نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب مطالعه عوامل خطر ساز درکارگاههای تکثیر و پرورش قزل آلا براساس پارامترهای محیطی آب در رودخانه هراز [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 67-78]
 • آبزی تاثیر غنی سازی جیره با جلبک پادینا (Padina astraulis Hauck) بر شاخص‌های ایمنی سرم خون ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانو اکسید روی [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 121-129]
 • آبزیان انتقال و بیان ژن GnRH نوترکیب ماهی در باکتری BL21 E. coli به منظور تولید هورمون نوترکیب [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 137-147]
 • آبشش مطالعه تاثیر شوری‌های مختلف محیطی بر سلول های کلراید آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) به روش ایمونوهیستوشیمی و فراساختاری [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 131-141]
 • آرایه‌شناسی بررسی آرایه‌شناسی گونه‌های جنسAlburnoides در ایران با استفاده از زیر واحد 1 ژن سیتوکروم اکسیدازCOI [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 125-136]
 • آرد ماهی بررسی عملکرد رشد و میزان فعالیت آنزیم‌های پروتئازی بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین تک یاخته [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 103-115]
 • آرسنیک تاثیر افزودن اتیلن دی آمین تترا استیک اسید به جیره غذایی بر کاهش میزان عناصر سنگین در گوشت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 1-12]
 • آزاد‌‌ماهیان عملکرد رشد و شاخص‌های خونی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss): بررسی اثر اختصاصی پروبیوتیک در مولدین نر [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 101-112]
 • آزمایشات مولکولی گزارش اولین مورد جداسازی و شناسایی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس از ماهیان خاویاری گونه سیبری (Acipenser baeri) پرورشی در ایران [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 123-131]
 • آزمون موران بررسی تغییرات الگوهای خودهمبستگی مکانی کلروفیل آ در تالاب بین المللی چغاخور با استفاده از شاخص لکه های داغ (Gi*) و سنجش از دور [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 155-164]
 • آزمون مؤلفه‌های اصلی ارزیابی ارتباط پراکنش ماهیان با پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در زیستگاه‌های مصنوعی (بندرسلخ و بندربستانه) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 105-115]
 • آلفا سانتونین استخراج و شناسایی فرکشن حاوی ترکیب آلفا سانتونین از اسفنج دریایی گونه Dysidea avara و بررسی اثر سیتوتوکسیک آن بر سلول‌های سرطانی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 39-47]
 • آلودگی باکتریایی بررسی کیفیت آب دریاچه سد سیمره با استفاده از شاخص‌های باکتریایی و ارتباط آن با برخی از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 89-97]
 • آلودگی سواحل مطالعه آلودگی میکرو پلاستیک‌ها در پنج گونه از ماهیان غالب خلیج چابهار (استان سیستان و بلوچستان) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 113-123]
 • آلودگی قارچی بررسی آلودگی میکروبی میگوهای تجاری بازار شهر اهواز [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 207-211]
 • آلودگی قارچی مقایسه اثرسنجی محلول پرفیش با مالاشیت سبز و فرمالین در کنترل آلودگی قارچی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان در مراحل مختلف تفریخ [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 169-178]
 • آلودگی میکروبی بررسی آلودگی میکروبی میگوهای تجاری بازار شهر اهواز [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 207-211]
 • آلودگی های انگلی بررسی فراوانی و شدت آلودگی های انگلی اردک ماهی ( Esox lucius) تالاب انزلی و ارزیابی تاثیر آنها بر شاخص های بیومتریک ماهی میزبان [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 69-78]
 • آلوئه ورا بررسی تاثیر مصرف خوراکی ژل آلوئه ورا (Aloe vera) بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 129-136]
 • آمونیاک اثر باکتری های نیتروزوموناس و نیتروباکتر درحذف آمونیاک و نیز بر فراسنجه های خونی و سرمی فیل ماهی (Huso huso) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 31-38]
 • آمونیاک بررسی نوع بستر زیستی در کاهش آمونیاک و عملکرد رشد ماهی گوپی (Poecilia reticulata) در سیستم مدار بسته [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 25-33]
 • آنتی بیوگرام گزارش اولین مورد جداسازی و شناسایی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس از ماهیان خاویاری گونه سیبری (Acipenser baeri) پرورشی در ایران [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 123-131]
 • آنتی‌فولینگ بررسی فعالیت آنتی‌فولینگی عصاره‌های خیار دریایی (Stichopus herrmanni) در آزمایشگاه و عملکرد آنها در پوشش‌های رزین اپوکسی در محیط دریا [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 89-99]
 • آنزیم گوارشی عملکرد رشد، ترکیبات شیمیایی بدن و آنزیم‌های گوارشی ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) تغذیه شده با سطوح مختلف مخمر نانوایی (Saccharomyces cerevisiae) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 1-11]
 • آنزیم‌های آنتی اکسیدانی اثر مجزا و ترکیبی عصاره‌‌های کاسنی (Cichorium intybus) و علف‌چای (Hypericum perforatum) بر شاخص های ایمنی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 165-176]
 • آنزیم‌های آنتی اکسیدانی تاثیر پودر گلبرگ زعفران بر عملکرد رشد، تغذیه و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی لارو ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 33-44]
 • آنزیم‌های آنتی اکسیدانی مطالعه تغییرات شاخص‌های بیوشیمیایی خون و آنتی‌اکسیدانی کبد در ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) تغذیه شده با عصاره جلبک قرمز (Jania adhaerens J.V. Lamouroux) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 89-99]
 • آنزیم‌های کبدی اثرات جایگزینی پودر ماهی با کنسانتره پروتئینی جو بر تغییرات آنزیم های گوارشی و کبدی در بچه ‌ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 111-121]
 • آنزیم‌های گوارشی اثر عصاره پلی ساکارید جلبک الوا (Ulva rigida) بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی و فراسنجه‌های بیوشیمیایی میگوی پاسفید غربی (Litopeneaus vannamei) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 151-162]
 • آنزیم‌های گوارشی اثرات جایگزینی پودر ماهی با کنسانتره پروتئینی جو بر تغییرات آنزیم های گوارشی و کبدی در بچه ‌ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 111-121]
 • آهن بررسی تاثیر دما و عناصر منیزیم و آهن بر میزان رشد و توده زنده جلبک اسپیرولینا (Arthrospira plantensis) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 69-78]
 • آویشن تاثیر همزمان تراکم پرورش، سم آفلاتوکسین B1 و مخلوط پودر گیاهان دارویی بر فیزیولوژی گوارش ماهی قزل-آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 107-117]
 • آویشن شیرازی اثر ترکیبات زیست فعال آویشن شیرازی (Zataria multiflora)بر کیفیت روغن استخراجی از زائدات ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)در طول نگهداری [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 189-200]

