نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبزی پروری نیازهای تحقیقات اقتصاد آبزی پروری در ایران [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 75-96]
 • آذربایجان شرقی باربوس ماهیان رودخانه های استان آذربایجان شرقی [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 81-90]
 • آرتمیا بررسی سیتوژنتیک آرتمیای دریاچه ارومیه [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 85-100]
 • آرتمیا پرورش آرتمیا (نژاد دریاچه اینچه) با تغذیه از جلبک سبز و سبز- آبی [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 69-78]
 • آرتمیا پارتنوژنتیکا بررسی برخی از خصوصیات زیستی و تراکم آرتمیا در دریاچه مهارلو استان فارس [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 11-28]
 • آزاد ماهی دریای خزر بررسی برخی فاکتورهای خونی آزاد ماهی دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 25-34]
 • آسیمفیلودوراکوبانیکوم آلودگی ماهی سیاه کولی سواحل جنوبی دریای خزر به ترماتود دیژن آسیمفیلودوراکوبانیکوم Asymphylodora kubanicum Isaichikov، 1923 [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 91-96]
 • آمینو اسید اثرات سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر توان تولید میگوی سفید هندی (Penaeus indicus، Milne Edwards) [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 39-62]

ا

 • ایران فراوانی کفال خاکستری Mugil cephalus)) در ترکیب صید مشتا در آبهای استان هرمزگان [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 1-8]
 • ایران بررسی برخی از فاکتورهای زیستی ماهی گیدر و هوور مسقطی در سواحل سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 35-62]
 • ایران تاثیر احتمالی ورود شانه دار Mnemiopsis leidyi روی ترکیب گونه ای، صید و ذخایر کیلکا ماهیان در حوزه جنوبی دریای خزر (سالهای 80-1376) [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 63-72]
 • ایران شناسایی ماهیان کرگانرود استان گیلان [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 73-84]
 • ایران بررسی سیتوژنتیک آرتمیای دریاچه ارومیه [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 85-100]
 • ایران آلودگی لای ماهیان تالاب انزلی به انگل آسیمفیلودوراتینکا (Asymphylodora tincae Modeer، 1790) [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 101-106]
 • ایران آلودگی به انگل های کوکسیدیا و میکسوزوآ در برخی از ماهیان سد ارس و سد مهاباد [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 79-90]
 • ایران آلودگی ماهی سیاه کولی سواحل جنوبی دریای خزر به ترماتود دیژن آسیمفیلودوراکوبانیکوم Asymphylodora kubanicum Isaichikov، 1923 [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 91-96]
 • ایران بررسی صید و صید در واحد تلاش کیلکا ماهیان در استان مازندران طی سالهای 75 تا 1378 [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 97-104]
 • ایران بررسی فراوانی و پراکنش جلبک های ماکروسکوپی (Seaweeds) سواحل کیش در ارتباط با آلودگی های زیست محیطی [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 63-80]
 • ایران باربوس ماهیان رودخانه های استان آذربایجان شرقی [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 81-90]
 • ایران بررسی تغییرات تراکم، بسامد و بیوماس سه گونه مهم از جلبکهای قهوه ای Sargassum glausescens، Cystoseria indica، Nizimudinia zanardinii در سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 91-102]
 • ایران بررسی پراکنش و تعیین توده زنده بی مهرگان کفزی دریاچه ارس [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 1-10]
 • ایران بررسی برخی از خصوصیات زیستی و تراکم آرتمیا در دریاچه مهارلو استان فارس [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 11-28]
 • ایران بررسی تغییرات ماهانه فیتوپلانکتونها در آبهای ساحلی جزیره لاوان (استان هرمزگان) [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 29-40]
 • ایران بررسی اجتماعات ده پایان پلانکتونیک (گروه Natantia ) در خورموسی (استان خوزستان) [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 41-58]
 • ایران نیازهای تحقیقات اقتصاد آبزی پروری در ایران [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 75-96]
 • ایران ارزیابی ذخایر و بررسی پارامترهای جمعیتی تاس ماهی ایران (Acipenser persicus) در سواحل ایرانی دریای خزر [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 97-118]
 • ایران شناسایی انگلهای سخت پوست برخی از ماهیان دریاچه سد مخزنی مهاباد [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 133-148]
 • ارزیابی ذخایر ارزیابی ذخایر و بررسی پارامترهای جمعیتی تاس ماهی ایران (Acipenser persicus) در سواحل ایرانی دریای خزر [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 97-118]
 • ازون برون Acipenser stellatus stellatus مقایسه کاربرد هورمونهای مصنوعی در تکثیر مصنوعی ماهی ازون برون (Acipenser stellatus stellatus Berg، 1932) [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 9-24]
 • اسانس گل میخک مقایسه LC50 اسانس گل میخک و MS222 در بچه ماهیان تاسماهی ایرانی، قزل آلای رنگین کمان و کپور معمولی [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 1-12]
 • اسانس گل میخک اثر بیهوش کنندگی اسانس گل میخک (Eugenia caryophyllata) در شرایط مختلف pH و درجه حرارت در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 59-74]
 • استان گیلان شناسایی ماهیان کرگانرود استان گیلان [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 73-84]
 • استان هرمزگان فراوانی کفال خاکستری Mugil cephalus)) در ترکیب صید مشتا در آبهای استان هرمزگان [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 1-8]
 • استان هرمزگان بررسی تغییرات ماهانه فیتوپلانکتونها در آبهای ساحلی جزیره لاوان (استان هرمزگان) [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 29-40]
 • اُستراکودا بررسی مایوفونها و خصوصیات بستر در دریای خزر (آبهای گیلان) [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 119-132]
 • اقتصاد نیازهای تحقیقات اقتصاد آبزی پروری در ایران [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 75-96]
 • القاء رسیدگی جنسی القا تکثیر جنس ماده قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss با استفاده از هورمون سنتز شده GnRHa [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 23-38]
 • انگل آلودگی ماهی سیاه کولی سواحل جنوبی دریای خزر به ترماتود دیژن آسیمفیلودوراکوبانیکوم Asymphylodora kubanicum Isaichikov، 1923 [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 91-96]
 • انگل شناسایی انگلهای سخت پوست برخی از ماهیان دریاچه سد مخزنی مهاباد [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 133-148]

