نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلودگی آلودگی ماهی کپور علفخوار به ارگانیسم های شبیه آیروموناس های متحرک [دوره 6، شماره 2، 1376، صفحه 1-8]
 • آلودگی بررسی آلودگی به انگل CLINSTOMUM COMPLANATUMدر ماهیان رودخانه شیرود [دوره 6، شماره 2، 1376، صفحه 53-62]

ا

 • ایران بررسی تکنیک برداشت دستگاه تناسلی ماهی قزل آلای رنگین کمان در ایران [دوره 6، شماره 1، 1376، صفحه 17-22]
 • استان بوشهر گونه شناسی ماهیان زمین کن ( Plathycephalidae ) آبهای استان بوشهر [دوره 6، شماره 1، 1376، صفحه 33-48]
 • استان گیلان برخی خصوصیات زیستی ماهیان ازون برون Asipenser stellatus در آبهای گیلان -1373 [دوره 6، شماره 1، 1376، صفحه 49-64]
 • استان هرمزگان بررسی صید صدف مرواریدساز محار PINCTADA RADIATAدر صیدگاههای بندرهای مقام و نخیلو (ناحیه غربی استان هرمزگان ) [دوره 6، شماره 3، 1376، صفحه 39-46]
 • استان هرمزگان شناسایی خرچنگ های پهنه جزر و مدی هرمزگان حد فاصل بندر عباس تا بندرلنگه [دوره 6، شماره 1، 1376، صفحه 1-16]
 • استرس تغییرات هورمون کورتیزول تحت شرایط استرس در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorynchus mykiss) [دوره 6، شماره 3، 1376، صفحه 33-40]
 • اکوتوکسیکولوژیکی مطالعات اکوتوکسیکولوژیکی با DAPHNIA MAGNAو تعیین اثر سموم MALATHION و DIAZINON و SATURN و MACHETEبر این ارگانیزم [دوره 6، شماره 3، 1376، صفحه 23-32]
 • انگل CLINSTOMUM COMPLANATUM بررسی آلودگی به انگل CLINSTOMUM COMPLANATUMدر ماهیان رودخانه شیرود [دوره 6، شماره 2، 1376، صفحه 53-62]

ب

 • بابلرود شناسایی ماهیان بابلرود [دوره 6، شماره 3، 1376، صفحه 59-72]
 • باکتری ویبریوانگوییلاروم پادتن های ضد باکتری ویبریوانگوییلاروم در سرم خون ماهیهای قزل آلای پرورشی [دوره 6، شماره 4، 1376، صفحه 47-56]
 • بررسی کلینیکی بررسی کلینیکی ترمیم زخم در دیواره بطنی ماهی کپور معمولی [دوره 6، شماره 4، 1376، صفحه 87-94]
 • بندر معلم بررسی مقدماتی تغییرات فصلی میزان گوشت صدف خوراکی در بندر معلم [دوره 6، شماره 3، 1376، صفحه 73-80]

پ

 • پادتن پادتن های ضد باکتری ویبریوانگوییلاروم در سرم خون ماهیهای قزل آلای پرورشی [دوره 6، شماره 4، 1376، صفحه 47-56]
 • پراکنش پراکنش و فراوانی لاروهای شیر و نومیده در تالاب انزلی [دوره 6، شماره 2، 1376، صفحه 75-92]
 • پرورش پرورش بازاری ماهی سفید دریای خزر [دوره 6، شماره 3، 1376، صفحه 49-58]
 • پرورش پرورش خامه ماهی CHANOS CHANOS )FORSSKAL و 5771 در استخرهای خاکی منطقه تیاب [دوره 6، شماره 4، 1376، صفحه 11-18]
 • پهنه جزر و مدی شناسایی خرچنگ های پهنه جزر و مدی هرمزگان حد فاصل بندر عباس تا بندرلنگه [دوره 6، شماره 1، 1376، صفحه 1-16]