ا

 • اپندیکولارین ساختار تاکسونومیک ؛ پراکنش مکانی و روند تغییرات زمانی جمعیت اپندیکولارین ها در آبهای ساحلی شمال بوشهر – خلیج فارس [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 13-22]
 • اثر کشندگی استخراج و شناسایی فرکشن حاوی ترکیب آلفا سانتونین از اسفنج دریایی گونه Dysidea avara و بررسی اثر سیتوتوکسیک آن بر سلول‌های سرطانی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 39-47]
 • ایران بررسی موردی حضور میکروجلبک Ceratium hirundinella بعنوان شاهدی بر تغییرات زیست محیطی در منطقه مرکزی حوزه ایرانی دریای خزر (ساحل فرح آباد -سال 1397) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 203-207]
 • ایران بررسی آرایه‌شناسی گونه‌های جنسAlburnoides در ایران با استفاده از زیر واحد 1 ژن سیتوکروم اکسیدازCOI [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 125-136]
 • ایران مطالعه برخی ویژگی های لیمنولوژیک سد آزاد سنندج بر اساس ساختار زوپلانکتون [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 147-158]
 • ارتفاع سر بررسی تغییرات ریختی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) در طول سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 205-209]
 • اردک ماهی بررسی فراوانی و شدت آلودگی های انگلی اردک ماهی ( Esox lucius) تالاب انزلی و ارزیابی تاثیر آنها بر شاخص های بیومتریک ماهی میزبان [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 69-78]
 • ارزیابی کیفیت مقایسه، تعیین کیفیت و ارزیابی فساد فیله‌های منجمد شده ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) وارداتی و پرورش یافته در ایران [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 59-68]
 • ارزشیابی حسی تعیین مقدار بهینه‌ی ایزوله‌ی پروتئین ماهی به عنوان جایگزین چربی در ساخت همبرگر کم‌چرب با استفاده از آنالیز تشریحی کمّی (QDA) و آنالیز مولفه‌های اصلی (PCA) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 151-163]
 • ایزوله‌ی پروتئین ماهی(FPI) تعیین مقدار بهینه‌ی ایزوله‌ی پروتئین ماهی به عنوان جایگزین چربی در ساخت همبرگر کم‌چرب با استفاده از آنالیز تشریحی کمّی (QDA) و آنالیز مولفه‌های اصلی (PCA) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 151-163]
 • اسانس اثر ترکیبات زیست فعال آویشن شیرازی (Zataria multiflora)بر کیفیت روغن استخراجی از زائدات ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)در طول نگهداری [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 189-200]
 • اسپیرولینا بررسی تاثیر دما و عناصر منیزیم و آهن بر میزان رشد و توده زنده جلبک اسپیرولینا (Arthrospira plantensis) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 69-78]
 • استافیلوکوکوس اورئوس گزارش اولین مورد جداسازی و شناسایی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس از ماهیان خاویاری گونه سیبری (Acipenser baeri) پرورشی در ایران [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 123-131]
 • استانداردسازی چشمه بررسی تغییر اندازه چشمه کیسه‌ی تورهای پره منطقه میانکاله بر وضعیت صید ماهیان [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 13-21]
 • استان سیستان و بلوچستان مطالعه آلودگی میکرو پلاستیک‌ها در پنج گونه از ماهیان غالب خلیج چابهار (استان سیستان و بلوچستان) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 113-123]
 • اسیدآلی تأثیر سطوح مختلف ترکیب اسیدهای آلی خوراکی بر برخی شاخص‌های رشد و ترکیبات لاشه بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 35-43]
 • اسفنج استخراج و شناسایی فرکشن حاوی ترکیب آلفا سانتونین از اسفنج دریایی گونه Dysidea avara و بررسی اثر سیتوتوکسیک آن بر سلول‌های سرطانی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 39-47]
 • اشریشیاکلی انتقال و بیان ژن GnRH نوترکیب ماهی در باکتری BL21 E. coli به منظور تولید هورمون نوترکیب [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 137-147]
 • ایکتیوفتیروس مولتی فیلیس بررسی تغییرات رژیم غذایی ، شاخص های تغذیه ای و درصد بروز ایکتیوفتریوزیس در ماهی خیاطه (Alburnoides bipunctatus) رودخانه کلیبرچای [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 201-204]
 • القای تخم ریزی اثر تیمارهای هورمونی بر تخم ریزی و کیفیت لارو تولیدی ماهی شانک باله زرد عربی(Acanthopagrus arabicus) [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 37-46]
 • القای هورمونی انتقال و بیان ژن GnRH نوترکیب ماهی در باکتری BL21 E. coli به منظور تولید هورمون نوترکیب [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 137-147]
 • الگوی پراکنش ساختار تاکسونومیک ؛ پراکنش مکانی و روند تغییرات زمانی جمعیت اپندیکولارین ها در آبهای ساحلی شمال بوشهر – خلیج فارس [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 13-22]
 • ایمنی اثرات استفاده از پروتئین آبکافتی تهیه شده از اندرونه ماهی قزل‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در جیره‌ی غذایی بر برخی فاکتور‌های خونی و بیوشیمیایی بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین‌‌کمان [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 71-83]
 • ایمنی اثر مجزا و ترکیبی عصاره‌‌های کاسنی (Cichorium intybus) و علف‌چای (Hypericum perforatum) بر شاخص های ایمنی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 165-176]
 • ایمنی مقایسه اثر جیره‌های حاوی پروبیوتیک‌های Lactobacillus acidophilus و Pediococcus pentosaceus بر شاخص‌های رشد، خون‌شناسی و ایمنی بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 185-194]
 • ایمنی مقایسه اثرات خوراکی سلنیت سدیم و نانو ذره سلنیوم بر عملکرد رشد، آنزیم‌های کبدی و دفاع آنتی اکسیدانی ماهی شانک زرد باله Acanthopagrus latus [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 57-68]
 • ایمنی ذاتی تأثیر فوکوییدان بر ایمنی غیر اختصاصی و فعالیت ضد باکتریایی سرم ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان Mykiss) (Oncorhynchus [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 27-37]
 • ایمنی غیر اختصاصی تاثیر استفاده برخی از عصارهای گیاهی بر رشد و تغذیه، آنزیم‌های گوارشی و پارامترهای ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 47-56]
 • ایمنی موکوس ارزیابی تاثیر سطوح مختلف عصاره گاماریده (Pontogammarus maeoticus) بر شاخص‌ های رشد، ترکیب شیمیائی لاشه و ایمنی موکوسی بچه ماهی سفید نورس (Rutilus kutum, Kamenskii, 1901) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 47-55]
 • ایمونوهیستوشیمی مطالعه تاثیر شوری‌های مختلف محیطی بر سلول های کلراید آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) به روش ایمونوهیستوشیمی و فراساختاری [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 131-141]
 • انعطاف‌پذیری صادراتی تأثیر مدیریت راهبردی پایداری و محیط صادرات بر عملکرد صادرات خاویار ایران [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 85-93]