ب

 • باربوس ماهیان باربوس ماهیان رودخانه های استان آذربایجان شرقی [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 81-90]
 • بازاریابی نیازهای تحقیقات اقتصاد آبزی پروری در ایران [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 75-96]
 • باکتری نقش باکتری پسودوموناس فلورسنس (Pseudomonas fluorescens) در توسعه کشت جلبک [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 1-16]
 • بچه ماهیان خاویاری رها سازی بچه ماهیان خاویاری از مراکز تکثیر و پرورش شهید دکتر بهشتی و دکتر یوسف پور در سال 1378 [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 149-156]
 • بسامد (فرکانس) بررسی تغییرات تراکم، بسامد و بیوماس سه گونه مهم از جلبکهای قهوه ای Sargassum glausescens، Cystoseria indica، Nizimudinia zanardinii در سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 91-102]
 • بی مهرگان بررسی پراکنش و تعیین توده زنده بی مهرگان کفزی دریاچه ارس [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 1-10]
 • بیهوشی اثر بیهوش کنندگی اسانس گل میخک (Eugenia caryophyllata) در شرایط مختلف pH و درجه حرارت در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 59-74]
 • بیولوژی بررسی برخی از خصوصیات زیستی و تراکم آرتمیا در دریاچه مهارلو استان فارس [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 11-28]
 • بیوماس بررسی تغییرات تراکم، بسامد و بیوماس سه گونه مهم از جلبکهای قهوه ای Sargassum glausescens، Cystoseria indica، Nizimudinia zanardinii در سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 91-102]

پ

 • پاروپایان بررسی مایوفونها و خصوصیات بستر در دریای خزر (آبهای گیلان) [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 119-132]
 • پروتئین اثرات سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر توان تولید میگوی سفید هندی (Penaeus indicus، Milne Edwards) [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 39-62]
 • پسودوموناس فلورسنس نقش باکتری پسودوموناس فلورسنس (Pseudomonas fluorescens) در توسعه کشت جلبک [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 1-16]