ت

 • تاسماهیان نگرشی بر وضعیت تاسماهیان دریای خزر و چگونگی حفظ ذخایر آن [دوره 6، شماره 3، 1376، صفحه 13-22]
 • تالاب انزلی پراکنش و فراوانی لاروهای شیر و نومیده در تالاب انزلی [دوره 6، شماره 2، 1376، صفحه 75-92]
 • تالاب انزلی تراکم و مقدار توده زنده کلادوسرها در بخش غربی تالاب انزلی (آبکنار) [دوره 6، شماره 4، 1376، صفحه 59-74]
 • تغذیه بررسی زمان تولید مثل ، هم آوری و تغذیه سه گونه کیلکا در سواحل جنوبی دریای خزر ( منطقه بابلسر ) [دوره 6، شماره 1، 1376، صفحه 65-78]
 • تغییرات سیکل تعیین زمان تخمریزی و تغییرات سیکل تولید مثلی ماهی یال اسبی گونه Trichiurus lepturusبر مبنای شاخص های Gonadosomatic و Hepatosomatic [دوره 6، شماره 2، 1376، صفحه 63-74]
 • تکثیر تکثیر نیمه طبیعی کپور ماهیان چینی [دوره 6، شماره 4، 1376، صفحه 19-34]
 • تکثیر مصنوعی ماهی سیم تکثیر مصنوعی ماهی سیم [دوره 6، شماره 1، 1376، صفحه 23-32]
 • تکثیر و پرورش تکثیر و پرورش لای ماهی تا اندازه انگشت قد [دوره 6، شماره 2، 1376، صفحه 43-52]
 • تولید مثل بررسی زمان تولید مثل ، هم آوری و تغذیه سه گونه کیلکا در سواحل جنوبی دریای خزر ( منطقه بابلسر ) [دوره 6، شماره 1، 1376، صفحه 65-78]
 • تولید مثلی تعیین زمان تخمریزی و تغییرات سیکل تولید مثلی ماهی یال اسبی گونه Trichiurus lepturusبر مبنای شاخص های Gonadosomatic و Hepatosomatic [دوره 6، شماره 2، 1376، صفحه 63-74]

ج

 • جلبک سبز بررسی اثرات سوء علف کشها بر یک جلبک سبز و دافنی ماگنا [دوره 6، شماره 2، 1376، صفحه 19-25]

خ

 • خامه ماهی پرورش خامه ماهی CHANOS CHANOS )FORSSKAL و 5771 در استخرهای خاکی منطقه تیاب [دوره 6، شماره 4، 1376، صفحه 11-18]
 • خرچنگ دراز بررسی روابط طولی - طولی و طولی - وزنی در خرچنگ دراز دریای خزر منطقه بندر انزلی [دوره 6، شماره 2، 1376، صفحه 9-18]
 • خرچنگ ها شناسایی خرچنگ های پهنه جزر و مدی هرمزگان حد فاصل بندر عباس تا بندرلنگه [دوره 6، شماره 1، 1376، صفحه 1-16]
 • خلیج گرگان بررسی ترکیب جمعیت زیوپلانکتونهای خلیج گرگان (با تاکید بر گروه کپه پودا) و برآوردبیوماس آنها [دوره 6، شماره 4، 1376، صفحه 35-46]

د

 • دافنی ماگنا بررسی اثرات سوء علف کشها بر یک جلبک سبز و دافنی ماگنا [دوره 6، شماره 2، 1376، صفحه 19-25]
 • دافنی ماگنا بررسی تاثیر شوینده ها بر مرگ و میر دافنی ماگنا [دوره 6، شماره 4، 1376، صفحه 1-10]
 • دریای خزر بررسی روابط طولی - طولی و طولی - وزنی در خرچنگ دراز دریای خزر منطقه بندر انزلی [دوره 6، شماره 2، 1376، صفحه 9-18]
 • دریای خزر نگرشی بر وضعیت تاسماهیان دریای خزر و چگونگی حفظ ذخایر آن [دوره 6، شماره 3، 1376، صفحه 13-22]
 • دریای خزر پرورش بازاری ماهی سفید دریای خزر [دوره 6، شماره 3، 1376، صفحه 49-58]
 • دریای خزر بررسی ذخیره ماهی دراکول ACIPENSER STELLATUSدر سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 6، شماره 3، 1376، صفحه 81-100]
 • دریای خزر بررسی زمان تولید مثل ، هم آوری و تغذیه سه گونه کیلکا در سواحل جنوبی دریای خزر ( منطقه بابلسر ) [دوره 6، شماره 1، 1376، صفحه 65-78]
 • دستگاه تناسلی بررسی تکنیک برداشت دستگاه تناسلی ماهی قزل آلای رنگین کمان در ایران [دوره 6، شماره 1، 1376، صفحه 17-22]