ب

 • بار باکتریایی روده تأثیر استفاده از پروبیوتیک Lactococcus lactis (PTCC 1403) و کیتین در جیره بر فاکتورهای خونی، بیوشیمیایی سرم و باکتری‌های دستگاه گوارش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio L.) [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 143-156]
 • بازار آبزیان ارزیابی عوامل موثر بر روند خرید و فروش ماهی در بازارهای ماهی بنادر استان گیلان [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 55-65]
 • بازماندگی مقایسه اثر جیره غذایی بیومار و کرم خاکی بر روی شاخص های رشد و بازماندگی ماهی اسکار (Asteronotus Ocellatus) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 39-48]
 • بافت شناسی تاثیر همزمان تراکم پرورش، سم آفلاتوکسین B1 و مخلوط پودر گیاهان دارویی بر فیزیولوژی گوارش ماهی قزل-آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 107-117]
 • باکتری زیست‌یار عملکرد رشد و شاخص‌های خونی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss): بررسی اثر اختصاصی پروبیوتیک در مولدین نر [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 101-112]
 • باکتریهای نیتروزوموناس و نیتروباکتر اثر باکتری های نیتروزوموناس و نیتروباکتر درحذف آمونیاک و نیز بر فراسنجه های خونی و سرمی فیل ماهی (Huso huso) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 31-38]
 • باله دمی کشت سلولی اولیه از بافت باله دمی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 95-104]
 • بچه‌ماهیان‌نورس پیشرفته تاثیر انواع کودهای آلی بر جامعه پلانکتونی، رشد و بقای بچه‌ماهیان‌نورس در سیستم پرورش متراکم [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 49-58]
 • بخش پیشین روده تاثیر همزمان تراکم پرورش، سم آفلاتوکسین B1 و مخلوط پودر گیاهان دارویی بر فیزیولوژی گوارش ماهی قزل-آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 107-117]
 • بخش شیلات بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت تغییرات بارندگی بر ارزش افزوده بخش آبزی‌پروری و شیلات ایران [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 57-66]
 • براده چوب بررسی نوع بستر زیستی در کاهش آمونیاک و عملکرد رشد ماهی گوپی (Poecilia reticulata) در سیستم مدار بسته [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 25-33]
 • بسترهای زیستی بررسی نوع بستر زیستی در کاهش آمونیاک و عملکرد رشد ماهی گوپی (Poecilia reticulata) در سیستم مدار بسته [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 25-33]
 • بسته‌بندی مطالعه رفتار، اولویت‌ها و موانع مصرف‌کنندگان میگو در کشور [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 35-46]
 • بندر ارزیابی عوامل موثر بر روند خرید و فروش ماهی در بازارهای ماهی بنادر استان گیلان [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 55-65]
 • بندر بستانه و خلیج‌فارس ارزیابی ارتباط پراکنش ماهیان با پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در زیستگاه‌های مصنوعی (بندرسلخ و بندربستانه) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 105-115]
 • بندر سلخ ارزیابی ارتباط پراکنش ماهیان با پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در زیستگاه‌های مصنوعی (بندرسلخ و بندربستانه) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 105-115]
 • بهبود مقاومت تاثیر غنی سازی جیره با جلبک پادینا (Padina astraulis Hauck) بر شاخص‌های ایمنی سرم خون ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانو اکسید روی [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 121-129]
 • بیوشیمی خون اثر جایگزینی پودر ماهی با پودر لارو سوسک زرد (Tenebrio molitor) بر عملکرد رشد، شاخص‌های خون‌شناسی و برخی از پارامترهای ایمنی غیراختصاصی بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 13-26]
 • بوشهر ساختار تاکسونومیک ؛ پراکنش مکانی و روند تغییرات زمانی جمعیت اپندیکولارین ها در آبهای ساحلی شمال بوشهر – خلیج فارس [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 13-22]
 • بیوفیلتر بررسی نوع بستر زیستی در کاهش آمونیاک و عملکرد رشد ماهی گوپی (Poecilia reticulata) در سیستم مدار بسته [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 25-33]