ت

 • تاس ماهی ایران ارزیابی ذخایر و بررسی پارامترهای جمعیتی تاس ماهی ایران (Acipenser persicus) در سواحل ایرانی دریای خزر [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 97-118]
 • تالاب گمیشان بررسی بعضی ویژگیهای زیست شناسی ماهی کُِلمه ترکمنی (Rutilus rutilus caspicus) در تالاب گمیشان [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 103-126]
 • تحقیقات نیازهای تحقیقات اقتصاد آبزی پروری در ایران [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 75-96]
 • تخم دهی القا تکثیر جنس ماده قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss با استفاده از هورمون سنتز شده GnRHa [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 23-38]
 • تخمریزی بررسی زیستی میگوی سفید هندی در صیدگاه های منطقه جاسک [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 43-52]
 • تراکم بررسی تغییرات تراکم، بسامد و بیوماس سه گونه مهم از جلبکهای قهوه ای Sargassum glausescens، Cystoseria indica، Nizimudinia zanardinii در سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 91-102]
 • تراکم بررسی برخی از خصوصیات زیستی و تراکم آرتمیا در دریاچه مهارلو استان فارس [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 11-28]
 • تستوسترون القا تکثیر جنس ماده قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss با استفاده از هورمون سنتز شده GnRHa [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 23-38]
 • تغذیه بررسی زیستی میگوی سفید هندی در صیدگاه های منطقه جاسک [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 43-52]
 • تغذیه پرورش آرتمیا (نژاد دریاچه اینچه) با تغذیه از جلبک سبز و سبز- آبی [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 69-78]
 • تغذیه اثرات سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر توان تولید میگوی سفید هندی (Penaeus indicus، Milne Edwards) [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 39-62]
 • تکثیر مصنوعی مقایسه کاربرد هورمونهای مصنوعی در تکثیر مصنوعی ماهی ازون برون (Acipenser stellatus stellatus Berg، 1932) [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 9-24]
 • تولید مثل بیولوژی تولید مثل ماهی Abudefduf sexfasciatus در خلیج فارس [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 17-30]

ج

 • جزیره کیش بررسی فراوانی و پراکنش جلبک های ماکروسکوپی (Seaweeds) سواحل کیش در ارتباط با آلودگی های زیست محیطی [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 63-80]
 • جزیره لاوان بررسی تغییرات ماهانه فیتوپلانکتونها در آبهای ساحلی جزیره لاوان (استان هرمزگان) [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 29-40]
 • جلبک پرورش آرتمیا (نژاد دریاچه اینچه) با تغذیه از جلبک سبز و سبز- آبی [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 69-78]
 • جلبک قهوه ای بررسی تغییرات تراکم، بسامد و بیوماس سه گونه مهم از جلبکهای قهوه ای Sargassum glausescens، Cystoseria indica، Nizimudinia zanardinii در سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 91-102]
 • جلبک های ماکروسکوپی دریایی بررسی فراوانی و پراکنش جلبک های ماکروسکوپی (Seaweeds) سواحل کیش در ارتباط با آلودگی های زیست محیطی [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 63-80]

خ

 • خصوصیات زیستی تعیین سن، رشد و پویایی جمعیت دوکفه ای Abra ovata در سواحل استان گیلان در سال 1375 [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 53-68]
 • خلیج فارس بیولوژی تولید مثل ماهی Abudefduf sexfasciatus در خلیج فارس [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 17-30]
 • خورموسی بررسی اجتماعات ده پایان پلانکتونیک (گروه Natantia ) در خورموسی (استان خوزستان) [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 41-58]
 • خوزستان بررسی اجتماعات ده پایان پلانکتونیک (گروه Natantia ) در خورموسی (استان خوزستان) [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 41-58]

