بندرلنگه تاثیر فولینگ زدایی بر روی رشد صدف محار در فصل زمستان در ساحل بندرلنگه [دوره 2، شماره 3، 1372، صفحه 11-18]
 • بندر مقام بررسی مقدماتی روابط بین ابعاد مختلف صدف های محار در بندر مقام [دوره 2، شماره 4، 1372، صفحه 5-11]
 • بیهوشی بیهوشی و جراحی در تاسماهیان ایران [دوره 2، شماره 1، 1372، صفحه 3-10]
 • بیهوشی بیهوشی صدف محار Pinctada radiata به وسیله MS 222 [دوره 2، شماره 2، 1372، صفحه 1-6]
 • بیولوژیک بررسی بیولوژیک ماهی مرکب در آبهای سواحل سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 1، 1372، صفحه 56-69]

پ

 • پراکنش وفور و پراکنش کیلکا در آبهای ایران [دوره 2، شماره 1، 1372، صفحه 11-25]
 • پلانکتونها بررسی کلی پلانکتونهای بخش جنوبی دریای مازندران [دوره 2، شماره 3، 1372، صفحه 19-38]
 • پلانکتونها بررسی و شناسائی پلانکتونهای خورهای خمیر و تیاب [دوره 2، شماره 4، 1372، صفحه 39-47]

ت

 • تاسماهیان بیهوشی و جراحی در تاسماهیان ایران [دوره 2، شماره 1، 1372، صفحه 3-10]
 • تالاب انزلی سپید کولیهای کوچگر تالاب انزلی [دوره 2، شماره 3، 1372، صفحه 39-52]
 • تالاب انزلی نگاهی به چگونگی موجودات کفزی ماکروفون در تالاب انزلی [دوره 2، شماره 4، 1372، صفحه 27-38]
 • تخمدانها بررسی فراوانی طولی و رشد تخمدانها در ماهی هوور گونه Thunnus tonggol در آبهای ایران [دوره 2، شماره 3، 1372، صفحه 69-82]

ج

 • جراحی بیهوشی و جراحی در تاسماهیان ایران [دوره 2، شماره 1، 1372، صفحه 3-10]
 • جمع آوری بررسی مقدماتی جمع آوری اسپات صدف های خوراکی Saccostrea cucullata در آبهای ساحلی بندر لنگه [دوره 2، شماره 4، 1372، صفحه 21-26]

خ

 • خانواده گاماریده بررسی خانواده گاماریده دریای خزر [دوره 2، شماره 3، 1372، صفحه 1-10]
 • خلیج گرگان بررسی هیدروبیولوژیک خلیج گرگان [دوره 2، شماره 3، 1372، صفحه 53-68]
 • خورهای خمیر و تیاب بررسی و شناسائی پلانکتونهای خورهای خمیر و تیاب [دوره 2، شماره 4، 1372، صفحه 39-47]

د

 • دریای خزر بررسی خانواده گاماریده دریای خزر [دوره 2، شماره 3، 1372، صفحه 1-10]
 • دریای مازندران بررسی کلی پلانکتونهای بخش جنوبی دریای مازندران [دوره 2، شماره 3، 1372، صفحه 19-38]

ر

 • رشد نقش شوری در میزان رشد و قدرت تحمل ماهی بنی Barbus sharpeyi [دوره 2، شماره 1، 1372، صفحه 45-55]
 • رشد تاثیر فولینگ زدایی بر روی رشد صدف محار در فصل زمستان در ساحل بندرلنگه [دوره 2، شماره 3، 1372، صفحه 11-18]
 • رشد بررسی فراوانی طولی و رشد تخمدانها در ماهی هوور گونه Thunnus tonggol در آبهای ایران [دوره 2، شماره 3، 1372، صفحه 69-82]
 • روش اسپکتروفتومتری پیشرفتی در استخراج آلکیل بنزن سولفوناتهای خطی با فاز جامد از نمونه های آبی و اندازه گیری آنها به روش اسپکتروفتومتری [دوره 2، شماره 2، 1372، صفحه 7-15]

س

 • سپید کولیها سپید کولیهای کوچگر تالاب انزلی [دوره 2، شماره 3، 1372، صفحه 39-52]
 • سواحل سیستان و بلوچستان بررسی بیولوژیک ماهی مرکب در آبهای سواحل سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 1، 1372، صفحه 56-69]