پ

 • پارامترهای خونی بررسی تاثیر مصرف خوراکی ژل آلوئه ورا (Aloe vera) بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 129-136]
 • پارامترهای رشد تاثیر پودر گلبرگ زعفران بر عملکرد رشد، تغذیه و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی لارو ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 33-44]
 • پارامترهای رشد بررسی غلظت عناصر فلزی در بافت ماهی سفید Rutilus frisii)) در سواحل جنوب غربی دریای خزر (گیلان) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 149-161]
 • پارامترهای رشد سن، رشد و مقدار زی‌توده ماهی سفید (Rutilus frisii, Kamensky., 1901) در آب‌های ایرانی دریای خزر [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 79-87]
 • پارامتر های رشد پرورش توام مرحله نوزادگاهی میگوی پا سفید غربی ( (Litopenaeus vannamei با تراکم های مختلف جلبک قرمز (Gracilaria corticata) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 129-138]
 • پارامترهای فیزیکی و شیمیایی بررسی کیفیت آب دریاچه سد سیمره با استفاده از شاخص‌های باکتریایی و ارتباط آن با برخی از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 89-97]
 • پارامترهای محیطی ساختار تاکسونومیک ؛ پراکنش مکانی و روند تغییرات زمانی جمعیت اپندیکولارین ها در آبهای ساحلی شمال بوشهر – خلیج فارس [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 13-22]
 • پارامترهای محیطی مطالعه عوامل خطر ساز درکارگاههای تکثیر و پرورش قزل آلا براساس پارامترهای محیطی آب در رودخانه هراز [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 67-78]
 • پاسخ پادتن بررسی پاسخ پادتن سرمی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس/ لاکتوکوکوزیس [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 1-8]
 • پپسین تولید کمپلکس پروتئینی هیدرولیز و غنی شده با آهن از میگوی آب شیرین ( Macrobrachium nipponense) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 9-18]
 • پتانسیل خطر ارزیابی خطر فلزات سنگین Cu, Zn, Ni برای سلامت انسان ناشی از مصرف عضله ماهی سیاه‌کولی(Linnaeus, 1754) Vimba vimba persa و ماهی سفید(kamansky, 1901) Rutilus frisii kutum در تالاب انزلی، دریای خزر [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 77-88]
 • پراکسید هیدروژن تأثیر کاربرد توأم پراکسید‌ هیدروژن (H2O2)، دفعات شستشو و نسبت آب به گوشت بر کیفیت رنگ آب و سوریمی حاصل از گوشت چرخ‌شده ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 19-29]
 • پرفیش مقایسه اثرسنجی محلول پرفیش با مالاشیت سبز و فرمالین در کنترل آلودگی قارچی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان در مراحل مختلف تفریخ [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 169-178]
 • پروبیوتیک مقایسه اثر جیره‌های حاوی پروبیوتیک‌های Lactobacillus acidophilus و Pediococcus pentosaceus بر شاخص‌های رشد، خون‌شناسی و ایمنی بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 185-194]
 • پروبیوتیک دی‌پرو بهبود شاخص‌های رشد و کیفیت لاشه بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از پروبیوتیک تجاری دی پرو(D Pro) و مخمر ساکارومایسس سرویزیه (Saccharomycess Cerevisia) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 175-183]
 • پروتئاز بررسی عملکرد رشد و میزان فعالیت آنزیم‌های پروتئازی بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین تک یاخته [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 103-115]
 • پروتئین تولید کمپلکس پروتئینی هیدرولیز و غنی شده با آهن از میگوی آب شیرین ( Macrobrachium nipponense) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 9-18]
 • پروتئین بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی بر میزان رشد، ترکیب شیمیایی بدن و قابلیت هضم مواد مغذی در بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 165-177]
 • پروتئین آبکافتی اثرات استفاده از پروتئین آبکافتی تهیه شده از اندرونه ماهی قزل‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در جیره‌ی غذایی بر برخی فاکتور‌های خونی و بیوشیمیایی بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین‌‌کمان [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 71-83]
 • پروتئین تک یاخته بررسی عملکرد رشد و میزان فعالیت آنزیم‌های پروتئازی بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین تک یاخته [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 103-115]
 • پروتئین هیدرولیز شده بررسی خواص ضدباکتریایی و آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 117-128]
 • پلروسرکوئید لارو کرم های نواری(Cestodes:Trypanorhyncha) جداسازی شده از برخی ماهیان با ارزش شیلاتی درخلیج فارس [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 187-194]
 • پلی ساکاریدهای محلول در آب اثر عصاره پلی ساکارید جلبک الوا (Ulva rigida) بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی و فراسنجه‌های بیوشیمیایی میگوی پاسفید غربی (Litopeneaus vannamei) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 151-162]
 • پهنای کاراپاس بررسی شکلشناختی لانه‌های خرچنگ Ocypode rotundata (Miers, 1882) در سواحل جنوب‌غربی جزیره قشم [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 163-167]
 • پودر حشرات اثر جایگزینی پودر ماهی با پودر لارو سوسک زرد (Tenebrio molitor) بر عملکرد رشد، شاخص‌های خون‌شناسی و برخی از پارامترهای ایمنی غیراختصاصی بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 13-26]
 • پودر کرم خاکی مقایسه اثر جیره غذایی بیومار و کرم خاکی بر روی شاخص های رشد و بازماندگی ماهی اسکار (Asteronotus Ocellatus) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 39-48]
 • پودر گلبرگ زعفران تاثیر پودر گلبرگ زعفران بر عملکرد رشد، تغذیه و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی لارو ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 33-44]
 • پودرماهی تامین نیازهای تغذیه‌ای دام و انسان از فانوس‌ماهیان [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 89-101]
 • پودر ماهی اثر جایگزینی پودر ماهی با پودر لارو سوسک زرد (Tenebrio molitor) بر عملکرد رشد، شاخص‌های خون‌شناسی و برخی از پارامترهای ایمنی غیراختصاصی بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 13-26]