د

 • دریاچه ارس بررسی پراکنش و تعیین توده زنده بی مهرگان کفزی دریاچه ارس [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 1-10]
 • دریاچه ارومیه بررسی سیتوژنتیک آرتمیای دریاچه ارومیه [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 85-100]
 • دریاچه اینچه پرورش آرتمیا (نژاد دریاچه اینچه) با تغذیه از جلبک سبز و سبز- آبی [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 69-78]
 • دریاچه مهارلو بررسی برخی از خصوصیات زیستی و تراکم آرتمیا در دریاچه مهارلو استان فارس [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 11-28]
 • دریای خزر تاثیر احتمالی ورود شانه دار Mnemiopsis leidyi روی ترکیب گونه ای، صید و ذخایر کیلکا ماهیان در حوزه جنوبی دریای خزر (سالهای 80-1376) [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 63-72]
 • دریای خزر تعیین سن، رشد و پویایی جمعیت دوکفه ای Abra ovata در سواحل استان گیلان در سال 1375 [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 53-68]
 • دریای خزر آلودگی ماهی سیاه کولی سواحل جنوبی دریای خزر به ترماتود دیژن آسیمفیلودوراکوبانیکوم Asymphylodora kubanicum Isaichikov، 1923 [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 91-96]
 • دریای خزر بررسی صید و صید در واحد تلاش کیلکا ماهیان در استان مازندران طی سالهای 75 تا 1378 [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 97-104]
 • دریای خزر ارزیابی ذخایر و بررسی پارامترهای جمعیتی تاس ماهی ایران (Acipenser persicus) در سواحل ایرانی دریای خزر [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 97-118]
 • دریای خزر بررسی مایوفونها و خصوصیات بستر در دریای خزر (آبهای گیلان) [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 119-132]
 • دریای عمان بررسی برخی از فاکتورهای زیستی ماهی گیدر و هوور مسقطی در سواحل سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 35-62]
 • دریای عمان بررسی تغییرات تراکم، بسامد و بیوماس سه گونه مهم از جلبکهای قهوه ای Sargassum glausescens، Cystoseria indica، Nizimudinia zanardinii در سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 91-102]
 • ده پایان پلانکتونیک بررسی اجتماعات ده پایان پلانکتونیک (گروه Natantia ) در خورموسی (استان خوزستان) [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 41-58]
 • دوکفه ایها بررسی مایوفونها و خصوصیات بستر در دریای خزر (آبهای گیلان) [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 119-132]

ذ

 • ذخایر تاثیر احتمالی ورود شانه دار Mnemiopsis leidyi روی ترکیب گونه ای، صید و ذخایر کیلکا ماهیان در حوزه جنوبی دریای خزر (سالهای 80-1376) [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 63-72]

ر

 • رژیم غذایی بررسی رژیم غذایی دورگه ماهی سفید ماده و آمور نر [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 31-42]
 • رشد بررسی زیستی میگوی سفید هندی در صیدگاه های منطقه جاسک [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 43-52]
 • رشد پرورش آرتمیا (نژاد دریاچه اینچه) با تغذیه از جلبک سبز و سبز- آبی [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 69-78]
 • رشد اثرات سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر توان تولید میگوی سفید هندی (Penaeus indicus، Milne Edwards) [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 39-62]
 • رشد بررسی بعضی ویژگیهای زیست شناسی ماهی کُِلمه ترکمنی (Rutilus rutilus caspicus) در تالاب گمیشان [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 103-126]
 • رشد نگهداری تخم و بررسی مراحل رشد ماهی مرکب Sepia pharaonis به منظور رهاسازی در دریا [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 127-136]

س

 • سیاه کولی آلودگی ماهی سیاه کولی سواحل جنوبی دریای خزر به ترماتود دیژن آسیمفیلودوراکوبانیکوم Asymphylodora kubanicum Isaichikov، 1923 [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 91-96]
 • سیتوژنتیک بررسی سیتوژنتیک آرتمیای دریاچه ارومیه [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 85-100]
 • سخت پوست شناسایی انگلهای سخت پوست برخی از ماهیان دریاچه سد مخزنی مهاباد [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 133-148]
 • سد ارس آلودگی به انگل های کوکسیدیا و میکسوزوآ در برخی از ماهیان سد ارس و سد مهاباد [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 79-90]
 • سیستان و بلوچستان بررسی تغییرات تراکم، بسامد و بیوماس سه گونه مهم از جلبکهای قهوه ای Sargassum glausescens، Cystoseria indica، Nizimudinia zanardinii در سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 91-102]
 • سن بررسی بعضی ویژگیهای زیست شناسی ماهی کُِلمه ترکمنی (Rutilus rutilus caspicus) در تالاب گمیشان [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 103-126]

