نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب میزان فلزات سنگین در آب ، رسوب و یک گونه ماهی (کفشک ) در کانال سلطانی بوشهر [دوره 4، شماره 2، 1374، صفحه 4-14]
 • آبزیان کفزی بررسی بیولوژیک هشت گونه از آبزیان کفزی ( بندرلنگه تا جگین ) [دوره 4، شماره 4، 1374، صفحه 1-13]
 • آلودگی بررسی آلودگی صدفهای مروارید ساز به موجودات مزاحم و حفار در سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 4، شماره 1، 1374، صفحه 15-30]

ا

 • ایران استاندارد کردن تور ترال کفی میگوی سفید Metapenaeus affinis در آبهای ایران [دوره 4، شماره 2، 1374، صفحه 16-25]
 • استاندارد استاندارد کردن تور ترال کفی میگوی سفید Metapenaeus affinis در آبهای ایران [دوره 4، شماره 2، 1374، صفحه 16-25]

ب

 • بافت شناسی بررسی شکل و بافت شناسی تخمدان در ماهی کفال دریای خزر ( گونه آاوراتوس Mugil auratus) [دوره 4، شماره 2، 1374، صفحه 47-62]
 • باکتریوپلانکتونها بررسی تعداد باکتریوپلانکتونهای تالاب انزلی [دوره 4، شماره 1، 1374، صفحه 46-63]
 • بوشهر میزان فلزات سنگین در آب ، رسوب و یک گونه ماهی (کفشک ) در کانال سلطانی بوشهر [دوره 4، شماره 2، 1374، صفحه 4-14]
 • بوشهر و هرمزگان بررسی پراکندگی کوسه Carcharhinus dussumieri و گونه های غالب دیگر در آبهای بوشهر و هرمزگان [دوره 4، شماره 4، 1374، صفحه 33-45]
 • بیولوژی تحقیقی بر بیولوژی فانوس ماهیان Benthosema pterotum [دوره 4، شماره 2، 1374، صفحه 37-46]
 • بیولوژیک بررسی بیولوژیک هشت گونه از آبزیان کفزی ( بندرلنگه تا جگین ) [دوره 4، شماره 4، 1374، صفحه 1-13]

ت

 • تالاب انزلی بررسی تعداد باکتریوپلانکتونهای تالاب انزلی [دوره 4، شماره 1، 1374، صفحه 46-63]
 • تخمدان بررسی شکل و بافت شناسی تخمدان در ماهی کفال دریای خزر ( گونه آاوراتوس Mugil auratus) [دوره 4، شماره 2، 1374، صفحه 47-62]
 • تور ترال کفی استاندارد کردن تور ترال کفی میگوی سفید Metapenaeus affinis در آبهای ایران [دوره 4، شماره 2، 1374، صفحه 16-25]

ج

 • جمعیت بررسی مقدماتی ساختار طولی جمعیت صدف مروارید ساز محار Pinctada radiata، در زیستگاههای نخیلو و لاوان [دوره 4، شماره 3، 1374، صفحه 1-7]

خ

 • خاویار عمل آوری خاویار با استفاده از پتاسیم سوربات [دوره 4، شماره 3، 1374، صفحه 30-40]
 • خلیج فارس بررسی آلودگی صدفهای مروارید ساز به موجودات مزاحم و حفار در سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 4، شماره 1، 1374، صفحه 15-30]
 • خلیج فارس بررسی مقدماتی در طبقه بندی سوهانک (radula )برخی از شکم پایان خلیج فارس ، زیر رده جلو آبششان (Prosobranchia) [دوره 4، شماره 2، 1374، صفحه 26-36]

د

 • دریای خزر تحلیل اطلاعات صید ماهی ازون برون دریای خزر با استفاده از سریهای زمانی [دوره 4، شماره 1، 1374، صفحه 3-14]
 • دریای خزر بررسی شکل و بافت شناسی تخمدان در ماهی کفال دریای خزر ( گونه آاوراتوس Mugil auratus) [دوره 4، شماره 2، 1374، صفحه 47-62]
 • دریای خزر دورگه گیری از ماهی قزل آلای رنگین کمان و ماهی آزاد دریای خزر [دوره 4، شماره 4، 1374، صفحه 46-53]
 • دورگه گیری دورگه گیری از ماهی قزل آلای رنگین کمان و ماهی آزاد دریای خزر [دوره 4، شماره 4، 1374، صفحه 46-53]