ت

 • تاسماهی ایرانی بهبود شاخص‌های رشد و کیفیت لاشه بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از پروبیوتیک تجاری دی پرو(D Pro) و مخمر ساکارومایسس سرویزیه (Saccharomycess Cerevisia) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 175-183]
 • تاس ماهی سیبری گزارش اولین مورد جداسازی و شناسایی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس از ماهیان خاویاری گونه سیبری (Acipenser baeri) پرورشی در ایران [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 123-131]
 • تالاب ارزیابی تروفی بر اساس شاخص کارلسون(TSI) مطالعه موردی:تالاب های دائمی شهرستان پل دختر [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 179-185]
 • تالاب انزلی بررسی فراوانی و شدت آلودگی های انگلی اردک ماهی ( Esox lucius) تالاب انزلی و ارزیابی تاثیر آنها بر شاخص های بیومتریک ماهی میزبان [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 69-78]
 • تالاب انزلی تعیین رژیم غذایی و فراوانی صدف آنودنت (Anadonta cygnea) در تالاب انزلی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 79-94]
 • تالاب انزلی ارزیابی خطر فلزات سنگین Cu, Zn, Ni برای سلامت انسان ناشی از مصرف عضله ماهی سیاه‌کولی(Linnaeus, 1754) Vimba vimba persa و ماهی سفید(kamansky, 1901) Rutilus frisii kutum در تالاب انزلی، دریای خزر [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 77-88]
 • تالاب انزلی تهیه سس از میگوی ژاپنی (Macrobrachium nipponense) منجمد تالاب انزلی و ارزیابی کیفیت میکروبی، شیمیایی، حسی و مدت زمان ماندگاری آن در دمای یخچال (oC 4) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 139-149]
 • تالاب چغاخور بررسی تغییرات الگوهای خودهمبستگی مکانی کلروفیل آ در تالاب بین المللی چغاخور با استفاده از شاخص لکه های داغ (Gi*) و سنجش از دور [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 155-164]
 • تالاب گمیشان مطالعه تنوع، تراکم و غلظت فیتوپلانکتونی در تنش تابستانی پارامترهای زیست‌محیطی مطالعه موردی: تالاب بین‌المللی گمیشان)) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 203-209]
 • تخم بررسی بیولوژی تکثیر مولدین و تکنیک پرورش لاروهای ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) در شرایط اسارات [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 1-12]
 • تراکم اثرات برخی پارامترهای فیزیکی-شیمیایی آب و رسوبات بستر بر تراکم و زی توده گونه (Annelida, Spionidae) Streblospio gynobranchiata در جنوب شرقی دریای خزر (منطقه گهرباران) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 67-76]
 • تریپانورینکا لارو کرم های نواری(Cestodes:Trypanorhyncha) جداسازی شده از برخی ماهیان با ارزش شیلاتی درخلیج فارس [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 187-194]
 • تریپسین استخراج و خالص سازی آنزیم تریپسین از روده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) و محاسبه ی پارامترهای سینتیکی و نیمه عمر آن [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 101-110]
 • ترکیب بیوشیمیایی لاشه بهبود شاخص‌های رشد و کیفیت لاشه بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از پروبیوتیک تجاری دی پرو(D Pro) و مخمر ساکارومایسس سرویزیه (Saccharomycess Cerevisia) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 175-183]
 • ترکیب شیمیایی بدن بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی بر میزان رشد، ترکیب شیمیایی بدن و قابلیت هضم مواد مغذی در بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 165-177]
 • ترکیب شیمیایی بدن عملکرد رشد، ترکیبات شیمیایی بدن و آنزیم‌های گوارشی ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) تغذیه شده با سطوح مختلف مخمر نانوایی (Saccharomyces cerevisiae) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 1-11]
 • تغذیه عملکرد رشد و شاخص‌های خونی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss): بررسی اثر اختصاصی پروبیوتیک در مولدین نر [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 101-112]
 • تغذیه بررسی تاثیر مصرف خوراکی ژل آلوئه ورا (Aloe vera) بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 129-136]
 • تغذیه گرایی‌ ارزیابی تروفی بر اساس شاخص کارلسون(TSI) مطالعه موردی:تالاب های دائمی شهرستان پل دختر [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 179-185]
 • تغییرات اقلیمی بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت تغییرات بارندگی بر ارزش افزوده بخش آبزی‌پروری و شیلات ایران [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 57-66]
 • تغییرات بارندگی بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت تغییرات بارندگی بر ارزش افزوده بخش آبزی‌پروری و شیلات ایران [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 57-66]
 • تغییرات زیست محیطی بررسی موردی حضور میکروجلبک Ceratium hirundinella بعنوان شاهدی بر تغییرات زیست محیطی در منطقه مرکزی حوزه ایرانی دریای خزر (ساحل فرح آباد -سال 1397) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 203-207]
 • تغییرات فنوتیپی بررسی تغییرات ریختی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) در طول سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 205-209]
 • تغییرات گرمایی بررسی موردی حضور میکروجلبک Ceratium hirundinella بعنوان شاهدی بر تغییرات زیست محیطی در منطقه مرکزی حوزه ایرانی دریای خزر (ساحل فرح آباد -سال 1397) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 203-207]
 • تغییر اقلیم مروری کوتاه بر تغییر اقلیم و محیط‌های آبی با تاکید بر دریای خزر [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 159-164]
 • تکامل بررسی بیولوژی تکثیر مولدین و تکنیک پرورش لاروهای ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) در شرایط اسارات [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 1-12]
 • تیمار هورمونی اثر تیمارهای هورمونی بر تخم ریزی و کیفیت لارو تولیدی ماهی شانک باله زرد عربی(Acanthopagrus arabicus) [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 37-46]
 • تنش‌های زیست‌محیطی مطالعه تنوع، تراکم و غلظت فیتوپلانکتونی در تنش تابستانی پارامترهای زیست‌محیطی مطالعه موردی: تالاب بین‌المللی گمیشان)) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 203-209]
 • تنوع ریختی بررسی آرایه‌شناسی گونه‌های جنسAlburnoides در ایران با استفاده از زیر واحد 1 ژن سیتوکروم اکسیدازCOI [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 125-136]
 • تنوع زیستی لیست به‌روز شده و پراکنش جغرافیایی ماهیان در استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 111-119]
 • تنوع‌زیستی شناسایی و بررسی برخی شاخص‌های اکولوژیک سیفومدوزهای آب‌های ساحلی خوزستان و هرمزگان(شمال خلیج فارس) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 137-150]
 • تنوع ژنتیکی بررسی آرایه‌شناسی گونه‌های جنسAlburnoides در ایران با استفاده از زیر واحد 1 ژن سیتوکروم اکسیدازCOI [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 125-136]
 • تنوع گونه‌یی تاثیر پسآب شهری بر ساختار ماهیان در رودخانه سقز، استان کردستان [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 117-128]
 • تنوع و تراکم فیتوپلانکتونی مطالعه تنوع، تراکم و غلظت فیتوپلانکتونی در تنش تابستانی پارامترهای زیست‌محیطی مطالعه موردی: تالاب بین‌المللی گمیشان)) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 203-209]
 • توالی‌یابی تجزیه و تحلیل ساختار کامل ناحیه دی لوپ میتوکندریایی به همراه موتیف‌های تنظیمی در چهار گونه ماهیان خاویاری دریای خزر [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 13-23]
 • توده زیستی تأثیر سطوح مختلف شوری و منابع کربن در سیستم تولید توده زیستی (Biofloc) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 69-78]
 • تون ماهیان و شبه تون ماهیان شناسایی عوامل موثر بر روی راندمان حلقه تولید زنجیره ارزش تون ماهیان در ایران [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 145-153]

