نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبهای استان بوشهر مطالعه روند صید و مهاجرت ماهی مرکب در آبهای استان بوشهر (سال 76-1375 ) [دوره 8، شماره 4، 1378، صفحه 57-72]
 • آبهای گیلان بررسی برخی از ویژگیهای زیستی کیلکای آنچوی( Clupeonella engrauliformis )در آبهای گیلان [دوره 8، شماره 1، 1378، صفحه 59-70]

ا

 • ایران مطالعه برخی از خصوصیات زیستی ماهی کفال پوزه باریک( Liza saliens) در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 8، شماره 4، 1378، صفحه 29-42]
 • ایران شناسایی گونه های ماهیان رودخانه های گوهرنگ ، بازفت و زاینده رود استان چهار محال و بختیاری [دوره 8، شماره 4، 1378، صفحه 43-56]
 • ایران مطالعه روند صید و مهاجرت ماهی مرکب در آبهای استان بوشهر (سال 76-1375 ) [دوره 8، شماره 4، 1378، صفحه 57-72]
 • اردک ماهی (Esox lucius ) تعیین زی فن تکثیر مصنوعی اردک ماهی (Esox lucius ) و پرورش آن تا مرحله انگشت قد [دوره 8، شماره 1، 1378، صفحه 49-58]
 • ازون برون ترکیب سنی و پیش بینی مقدار اپتیمم مرگ و میر صیادی برای چهار گونه ماهیان خاویاری فیل ماهی ، ازون برون ، قره برون و چالباش [دوره 8، شماره 4، 1378، صفحه 1-28]
 • استان چهارمحال و بختیاری شناسایی و تعیین توده زنده فون بنتیک تالاب چغاخور (استان چهارمحال و بختیاری ) [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 37-52]
 • استان چهار محال و بختیاری شناسایی گونه های ماهیان رودخانه های گوهرنگ ، بازفت و زاینده رود استان چهار محال و بختیاری [دوره 8، شماره 4، 1378، صفحه 43-56]
 • استان خوزستان تعیین زمان بلوغ و فصل تخمریزی ماهی شوریده (otolithes ruber)در آبهای ساحلی استان خوزستان [دوره 8، شماره 1، 1378، صفحه 1-22]
 • استان خوزستان تغذیه ماهی شوریده (Otolithes ruber) در سواحل استان خوزستان [دوره 8، شماره 2، 1378، صفحه 31-46]
 • استان سیستان و بلوچستان بررسی تغذیه و تخم ریزی ماهی شوریده (Otolithes ruber )در سواحل استان سیستان و بلوچستان (چابهار) [دوره 8، شماره 1، 1378، صفحه 23-34]
 • استان فارس عوامل شیمیایی تنش زا در ستون آب دریاچه پریشان ( استان فارس ) [دوره 8، شماره 2، 1378، صفحه 15-30]
 • استان هرمزگان بررسی ذخایر ماهی گیدر در آبهای استان هرمزگان (1375-1374) [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 87-106]
 • استان هرمزگان زیست شناسی تولید مثل میگوی موزی( Penaeus merguiensis )با تاکید بر هماوری در آبهای استان هرمزگان [دوره 8، شماره 1، 1378، صفحه 71-83]
 • استان هرمزگان برخی از ویژگیهای زیستی ماهی شورت (Sillago sihama )در استان هرمزگان [دوره 8، شماره 2، 1378، صفحه 83-88]
 • ایکتیوبودیازیس در بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان ایکتیوبودیازیس در بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان [دوره 8، شماره 4، 1378، صفحه 89-92]
 • الیگو کیت شناسایی و تعیین توده زنده فون بنتیک تالاب چغاخور (استان چهارمحال و بختیاری ) [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 37-52]

ب

 • بازفت شناسایی گونه های ماهیان رودخانه های گوهرنگ ، بازفت و زاینده رود استان چهار محال و بختیاری [دوره 8، شماره 4، 1378، صفحه 43-56]
 • بچه خامه ماهی بررسی پراکنش و تغذیه طبیعی بچه خامه ماهی در آبهای شرق استان هرمزگان [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 69-86]
 • بهمنشیر فنون ماهیان و برخی پارامترهای زیستی آنها در رودخانه های کارون ، دز و بهمنشیر [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 23-36]
 • بوشهر بررسی عوامل زنده ناخواسته مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 107-112]

پ

 • پارامترهای زیستی فنون ماهیان و برخی پارامترهای زیستی آنها در رودخانه های کارون ، دز و بهمنشیر [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 23-36]
 • پراکنش بررسی پراکنش و تغذیه طبیعی بچه خامه ماهی در آبهای شرق استان هرمزگان [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 69-86]