ر

 • رسوب میزان فلزات سنگین در آب ، رسوب و یک گونه ماهی (کفشک ) در کانال سلطانی بوشهر [دوره 4، شماره 2، 1374، صفحه 4-14]
 • رفتار تغذیه ای بررسی رفتار تغذیه ای فانوس ماهیان [دوره 4، شماره 3، 1374، صفحه 21-29]
 • رودخانه بهمنشیر بررسی خصوصیات مورفومتریک - مریستیک ماهی صبور Tenualosa ilisha )Ham.Buch 1922) در رودخانه بهمنشیر [دوره 4، شماره 3، 1374، صفحه 41-55]
 • رودخانه کارون بررسی لیمنولوژیک رودخانه کارون ( کتوند تا بندقیر) [دوره 4، شماره 4، 1374، صفحه 25-32]
 • رودخانه های سیاه درویشان و پسیخان بررسی منابع ماکروزئوبنتیک رودخانه های سیاه درویشان و پسیخان [دوره 4، شماره 3، 1374، صفحه 8-20]

ز

 • زیر رده جلو آبششان (Prosobranchia) بررسی مقدماتی در طبقه بندی سوهانک (radula )برخی از شکم پایان خلیج فارس ، زیر رده جلو آبششان (Prosobranchia) [دوره 4، شماره 2، 1374، صفحه 26-36]
 • زیستگاههای نخیلو و لاوان بررسی مقدماتی ساختار طولی جمعیت صدف مروارید ساز محار Pinctada radiata، در زیستگاههای نخیلو و لاوان [دوره 4، شماره 3، 1374، صفحه 1-7]
 • زیست محیطی بررسی اثرات زیست محیطی نیروگاه شهید سلیمی - نکاء [دوره 4، شماره 4، 1374، صفحه 14-24]

س

 • ساختار طولی بررسی مقدماتی ساختار طولی جمعیت صدف مروارید ساز محار Pinctada radiata، در زیستگاههای نخیلو و لاوان [دوره 4، شماره 3، 1374، صفحه 1-7]
 • سوهانک (radula ) بررسی مقدماتی در طبقه بندی سوهانک (radula )برخی از شکم پایان خلیج فارس ، زیر رده جلو آبششان (Prosobranchia) [دوره 4، شماره 2، 1374، صفحه 26-36]

ش

 • شکم پایان بررسی مقدماتی در طبقه بندی سوهانک (radula )برخی از شکم پایان خلیج فارس ، زیر رده جلو آبششان (Prosobranchia) [دوره 4، شماره 2، 1374، صفحه 26-36]

ص

 • صید تحلیل اطلاعات صید ماهی ازون برون دریای خزر با استفاده از سریهای زمانی [دوره 4، شماره 1، 1374، صفحه 3-14]
 • صدف مروارید ساز محار Pinctada radiata بررسی مقدماتی ساختار طولی جمعیت صدف مروارید ساز محار Pinctada radiata، در زیستگاههای نخیلو و لاوان [دوره 4، شماره 3، 1374، صفحه 1-7]
 • صدفهای مروارید ساز بررسی آلودگی صدفهای مروارید ساز به موجودات مزاحم و حفار در سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 4، شماره 1، 1374، صفحه 15-30]

ع

 • عمل آوری عمل آوری خاویار با استفاده از پتاسیم سوربات [دوره 4، شماره 3، 1374، صفحه 30-40]

ف

 • فانوس ماهیان تحقیقی بر بیولوژی فانوس ماهیان Benthosema pterotum [دوره 4، شماره 2، 1374، صفحه 37-46]
 • فانوس ماهیان بررسی رفتار تغذیه ای فانوس ماهیان [دوره 4، شماره 3، 1374، صفحه 21-29]
 • فلزات سنگین میزان فلزات سنگین در آب ، رسوب و یک گونه ماهی (کفشک ) در کانال سلطانی بوشهر [دوره 4، شماره 2، 1374، صفحه 4-14]