ج

 • جایگزینی پروتئین اثر جایگزینی پودر ماهی با پودر لارو سوسک زرد (Tenebrio molitor) بر عملکرد رشد، شاخص‌های خون‌شناسی و برخی از پارامترهای ایمنی غیراختصاصی بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 13-26]
 • جیره بیومار مقایسه اثر جیره غذایی بیومار و کرم خاکی بر روی شاخص های رشد و بازماندگی ماهی اسکار (Asteronotus Ocellatus) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 39-48]
 • جزیره قشم بررسی شکلشناختی لانه‌های خرچنگ Ocypode rotundata (Miers, 1882) در سواحل جنوب‌غربی جزیره قشم [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 163-167]
 • جزیره هنگام استخراج و شناسایی فرکشن حاوی ترکیب آلفا سانتونین از اسفنج دریایی گونه Dysidea avara و بررسی اثر سیتوتوکسیک آن بر سلول‌های سرطانی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 39-47]
 • جلبک تعیین غلظت فلزات سنگین سرب، مس، کادمیوم و جیوه در بافت نرم جلبک قهوه‌ای سارگاسوم (Sargassum ilicifolium) و لابستر صخره‌ای (Panulirus homarus) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 45-54]
 • جلبک تاثیر غنی سازی جیره با جلبک پادینا (Padina astraulis Hauck) بر شاخص‌های ایمنی سرم خون ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانو اکسید روی [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 121-129]
 • جلبک الوا اثر عصاره پلی ساکارید جلبک الوا (Ulva rigida) بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی و فراسنجه‌های بیوشیمیایی میگوی پاسفید غربی (Litopeneaus vannamei) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 151-162]
 • جلبک دریایی قرمز مطالعه تغییرات شاخص‌های بیوشیمیایی خون و آنتی‌اکسیدانی کبد در ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) تغذیه شده با عصاره جلبک قرمز (Jania adhaerens J.V. Lamouroux) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 89-99]
 • جیوه تاثیر افزودن اتیلن دی آمین تترا استیک اسید به جیره غذایی بر کاهش میزان عناصر سنگین در گوشت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 1-12]

چ

 • چاه نیمه‌های سیستان تجمع عناصر فلزی (مس، روی، سرب و نیکل) در بافت‌های عضله، کبد، کلیه و آبشش ماهی انجک (Schizocypris altidorsalis) در چاه نیمه‌های سیستان [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 157-161]

ح

 • حداقل غلظت کشندگی بررسی اثر مهارکنندگی عصاره‌های دی‌اتیل‌اتری و متانولی شقایق موکتی (Sarcophyton spp.) و ستارة دریایی (Pentaceraster spp.) بر باکتری‌های اشرشیاکلی (Escherichia coli) و باسیلوس سوبتیلیس (Bacillus subtilis) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 195-205]
 • حداقل غلظت مهار کنندگی بررسی اثر مهارکنندگی عصاره‌های دی‌اتیل‌اتری و متانولی شقایق موکتی (Sarcophyton spp.) و ستارة دریایی (Pentaceraster spp.) بر باکتری‌های اشرشیاکلی (Escherichia coli) و باسیلوس سوبتیلیس (Bacillus subtilis) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 195-205]
 • حذف فسفات بررسی قابلیت ریزجلبک Chlorella vulgaris برای حذف نیترات و فسفات درغلظت و شرایط محیطی متفاوت با استفاده از رویه سطح پاسخ [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 177-187]
 • حذف نیترات بررسی قابلیت ریزجلبک Chlorella vulgaris برای حذف نیترات و فسفات درغلظت و شرایط محیطی متفاوت با استفاده از رویه سطح پاسخ [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 177-187]
 • حسگر تازگی مقایسه عملکرد حسگرهای برموفنول آبی و برموکروزول سبز در تعیین فساد باکتریایی و شیمیایی گوشت چرخ شده ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) نگهداری شده در یخچال [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 45-54]
 • حلقه تولید شناسایی عوامل موثر بر روی راندمان حلقه تولید زنجیره ارزش تون ماهیان در ایران [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 145-153]
 • حمام‌درمانی اثرات حمام عصاره‌ی هیدروالکلی گزنه (Urtica dioica) بر شاخص‌های ایمنی و خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)آلوده شده با قارچ ساپرولگنیا [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 55-67]
 • حوضه آبریز دجله لیست به‌روز شده و پراکنش جغرافیایی ماهیان در استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 111-119]