ت

 • تاسماهیان بررسی تعداد میکروپیل در تخمک سه گونه از تاسماهیان جنوب دریای خزر [دوره 8، شماره 1، 1378، صفحه 35-48]
 • تاسماهیان بررسی احتمال تولید مثل طبیعی تاسماهیان حوزه جنوبی دریای خزر در رودخانه سفید رود [دوره 8، شماره 2، 1378، صفحه 69-82]
 • تالاب چغاخور شناسایی و تعیین توده زنده فون بنتیک تالاب چغاخور (استان چهارمحال و بختیاری ) [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 37-52]
 • تخم ریزی بررسی تغذیه و تخم ریزی ماهی شوریده (Otolithes ruber )در سواحل استان سیستان و بلوچستان (چابهار) [دوره 8، شماره 1، 1378، صفحه 23-34]
 • تخمک بررسی تعداد میکروپیل در تخمک سه گونه از تاسماهیان جنوب دریای خزر [دوره 8، شماره 1، 1378، صفحه 35-48]
 • ترکیب سنی ترکیب سنی و پیش بینی مقدار اپتیمم مرگ و میر صیادی برای چهار گونه ماهیان خاویاری فیل ماهی ، ازون برون ، قره برون و چالباش [دوره 8، شماره 4، 1378، صفحه 1-28]
 • تغذیه بررسی تغذیه و تخم ریزی ماهی شوریده (Otolithes ruber )در سواحل استان سیستان و بلوچستان (چابهار) [دوره 8، شماره 1، 1378، صفحه 23-34]
 • تغذیه تغذیه ماهی شوریده (Otolithes ruber) در سواحل استان خوزستان [دوره 8، شماره 2، 1378، صفحه 31-46]
 • تغذیه طبیعی بررسی پراکنش و تغذیه طبیعی بچه خامه ماهی در آبهای شرق استان هرمزگان [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 69-86]
 • تکثیر مصنوعی تعیین زی فن تکثیر مصنوعی اردک ماهی (Esox lucius ) و پرورش آن تا مرحله انگشت قد [دوره 8، شماره 1، 1378، صفحه 49-58]
 • تولید مثل زیست شناسی تولید مثل میگوی موزی( Penaeus merguiensis )با تاکید بر هماوری در آبهای استان هرمزگان [دوره 8، شماره 1، 1378، صفحه 71-83]
 • تولید مثل طبیعی بررسی احتمال تولید مثل طبیعی تاسماهیان حوزه جنوبی دریای خزر در رودخانه سفید رود [دوره 8، شماره 2، 1378، صفحه 69-82]

ج

 • جنوب دریای خزر بررسی تعداد میکروپیل در تخمک سه گونه از تاسماهیان جنوب دریای خزر [دوره 8، شماره 1، 1378، صفحه 35-48]

خ

 • خامه ماهی پرروش توام میگوی سفید هندی CHANOS CHANOS و خامه ماهی PENAEUS INDICUS در استان هرمزگان [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 53-68]
 • خصوصیات زیستی مطالعه برخی از خصوصیات زیستی ماهی کفال پوزه باریک( Liza saliens) در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 8، شماره 4، 1378، صفحه 29-42]
 • خلیج فارس بررسی ذخایر ماهی گیدر در آبهای استان هرمزگان (1375-1374) [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 87-106]
 • خلیج گرگان برخی از خصوصیات بیولوژی کوچکترین گاو ماهی دریای خزر (Knipowitschia caucasica)در خلیج گرگان [دوره 8، شماره 2، 1378، صفحه 59-68]
 • خوزستان فنون ماهیان و برخی پارامترهای زیستی آنها در رودخانه های کارون ، دز و بهمنشیر [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 23-36]
 • خوزستان هماوری ماهی شوریده(Otolithes ruber) در آبهای ساحلی خوزستان [دوره 8، شماره 2، 1378، صفحه 47-58]

د

 • دریاچه پریشان عوامل شیمیایی تنش زا در ستون آب دریاچه پریشان ( استان فارس ) [دوره 8، شماره 2، 1378، صفحه 15-30]
 • دریای خزر برخی از خصوصیات بیولوژی کوچکترین گاو ماهی دریای خزر (Knipowitschia caucasica)در خلیج گرگان [دوره 8، شماره 2، 1378، صفحه 59-68]
 • دریای خزر بررسی احتمال تولید مثل طبیعی تاسماهیان حوزه جنوبی دریای خزر در رودخانه سفید رود [دوره 8، شماره 2، 1378، صفحه 69-82]
 • دریای خزر مطالعه برخی از خصوصیات زیستی ماهی کفال پوزه باریک( Liza saliens) در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 8، شماره 4، 1378، صفحه 29-42]
 • دریای عمان بررسی ذخایر ماهی گیدر در آبهای استان هرمزگان (1375-1374) [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 87-106]
 • دز فنون ماهیان و برخی پارامترهای زیستی آنها در رودخانه های کارون ، دز و بهمنشیر [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 23-36]