ر

 • رودخانه سیاهرود هیدرولوژی و هیدروبیولوژی رودخانه سیاهرود [دوره 6، شماره 2، 1376، صفحه 27-42]
 • رودخانه سپیدرود کوچگری ماهی سفید، سیاه کولی و سپید کولی به رودخانه سپیدرود [دوره 6، شماره 4، 1376، صفحه 75-86]
 • رودخانه شیرود بررسی آلودگی به انگل CLINSTOMUM COMPLANATUMدر ماهیان رودخانه شیرود [دوره 6، شماره 2، 1376، صفحه 53-62]

ز

 • زمان بررسی زمان تولید مثل ، هم آوری و تغذیه سه گونه کیلکا در سواحل جنوبی دریای خزر ( منطقه بابلسر ) [دوره 6، شماره 1، 1376، صفحه 65-78]
 • زمان تخمریزی تعیین زمان تخمریزی و تغییرات سیکل تولید مثلی ماهی یال اسبی گونه Trichiurus lepturusبر مبنای شاخص های Gonadosomatic و Hepatosomatic [دوره 6، شماره 2، 1376، صفحه 63-74]
 • زیوپلانکتونها بررسی ترکیب جمعیت زیوپلانکتونهای خلیج گرگان (با تاکید بر گروه کپه پودا) و برآوردبیوماس آنها [دوره 6، شماره 4، 1376، صفحه 35-46]

س

 • سیاه کولی کوچگری ماهی سفید، سیاه کولی و سپید کولی به رودخانه سپیدرود [دوره 6، شماره 4، 1376، صفحه 75-86]
 • سپید کولی کوچگری ماهی سفید، سیاه کولی و سپید کولی به رودخانه سپیدرود [دوره 6، شماره 4، 1376، صفحه 75-86]
 • سموم مطالعات اکوتوکسیکولوژیکی با DAPHNIA MAGNAو تعیین اثر سموم MALATHION و DIAZINON و SATURN و MACHETEبر این ارگانیزم [دوره 6، شماره 3، 1376، صفحه 23-32]

ش

 • شیر و نومیده پراکنش و فراوانی لاروهای شیر و نومیده در تالاب انزلی [دوره 6، شماره 2، 1376، صفحه 75-92]
 • شوینده ها بررسی تاثیر شوینده ها بر مرگ و میر دافنی ماگنا [دوره 6، شماره 4، 1376، صفحه 1-10]

ص

 • صادرات تهیه کنسرو از میگوهایی که فاقد ارزش صادراتی می باشند [دوره 6، شماره 1، 1376، صفحه 79-90]
 • صدف خوراکی بررسی مقدماتی تغییرات فصلی میزان گوشت صدف خوراکی در بندر معلم [دوره 6، شماره 3، 1376، صفحه 73-80]
 • صدف مرواریدساز محار بررسی صید صدف مرواریدساز محار PINCTADA RADIATAدر صیدگاههای بندرهای مقام و نخیلو (ناحیه غربی استان هرمزگان ) [دوره 6، شماره 3، 1376، صفحه 39-46]

ف

 • فانوس ماهی تغییرات کیفی فانوس ماهی BENTHOSEMA PTERTUMهنگام جابجایی در شرایط طبیعی [دوره 6، شماره 3، 1376، صفحه 1-12]
 • فراوانی پراکنش و فراوانی لاروهای شیر و نومیده در تالاب انزلی [دوره 6، شماره 2، 1376، صفحه 75-92]

ک

 • کپور ماهیان چینی تکثیر نیمه طبیعی کپور ماهیان چینی [دوره 6، شماره 4، 1376، صفحه 19-34]
 • کلادوسرها تراکم و مقدار توده زنده کلادوسرها در بخش غربی تالاب انزلی (آبکنار) [دوره 6، شماره 4، 1376، صفحه 59-74]
 • کیلکا بررسی زمان تولید مثل ، هم آوری و تغذیه سه گونه کیلکا در سواحل جنوبی دریای خزر ( منطقه بابلسر ) [دوره 6، شماره 1، 1376، صفحه 65-78]
 • کنسرو تهیه کنسرو از میگوهایی که فاقد ارزش صادراتی می باشند [دوره 6، شماره 1، 1376، صفحه 79-90]

گ

 • گونه شناسی گونه شناسی ماهیان زمین کن ( Plathycephalidae ) آبهای استان بوشهر [دوره 6، شماره 1، 1376، صفحه 33-48]