خ

 • خیار دریایی بررسی فعالیت آنتی‌فولینگی عصاره‌های خیار دریایی (Stichopus herrmanni) در آزمایشگاه و عملکرد آنها در پوشش‌های رزین اپوکسی در محیط دریا [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 89-99]
 • خزر سامان بندی فونای شکمپایان دوره کواترنری دریای خزر [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 209-211]
 • خصوصیت کیفی جایگزینی پودر ماهی با درصدهای مختلف سیلاژ تخمیری حاصل از پودر ماهی کیلکا آنچوی بر فاکتور رشد و قابلیت هضم پروتئین خوراک قزل آلای رنگین کمان [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 95-106]
 • خلیج چابهار مطالعه آلودگی میکرو پلاستیک‌ها در پنج گونه از ماهیان غالب خلیج چابهار (استان سیستان و بلوچستان) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 113-123]
 • خلیج چابهار بررسی تجمع فلزات سنگین(کادمیوم‌، مس،آهن، قلع،آرسنیک، سرب و جیوه) در بافت عضله میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) در بنادر بریس، گواتر و کنارک [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 163-173]
 • خلیج فارس استخراج و شناسایی فرکشن حاوی ترکیب آلفا سانتونین از اسفنج دریایی گونه Dysidea avara و بررسی اثر سیتوتوکسیک آن بر سلول‌های سرطانی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 39-47]
 • خلیج فارس میزان دقت اندازه گیری های ماهواره ای در تعیین الگوی شوری و دمای سطحی خلیج فارس با استفاده از روش آماری [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 213-217]
 • خلیج فارس ساختار تاکسونومیک ؛ پراکنش مکانی و روند تغییرات زمانی جمعیت اپندیکولارین ها در آبهای ساحلی شمال بوشهر – خلیج فارس [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 13-22]
 • خلیج‌فارس شناسایی و بررسی برخی شاخص‌های اکولوژیک سیفومدوزهای آب‌های ساحلی خوزستان و هرمزگان(شمال خلیج فارس) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 137-150]
 • خلیج گرگان مدل‌سازی اثرات کاهش سطح آب بر فاصله بهینه قفس‌های پرورش ماهی در خلیج گرگان [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 49-58]
 • خلیج گرگان بررسی تراکم و فراوانی زئوپلانکتون‌های حوضه جنوب شرقی دریای خزر (خلیج گرگان) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 59-70]
 • خواص آنتی اکسیدانی بررسی خواص ضدباکتریایی و آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 117-128]
 • خواص ضد‌باکتریایی بررسی خواص ضدباکتریایی و آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 117-128]
 • خودهمبستگی فضایی بررسی تغییرات الگوهای خودهمبستگی مکانی کلروفیل آ در تالاب بین المللی چغاخور با استفاده از شاخص لکه های داغ (Gi*) و سنجش از دور [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 155-164]
 • خون‌شناسی عملکرد رشد و شاخص‌های خونی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss): بررسی اثر اختصاصی پروبیوتیک در مولدین نر [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 101-112]
 • خون‌شناسی اثرات حمام عصاره‌ی هیدروالکلی گزنه (Urtica dioica) بر شاخص‌های ایمنی و خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)آلوده شده با قارچ ساپرولگنیا [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 55-67]

د

 • داده های سنجنده AMSU-B میزان دقت اندازه گیری های ماهواره ای در تعیین الگوی شوری و دمای سطحی خلیج فارس با استفاده از روش آماری [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 213-217]
 • دریای خزر بررسی تغییرات ریختی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) در طول سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 205-209]
 • دریای خزر بررسی موردی حضور میکروجلبک Ceratium hirundinella بعنوان شاهدی بر تغییرات زیست محیطی در منطقه مرکزی حوزه ایرانی دریای خزر (ساحل فرح آباد -سال 1397) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 203-207]
 • دریای خزر اثرات برخی پارامترهای فیزیکی-شیمیایی آب و رسوبات بستر بر تراکم و زی توده گونه (Annelida, Spionidae) Streblospio gynobranchiata در جنوب شرقی دریای خزر (منطقه گهرباران) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 67-76]
 • دریای خزر ارزیابی کمی و کیفی برخی از شاخص‌های زیستی شگ ماهی دریای خزر (1838،Alosa caspia (Eichwald در استان مازندران [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 195-201]
 • دریای خزر سن، رشد و مقدار زی‌توده ماهی سفید (Rutilus frisii, Kamensky., 1901) در آب‌های ایرانی دریای خزر [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 79-87]
 • دریای خزر تجزیه و تحلیل ساختار کامل ناحیه دی لوپ میتوکندریایی به همراه موتیف‌های تنظیمی در چهار گونه ماهیان خاویاری دریای خزر [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 13-23]
 • دریای خزر جنبه های زیستی و رشد کیلکای معمولی caspia Clupeonella cultriventris در دهه اخیر در سواحل ایران [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 99-109]
 • دریای عمان تعیین غلظت فلزات سنگین سرب، مس، کادمیوم و جیوه در بافت نرم جلبک قهوه‌ای سارگاسوم (Sargassum ilicifolium) و لابستر صخره‌ای (Panulirus homarus) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 45-54]
 • دریای عمان مطالعه آلودگی میکرو پلاستیک‌ها در پنج گونه از ماهیان غالب خلیج چابهار (استان سیستان و بلوچستان) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 113-123]
 • درصد بازماندگی پرورش توام مرحله نوزادگاهی میگوی پا سفید غربی ( (Litopenaeus vannamei با تراکم های مختلف جلبک قرمز (Gracilaria corticata) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 129-138]
 • درمان گزارش اولین مورد جداسازی و شناسایی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس از ماهیان خاویاری گونه سیبری (Acipenser baeri) پرورشی در ایران [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 123-131]
 • دفعات شستشو تأثیر کاربرد توأم پراکسید‌ هیدروژن (H2O2)، دفعات شستشو و نسبت آب به گوشت بر کیفیت رنگ آب و سوریمی حاصل از گوشت چرخ‌شده ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 19-29]
 • دی لوپ میتوکندری تجزیه و تحلیل ساختار کامل ناحیه دی لوپ میتوکندریایی به همراه موتیف‌های تنظیمی در چهار گونه ماهیان خاویاری دریای خزر [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 13-23]
 • دودهی گرم مقایسه تغییرات فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی فیله‌‌های فیل ماهی (Huso huso) دودی طعم‌دهی شده با آب نمک و سس به مدت 30 روز در یخچال [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 1-11]
 • دوره انکوباسیون مقایسه اثرسنجی محلول پرفیش با مالاشیت سبز و فرمالین در کنترل آلودگی قارچی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان در مراحل مختلف تفریخ [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 169-178]
 • دوره نوری بررسی قابلیت ریزجلبک Chlorella vulgaris برای حذف نیترات و فسفات درغلظت و شرایط محیطی متفاوت با استفاده از رویه سطح پاسخ [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 177-187]