ق

 • قزل آلای رنگین کمان دورگه گیری از ماهی قزل آلای رنگین کمان و ماهی آزاد دریای خزر [دوره 4، شماره 4، 1374، صفحه 46-53]

ک

 • کاریوتیپ بررسی کاریوتیپ ماهی( Rutilus frisii kutum (kamendky [دوره 4، شماره 1، 1374، صفحه 64-71]
 • کوسه بررسی پراکندگی کوسه Carcharhinus dussumieri و گونه های غالب دیگر در آبهای بوشهر و هرمزگان [دوره 4، شماره 4، 1374، صفحه 33-45]

گ

 • گلبولهای سفید خون پروژه کاریولوژی ( مطالعات کروموزومی) ماهیان خاویاری از طریق کشت گلبولهای سفید خون [دوره 4، شماره 2، 1374، صفحه 63-71]
 • گونادوتروپینها بررسی تغییرات سالیانه گونادوتروپینهای سرم در ماهی شانک [دوره 4، شماره 1، 1374، صفحه 31-45]

ل

 • لیمنولوژیک بررسی لیمنولوژیک رودخانه کارون ( کتوند تا بندقیر) [دوره 4، شماره 4، 1374، صفحه 25-32]

م

 • ماکروزئوبنتیک بررسی منابع ماکروزئوبنتیک رودخانه های سیاه درویشان و پسیخان [دوره 4، شماره 3، 1374، صفحه 8-20]
 • ماهی( Rutilus frisii kutum (kamendky بررسی کاریوتیپ ماهی( Rutilus frisii kutum (kamendky [دوره 4، شماره 1، 1374، صفحه 64-71]
 • ماهی آزاد دورگه گیری از ماهی قزل آلای رنگین کمان و ماهی آزاد دریای خزر [دوره 4، شماره 4، 1374، صفحه 46-53]
 • ماهی ازون برون تحلیل اطلاعات صید ماهی ازون برون دریای خزر با استفاده از سریهای زمانی [دوره 4، شماره 1، 1374، صفحه 3-14]
 • ماهیان خاویاری پروژه کاریولوژی ( مطالعات کروموزومی) ماهیان خاویاری از طریق کشت گلبولهای سفید خون [دوره 4، شماره 2، 1374، صفحه 63-71]
 • ماهی شانک بررسی تغییرات سالیانه گونادوتروپینهای سرم در ماهی شانک [دوره 4، شماره 1، 1374، صفحه 31-45]
 • ماهی صبور Tenualosa ilisha )Ham.Buch 1922) بررسی خصوصیات مورفومتریک - مریستیک ماهی صبور Tenualosa ilisha )Ham.Buch 1922) در رودخانه بهمنشیر [دوره 4، شماره 3، 1374، صفحه 41-55]
 • ماهی کفال بررسی شکل و بافت شناسی تخمدان در ماهی کفال دریای خزر ( گونه آاوراتوس Mugil auratus) [دوره 4، شماره 2، 1374، صفحه 47-62]
 • ماهی (کفشک ) میزان فلزات سنگین در آب ، رسوب و یک گونه ماهی (کفشک ) در کانال سلطانی بوشهر [دوره 4، شماره 2، 1374، صفحه 4-14]
 • مریستیک بررسی خصوصیات مورفومتریک - مریستیک ماهی صبور Tenualosa ilisha )Ham.Buch 1922) در رودخانه بهمنشیر [دوره 4، شماره 3، 1374، صفحه 41-55]
 • میگوی سفید Metapenaeus affinis در آبهای استاندارد کردن تور ترال کفی میگوی سفید Metapenaeus affinis در آبهای ایران [دوره 4، شماره 2، 1374، صفحه 16-25]
 • مورفومتریک بررسی خصوصیات مورفومتریک - مریستیک ماهی صبور Tenualosa ilisha )Ham.Buch 1922) در رودخانه بهمنشیر [دوره 4، شماره 3، 1374، صفحه 41-55]

ن