ر

ز

 • زاینده رود شناسایی گونه های ماهیان رودخانه های گوهرنگ ، بازفت و زاینده رود استان چهار محال و بختیاری [دوره 8، شماره 4، 1378، صفحه 43-56]
 • زیست شناسی زیست شناسی تولید مثل میگوی موزی( Penaeus merguiensis )با تاکید بر هماوری در آبهای استان هرمزگان [دوره 8، شماره 1، 1378، صفحه 71-83]
 • زی فن تعیین زی فن تکثیر مصنوعی اردک ماهی (Esox lucius ) و پرورش آن تا مرحله انگشت قد [دوره 8، شماره 1، 1378، صفحه 49-58]
 • زمان بلوغ تعیین زمان بلوغ و فصل تخمریزی ماهی شوریده (otolithes ruber)در آبهای ساحلی استان خوزستان [دوره 8، شماره 1، 1378، صفحه 1-22]

س

 • ستون آب عوامل شیمیایی تنش زا در ستون آب دریاچه پریشان ( استان فارس ) [دوره 8، شماره 2، 1378، صفحه 15-30]
 • سفید رود بررسی احتمال تولید مثل طبیعی تاسماهیان حوزه جنوبی دریای خزر در رودخانه سفید رود [دوره 8، شماره 2، 1378، صفحه 69-82]

ش

 • شیر و نومیده شناسایی و تعیین توده زنده فون بنتیک تالاب چغاخور (استان چهارمحال و بختیاری ) [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 37-52]
 • شیمیایی عوامل شیمیایی تنش زا در ستون آب دریاچه پریشان ( استان فارس ) [دوره 8، شماره 2، 1378، صفحه 15-30]

ع

 • عوامل زنده بررسی عوامل زنده ناخواسته مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 107-112]

ف

 • فصل تخمریزی تعیین زمان بلوغ و فصل تخمریزی ماهی شوریده (otolithes ruber)در آبهای ساحلی استان خوزستان [دوره 8، شماره 1، 1378، صفحه 1-22]
 • فون بنتیک شناسایی و تعیین توده زنده فون بنتیک تالاب چغاخور (استان چهارمحال و بختیاری ) [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 37-52]

ق

 • قره برون و چالباش ترکیب سنی و پیش بینی مقدار اپتیمم مرگ و میر صیادی برای چهار گونه ماهیان خاویاری فیل ماهی ، ازون برون ، قره برون و چالباش [دوره 8، شماره 4، 1378، صفحه 1-28]

ک

 • کارون فنون ماهیان و برخی پارامترهای زیستی آنها در رودخانه های کارون ، دز و بهمنشیر [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 23-36]
 • کپور ماهیان چینی بررسی میزان مواد مغذی ، تولیدات اولیه COD و BODدر استخرهای کشت توام کپور ماهیان چینی با کاربرد کود آلی [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 1-22]
 • کشت توام پرروش توام میگوی سفید هندی CHANOS CHANOS و خامه ماهی PENAEUS INDICUS در استان هرمزگان [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 53-68]
 • کیلکای آنچوی( Clupeonella engrauliformis ) بررسی برخی از ویژگیهای زیستی کیلکای آنچوی( Clupeonella engrauliformis )در آبهای گیلان [دوره 8، شماره 1، 1378، صفحه 59-70]
 • کم تاران شناسایی و تعیین توده زنده فون بنتیک تالاب چغاخور (استان چهارمحال و بختیاری ) [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 37-52]

گ

 • گامارید شناسایی و تعیین توده زنده فون بنتیک تالاب چغاخور (استان چهارمحال و بختیاری ) [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 37-52]
 • گاو ماهی برخی از خصوصیات بیولوژی کوچکترین گاو ماهی دریای خزر (Knipowitschia caucasica)در خلیج گرگان [دوره 8، شماره 2، 1378، صفحه 59-68]
 • گوهرنگ شناسایی گونه های ماهیان رودخانه های گوهرنگ ، بازفت و زاینده رود استان چهار محال و بختیاری [دوره 8، شماره 4، 1378، صفحه 43-56]