ل

 • لاروها پراکنش و فراوانی لاروهای شیر و نومیده در تالاب انزلی [دوره 6، شماره 2، 1376، صفحه 75-92]
 • لای ماهی تکثیر و پرورش لای ماهی تا اندازه انگشت قد [دوره 6، شماره 2، 1376، صفحه 43-52]

م

 • ماهی یال اسبی تعیین زمان تخمریزی و تغییرات سیکل تولید مثلی ماهی یال اسبی گونه Trichiurus lepturusبر مبنای شاخص های Gonadosomatic و Hepatosomatic [دوره 6، شماره 2، 1376، صفحه 63-74]
 • ماهیان بررسی آلودگی به انگل CLINSTOMUM COMPLANATUMدر ماهیان رودخانه شیرود [دوره 6، شماره 2، 1376، صفحه 53-62]
 • ماهیان شناسایی ماهیان بابلرود [دوره 6، شماره 3، 1376، صفحه 59-72]
 • ماهیان ازون برون Asipenser stellatus برخی خصوصیات زیستی ماهیان ازون برون Asipenser stellatus در آبهای گیلان -1373 [دوره 6، شماره 1، 1376، صفحه 49-64]
 • ماهیان زمین کن ( Plathycephalidae ) گونه شناسی ماهیان زمین کن ( Plathycephalidae ) آبهای استان بوشهر [دوره 6، شماره 1، 1376، صفحه 33-48]
 • ماهی دراکول بررسی ذخیره ماهی دراکول ACIPENSER STELLATUSدر سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 6، شماره 3، 1376، صفحه 81-100]
 • ماهی سفید پرورش بازاری ماهی سفید دریای خزر [دوره 6، شماره 3، 1376، صفحه 49-58]
 • ماهی سفید کوچگری ماهی سفید، سیاه کولی و سپید کولی به رودخانه سپیدرود [دوره 6، شماره 4، 1376، صفحه 75-86]
 • ماهی قزل آلای پرورشی پادتن های ضد باکتری ویبریوانگوییلاروم در سرم خون ماهیهای قزل آلای پرورشی [دوره 6، شماره 4، 1376، صفحه 47-56]
 • ماهی قزل آلای رنگین کمان بررسی تکنیک برداشت دستگاه تناسلی ماهی قزل آلای رنگین کمان در ایران [دوره 6، شماره 1، 1376، صفحه 17-22]
 • ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorynchus mykiss) تغییرات هورمون کورتیزول تحت شرایط استرس در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorynchus mykiss) [دوره 6، شماره 3، 1376، صفحه 33-40]
 • ماهی کپور علفخوار آلودگی ماهی کپور علفخوار به ارگانیسم های شبیه آیروموناس های متحرک [دوره 6، شماره 2، 1376، صفحه 1-8]
 • ماهی کپور معمولی بررسی کلینیکی ترمیم زخم در دیواره بطنی ماهی کپور معمولی [دوره 6، شماره 4، 1376، صفحه 87-94]
 • مرگ و میر بررسی تاثیر شوینده ها بر مرگ و میر دافنی ماگنا [دوره 6، شماره 4، 1376، صفحه 1-10]
 • میگو تهیه کنسرو از میگوهایی که فاقد ارزش صادراتی می باشند [دوره 6، شماره 1، 1376، صفحه 79-90]
 • منطقه تیاب پرورش خامه ماهی CHANOS CHANOS )FORSSKAL و 5771 در استخرهای خاکی منطقه تیاب [دوره 6، شماره 4، 1376، صفحه 11-18]

ه

 • هیدروبیولوژی هیدرولوژی و هیدروبیولوژی رودخانه سیاهرود [دوره 6، شماره 2، 1376، صفحه 27-42]
 • هیدرولوژی هیدرولوژی و هیدروبیولوژی رودخانه سیاهرود [دوره 6، شماره 2، 1376، صفحه 27-42]
 • هم آوری بررسی زمان تولید مثل ، هم آوری و تغذیه سه گونه کیلکا در سواحل جنوبی دریای خزر ( منطقه بابلسر ) [دوره 6، شماره 1، 1376، صفحه 65-78]
 • هورمون کورتیزول تغییرات هورمون کورتیزول تحت شرایط استرس در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorynchus mykiss) [دوره 6، شماره 3، 1376، صفحه 33-40]