ش

 • شانه دار تاثیر احتمالی ورود شانه دار Mnemiopsis leidyi روی ترکیب گونه ای، صید و ذخایر کیلکا ماهیان در حوزه جنوبی دریای خزر (سالهای 80-1376) [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 63-72]

ص

 • صید تاثیر احتمالی ورود شانه دار Mnemiopsis leidyi روی ترکیب گونه ای، صید و ذخایر کیلکا ماهیان در حوزه جنوبی دریای خزر (سالهای 80-1376) [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 63-72]
 • صید بررسی صید و صید در واحد تلاش کیلکا ماهیان در استان مازندران طی سالهای 75 تا 1378 [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 97-104]

ض

 • ضریب چاقی رها سازی بچه ماهیان خاویاری از مراکز تکثیر و پرورش شهید دکتر بهشتی و دکتر یوسف پور در سال 1378 [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 149-156]
 • ضریب رشد رها سازی بچه ماهیان خاویاری از مراکز تکثیر و پرورش شهید دکتر بهشتی و دکتر یوسف پور در سال 1378 [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 149-156]

ف

 • فاکتورهای خونی بررسی برخی فاکتورهای خونی آزاد ماهی دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 25-34]
 • فاکتورهای زیستی بررسی برخی از فاکتورهای زیستی ماهی گیدر و هوور مسقطی در سواحل سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 35-62]
 • فیتوپلانکتون بررسی تغییرات ماهانه فیتوپلانکتونها در آبهای ساحلی جزیره لاوان (استان هرمزگان) [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 29-40]
 • فراوانی و زی توده بررسی فراوانی و پراکنش جلبک های ماکروسکوپی (Seaweeds) سواحل کیش در ارتباط با آلودگی های زیست محیطی [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 63-80]

ق

 • قره برون مقایسه LC50 اسانس گل میخک و MS222 در بچه ماهیان تاسماهی ایرانی، قزل آلای رنگین کمان و کپور معمولی [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 1-12]
 • قزل آلای رنگین کمان مقایسه LC50 اسانس گل میخک و MS222 در بچه ماهیان تاسماهی ایرانی، قزل آلای رنگین کمان و کپور معمولی [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 1-12]
 • قزل آلای رنگین کمان القا تکثیر جنس ماده قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss با استفاده از هورمون سنتز شده GnRHa [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 23-38]

ک

 • کاریوتایپ بررسی تعداد کروموزومهای ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichtys molitrix) و تهیه کاریوتایپ آن [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 107-114]
 • کاریوتایپ تهیه کاریوتایپ ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 137-144]
 • کپور معمولی آلودگی به انگل های کوکسیدیا و میکسوزوآ در برخی از ماهیان سد ارس و سد مهاباد [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 79-90]
 • کپور معمولی مقایسه LC50 اسانس گل میخک و MS222 در بچه ماهیان تاسماهی ایرانی، قزل آلای رنگین کمان و کپور معمولی [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 1-12]
 • کپور معمولی بررسی اثرات ناشی از استرس کلرید سدیم روی هماتوکریت و هموگلوبین خون در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 13-22]
 • کپور معمولی اثر بیهوش کنندگی اسانس گل میخک (Eugenia caryophyllata) در شرایط مختلف pH و درجه حرارت در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 59-74]
 • کپور نقره ای بررسی تعداد کروموزومهای ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichtys molitrix) و تهیه کاریوتایپ آن [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 107-114]
 • کرگانرود شناسایی ماهیان کرگانرود استان گیلان [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 73-84]
 • کرمهای لوله ای بررسی مایوفونها و خصوصیات بستر در دریای خزر (آبهای گیلان) [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 119-132]
 • کروموزم بررسی تعداد کروموزومهای ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichtys molitrix) و تهیه کاریوتایپ آن [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 107-114]
 • کروموزوم بررسی سیتوژنتیک آرتمیای دریاچه ارومیه [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 85-100]
 • کشت جلبک نقش باکتری پسودوموناس فلورسنس (Pseudomonas fluorescens) در توسعه کشت جلبک [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 1-16]
 • کفال خاکستری فراوانی کفال خاکستری Mugil cephalus)) در ترکیب صید مشتا در آبهای استان هرمزگان [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 1-8]
 • کفزیان بررسی پراکنش و تعیین توده زنده بی مهرگان کفزی دریاچه ارس [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 1-10]
 • کیلکا بررسی صید و صید در واحد تلاش کیلکا ماهیان در استان مازندران طی سالهای 75 تا 1378 [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 97-104]
 • کیلکا ماهیان تاثیر احتمالی ورود شانه دار Mnemiopsis leidyi روی ترکیب گونه ای، صید و ذخایر کیلکا ماهیان در حوزه جنوبی دریای خزر (سالهای 80-1376) [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 63-72]
 • کلمه بررسی بعضی ویژگیهای زیست شناسی ماهی کُِلمه ترکمنی (Rutilus rutilus caspicus) در تالاب گمیشان [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 103-126]
 • کوکسیدیا آلودگی به انگل های کوکسیدیا و میکسوزوآ در برخی از ماهیان سد ارس و سد مهاباد [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 79-90]