م

 • ماهیان فنون ماهیان و برخی پارامترهای زیستی آنها در رودخانه های کارون ، دز و بهمنشیر [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 23-36]
 • ماهیان خاویاری فیل ماهی ترکیب سنی و پیش بینی مقدار اپتیمم مرگ و میر صیادی برای چهار گونه ماهیان خاویاری فیل ماهی ، ازون برون ، قره برون و چالباش [دوره 8، شماره 4، 1378، صفحه 1-28]
 • ماهی شورت (Sillago sihama ) برخی از ویژگیهای زیستی ماهی شورت (Sillago sihama )در استان هرمزگان [دوره 8، شماره 2، 1378، صفحه 83-88]
 • ماهی شوریده (Otolithes ruber ) بررسی تغذیه و تخم ریزی ماهی شوریده (Otolithes ruber )در سواحل استان سیستان و بلوچستان (چابهار) [دوره 8، شماره 1، 1378، صفحه 23-34]
 • ماهی شوریده (Otolithes ruber) تعیین زمان بلوغ و فصل تخمریزی ماهی شوریده (otolithes ruber)در آبهای ساحلی استان خوزستان [دوره 8، شماره 1، 1378، صفحه 1-22]
 • ماهی شوریده (Otolithes ruber) تغذیه ماهی شوریده (Otolithes ruber) در سواحل استان خوزستان [دوره 8، شماره 2، 1378، صفحه 31-46]
 • ماهی شوریده(Otolithes ruber) هماوری ماهی شوریده(Otolithes ruber) در آبهای ساحلی خوزستان [دوره 8، شماره 2، 1378، صفحه 47-58]
 • ماهی کفال پوزه باریک( Liza saliens) مطالعه برخی از خصوصیات زیستی ماهی کفال پوزه باریک( Liza saliens) در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 8، شماره 4، 1378، صفحه 29-42]
 • ماهی گیدر بررسی ذخایر ماهی گیدر در آبهای استان هرمزگان (1375-1374) [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 87-106]
 • ماهی مرکب مطالعه روند صید و مهاجرت ماهی مرکب در آبهای استان بوشهر (سال 76-1375 ) [دوره 8، شماره 4، 1378، صفحه 57-72]
 • مرحله انگشت قد تعیین زی فن تکثیر مصنوعی اردک ماهی (Esox lucius ) و پرورش آن تا مرحله انگشت قد [دوره 8، شماره 1، 1378، صفحه 49-58]
 • مرگ و میر صیادی ترکیب سنی و پیش بینی مقدار اپتیمم مرگ و میر صیادی برای چهار گونه ماهیان خاویاری فیل ماهی ، ازون برون ، قره برون و چالباش [دوره 8، شماره 4، 1378، صفحه 1-28]
 • مشتا برخی از ویژگیهای زیستی ماهی شورت (Sillago sihama )در استان هرمزگان [دوره 8، شماره 2، 1378، صفحه 83-88]
 • میکروپیل بررسی تعداد میکروپیل در تخمک سه گونه از تاسماهیان جنوب دریای خزر [دوره 8، شماره 1، 1378، صفحه 35-48]
 • میگو بررسی عوامل زنده ناخواسته مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 107-112]
 • میگوی سفید هندی پرروش توام میگوی سفید هندی CHANOS CHANOS و خامه ماهی PENAEUS INDICUS در استان هرمزگان [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 53-68]
 • میگوی موزی( Penaeus merguiensis ) زیست شناسی تولید مثل میگوی موزی( Penaeus merguiensis )با تاکید بر هماوری در آبهای استان هرمزگان [دوره 8، شماره 1، 1378، صفحه 71-83]
 • منطقه حله بررسی عوامل زنده ناخواسته مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 107-112]
 • مهاجرت مطالعه روند صید و مهاجرت ماهی مرکب در آبهای استان بوشهر (سال 76-1375 ) [دوره 8، شماره 4، 1378، صفحه 57-72]
 • مواد مغذی بررسی میزان مواد مغذی ، تولیدات اولیه COD و BODدر استخرهای کشت توام کپور ماهیان چینی با کاربرد کود آلی [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 1-22]

و

 • ویژگیهای زیستی بررسی برخی از ویژگیهای زیستی کیلکای آنچوی( Clupeonella engrauliformis )در آبهای گیلان [دوره 8، شماره 1، 1378، صفحه 59-70]

ه

 • هرمزگان پرروش توام میگوی سفید هندی CHANOS CHANOS و خامه ماهی PENAEUS INDICUS در استان هرمزگان [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 53-68]
 • هرمزگان بررسی پراکنش و تغذیه طبیعی بچه خامه ماهی در آبهای شرق استان هرمزگان [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 69-86]
 • هماوری زیست شناسی تولید مثل میگوی موزی( Penaeus merguiensis )با تاکید بر هماوری در آبهای استان هرمزگان [دوره 8، شماره 1، 1378، صفحه 71-83]
 • هماوری هماوری ماهی شوریده(Otolithes ruber) در آبهای ساحلی خوزستان [دوره 8، شماره 2، 1378، صفحه 47-58]
 • هورمون 17،20 آلفا -دی هیدروکسی پروژسترون ( 17 تولید هورمون 17،20 آلفا -دی هیدروکسی پروژسترون ( 17,20 DHP )توسط بافتهای مختلف در ماهی طلایی و ماهی کپور معمولی [دوره 8، شماره 2، 1378، صفحه 1-14]