ش

 • شدت آلودگی بررسی درصد و شدت آلودگی ماهیان خاویاری به انگل پلی پودیوم هیدریفرم [دوره 2، شماره 4، 1372، صفحه 13-20]
 • شناسائی بررسی و شناسائی پلانکتونهای خورهای خمیر و تیاب [دوره 2، شماره 4، 1372، صفحه 39-47]
 • شوری نقش شوری در میزان رشد و قدرت تحمل ماهی بنی Barbus sharpeyi [دوره 2، شماره 1، 1372، صفحه 45-55]

ص

 • صدف لب سیاه بررسی میزان آلودگی و چگونگی آسیب های وارده به پوسته صدف لب سیاه در اثر تهاجم اسفنج حفار از جنس Cliona [دوره 2، شماره 2، 1372، صفحه 25-33]
 • صدف محار تاثیر فولینگ زدایی بر روی رشد صدف محار در فصل زمستان در ساحل بندرلنگه [دوره 2، شماره 3، 1372، صفحه 11-18]
 • صدف محار Pinctada radiata بیهوشی صدف محار Pinctada radiata به وسیله MS 222 [دوره 2، شماره 2، 1372، صفحه 1-6]
 • صدف های محار بررسی مقدماتی روابط بین ابعاد مختلف صدف های محار در بندر مقام [دوره 2، شماره 4، 1372، صفحه 5-11]

ط

 • طولی بررسی فراوانی طولی و رشد تخمدانها در ماهی هوور گونه Thunnus tonggol در آبهای ایران [دوره 2، شماره 3، 1372، صفحه 69-82]

ع

 • عصاره گوناد Crassustrea cucullata بررسی اثر آدرنالین بر فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز در عصاره گوناد Crassustrea cucullata [دوره 2، شماره 2، 1372، صفحه 34-44]

ف

 • فراوانی بررسی فراوانی طولی و رشد تخمدانها در ماهی هوور گونه Thunnus tonggol در آبهای ایران [دوره 2، شماره 3، 1372، صفحه 69-82]
 • فولینگ زدایی تاثیر فولینگ زدایی بر روی رشد صدف محار در فصل زمستان در ساحل بندرلنگه [دوره 2، شماره 3، 1372، صفحه 11-18]

ک

 • کیلکا وفور و پراکنش کیلکا در آبهای ایران [دوره 2، شماره 1، 1372، صفحه 11-25]

م

 • ماکروفون نگاهی به چگونگی موجودات کفزی ماکروفون در تالاب انزلی [دوره 2، شماره 4، 1372، صفحه 27-38]
 • ماهی ( Fish Immunology) ایمنی شناسی ماهی ( Fish Immunology) [دوره 2، شماره 2، 1372، صفحه 16-24]
 • ماهیان خاویاری بررسی درصد و شدت آلودگی ماهیان خاویاری به انگل پلی پودیوم هیدریفرم [دوره 2، شماره 4، 1372، صفحه 13-20]
 • ماهی بنی Barbus sharpeyi نقش شوری در میزان رشد و قدرت تحمل ماهی بنی Barbus sharpeyi [دوره 2، شماره 1، 1372، صفحه 45-55]
 • ماهی مرکب بررسی بیولوژیک ماهی مرکب در آبهای سواحل سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 1، 1372، صفحه 56-69]
 • ماهی هوور گونه Thunnus tonggol بررسی فراوانی طولی و رشد تخمدانها در ماهی هوور گونه Thunnus tonggol در آبهای ایران [دوره 2، شماره 3، 1372، صفحه 69-82]
 • میزان صید خرد بررسی روشها و میزان صید خرد در بخش غربی استان هرمزگان ( از بندر کنگ تا راس نایبند ) [دوره 2، شماره 1، 1372، صفحه 26-44]
 • موجودات کفزی نگاهی به چگونگی موجودات کفزی ماکروفون در تالاب انزلی [دوره 2، شماره 4، 1372، صفحه 27-38]

ه

 • هیدروبیولوژی بررسی هیدروبیولوژیک خلیج گرگان [دوره 2، شماره 3، 1372، صفحه 53-68]