گ

 • گیدر بررسی برخی از فاکتورهای زیستی ماهی گیدر و هوور مسقطی در سواحل سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 35-62]
 • گلبولهای سفید خون تهیه کاریوتایپ ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 137-144]

م

 • ماش ماهی آلودگی به انگل های کوکسیدیا و میکسوزوآ در برخی از ماهیان سد ارس و سد مهاباد [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 79-90]
 • ماهی شناسایی انگلهای سخت پوست برخی از ماهیان دریاچه سد مخزنی مهاباد [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 133-148]
 • ماهی آمور بررسی رژیم غذایی دورگه ماهی سفید ماده و آمور نر [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 31-42]
 • ماهیان شناسایی ماهیان کرگانرود استان گیلان [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 73-84]
 • ماهی دورگه بررسی رژیم غذایی دورگه ماهی سفید ماده و آمور نر [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 31-42]
 • ماهی سفید بررسی رژیم غذایی دورگه ماهی سفید ماده و آمور نر [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 31-42]
 • ماهی کپور علفخوار تهیه کاریوتایپ ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 137-144]
 • ماهی مرکب نگهداری تخم و بررسی مراحل رشد ماهی مرکب Sepia pharaonis به منظور رهاسازی در دریا [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 127-136]
 • مایوفون بررسی مایوفونها و خصوصیات بستر در دریای خزر (آبهای گیلان) [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 119-132]
 • میکسوبولوس آلودگی به انگل های کوکسیدیا و میکسوزوآ در برخی از ماهیان سد ارس و سد مهاباد [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 79-90]
 • میگوی سفید هندی بررسی زیستی میگوی سفید هندی در صیدگاه های منطقه جاسک [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 43-52]
 • میگوی سفید هندی اثرات سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر توان تولید میگوی سفید هندی (Penaeus indicus، Milne Edwards) [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 39-62]
 • مهاباد شناسایی انگلهای سخت پوست برخی از ماهیان دریاچه سد مخزنی مهاباد [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 133-148]

ن

 • نمایه غده جنسی بررسی بعضی ویژگیهای زیست شناسی ماهی کُِلمه ترکمنی (Rutilus rutilus caspicus) در تالاب گمیشان [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 103-126]

ه

 • هماتوکریت بررسی اثرات ناشی از استرس کلرید سدیم روی هماتوکریت و هموگلوبین خون در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 13-22]
 • هم آوری پرورش آرتمیا (نژاد دریاچه اینچه) با تغذیه از جلبک سبز و سبز- آبی [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 69-78]
 • هم آوری مطلق بررسی بعضی ویژگیهای زیست شناسی ماهی کُِلمه ترکمنی (Rutilus rutilus caspicus) در تالاب گمیشان [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 103-126]
 • هموگلوبین بررسی اثرات ناشی از استرس کلرید سدیم روی هماتوکریت و هموگلوبین خون در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 13-22]
 • هورمون مقایسه کاربرد هورمونهای مصنوعی در تکثیر مصنوعی ماهی ازون برون (Acipenser stellatus stellatus Berg، 1932) [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 9-24]
 • هوور مسقطی بررسی برخی از فاکتورهای زیستی ماهی گیدر و هوور مسقطی در سواحل سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 35-62]