ر

 • رزماری تاثیر همزمان تراکم پرورش، سم آفلاتوکسین B1 و مخلوط پودر گیاهان دارویی بر فیزیولوژی گوارش ماهی قزل-آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 107-117]
 • رزین اپوکسی بررسی فعالیت آنتی‌فولینگی عصاره‌های خیار دریایی (Stichopus herrmanni) در آزمایشگاه و عملکرد آنها در پوشش‌های رزین اپوکسی در محیط دریا [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 89-99]
 • رژیم غذایی بررسی تغییرات رژیم غذایی ، شاخص های تغذیه ای و درصد بروز ایکتیوفتریوزیس در ماهی خیاطه (Alburnoides bipunctatus) رودخانه کلیبرچای [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 201-204]
 • رژیم غذایی تعیین رژیم غذایی و فراوانی صدف آنودنت (Anadonta cygnea) در تالاب انزلی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 79-94]
 • رشد تاثیر لسیتین سویای جیره بر شاخص‌های رشد، بازماندگی، تغذیه ای و فاکتورهای خونی صبیتی جوان (Sparidentex hasta) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 131-143]
 • رشد تاثیر انواع کودهای آلی بر جامعه پلانکتونی، رشد و بقای بچه‌ماهیان‌نورس در سیستم پرورش متراکم [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 49-58]
 • رشد مقایسه اثر جیره‌های حاوی پروبیوتیک‌های Lactobacillus acidophilus و Pediococcus pentosaceus بر شاخص‌های رشد، خون‌شناسی و ایمنی بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 185-194]
 • رشد تأثیر سطوح مختلف ترکیب اسیدهای آلی خوراکی بر برخی شاخص‌های رشد و ترکیبات لاشه بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 35-43]
 • رشد تاثیر استفاده برخی از عصارهای گیاهی بر رشد و تغذیه، آنزیم‌های گوارشی و پارامترهای ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 47-56]
 • رشد تاثیر برخی از منابع مختلف کربوهیدراتی بر عملکرد رشد، شاخص های بدنی و فعالیت آنزیم گوارشی آمیلاز در ماهی پنگوسی Pangasiandon hypopthalmus [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 79-88]
 • رشد جنبه های زیستی و رشد کیلکای معمولی caspia Clupeonella cultriventris در دهه اخیر در سواحل ایران [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 99-109]
 • رشد بهینه بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی بر میزان رشد، ترکیب شیمیایی بدن و قابلیت هضم مواد مغذی در بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 165-177]
 • رفتار گرایش به بازار صادرات تأثیر مدیریت راهبردی پایداری و محیط صادرات بر عملکرد صادرات خاویار ایران [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 85-93]
 • رفتار مصرف‌کننده مطالعه رفتار، اولویت‌ها و موانع مصرف‌کنندگان میگو در کشور [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 35-46]
 • رنگ تأثیر کاربرد توأم پراکسید‌ هیدروژن (H2O2)، دفعات شستشو و نسبت آب به گوشت بر کیفیت رنگ آب و سوریمی حاصل از گوشت چرخ‌شده ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 19-29]
 • رنگدانه اثر استفاده از سطوح مختلف دانه آناتو (Bixa orellana) در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) جوان بر برخی شاخص‌های خونی، رشد و رنگ فیله [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 23-32]
 • رنگ فیله اثر استفاده از سطوح مختلف دانه آناتو (Bixa orellana) در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) جوان بر برخی شاخص‌های خونی، رشد و رنگ فیله [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 23-32]
 • رودخانه سقز تاثیر پسآب شهری بر ساختار ماهیان در رودخانه سقز، استان کردستان [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 117-128]
 • رودخانه هراز‌ مطالعه عوامل خطر ساز درکارگاههای تکثیر و پرورش قزل آلا براساس پارامترهای محیطی آب در رودخانه هراز [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 67-78]
 • روغن زائدات اثر ترکیبات زیست فعال آویشن شیرازی (Zataria multiflora)بر کیفیت روغن استخراجی از زائدات ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)در طول نگهداری [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 189-200]
 • رویه سطح پاسخ بررسی قابلیت ریزجلبک Chlorella vulgaris برای حذف نیترات و فسفات درغلظت و شرایط محیطی متفاوت با استفاده از رویه سطح پاسخ [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 177-187]

ز

 • زاگرس لیست به‌روز شده و پراکنش جغرافیایی ماهیان در استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 111-119]
 • زی توده اثرات برخی پارامترهای فیزیکی-شیمیایی آب و رسوبات بستر بر تراکم و زی توده گونه (Annelida, Spionidae) Streblospio gynobranchiata در جنوب شرقی دریای خزر (منطقه گهرباران) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 67-76]
 • زی‌توده سن، رشد و مقدار زی‌توده ماهی سفید (Rutilus frisii, Kamensky., 1901) در آب‌های ایرانی دریای خزر [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 79-87]
 • زیستگاه مصنوعی ارزیابی ارتباط پراکنش ماهیان با پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در زیستگاه‌های مصنوعی (بندرسلخ و بندربستانه) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 105-115]
 • زنجیره ارزش شناسایی عوامل موثر بر روی راندمان حلقه تولید زنجیره ارزش تون ماهیان در ایران [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 145-153]
 • زوپلانکتون مطالعه برخی ویژگی های لیمنولوژیک سد آزاد سنندج بر اساس ساختار زوپلانکتون [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 147-158]
 • زئوپلانکتون بررسی تراکم و فراوانی زئوپلانکتون‌های حوضه جنوب شرقی دریای خزر (خلیج گرگان) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 59-70]

ژ

 • ژله فیش شناسایی و بررسی برخی شاخص‌های اکولوژیک سیفومدوزهای آب‌های ساحلی خوزستان و هرمزگان(شمال خلیج فارس) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 137-150]

س

 • ساپرولگنیوز اثرات حمام عصاره‌ی هیدروالکلی گزنه (Urtica dioica) بر شاخص‌های ایمنی و خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)آلوده شده با قارچ ساپرولگنیا [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 55-67]
 • سامان بندی سامان بندی فونای شکمپایان دوره کواترنری دریای خزر [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 209-211]
 • ستاره دریایی بررسی اثر مهارکنندگی عصاره‌های دی‌اتیل‌اتری و متانولی شقایق موکتی (Sarcophyton spp.) و ستارة دریایی (Pentaceraster spp.) بر باکتری‌های اشرشیاکلی (Escherichia coli) و باسیلوس سوبتیلیس (Bacillus subtilis) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 195-205]
 • سد آزاد مطالعه برخی ویژگی های لیمنولوژیک سد آزاد سنندج بر اساس ساختار زوپلانکتون [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 147-158]
 • سد سیمره بررسی کیفیت آب دریاچه سد سیمره با استفاده از شاخص‌های باکتریایی و ارتباط آن با برخی از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 89-97]
 • سرب تاثیر افزودن اتیلن دی آمین تترا استیک اسید به جیره غذایی بر کاهش میزان عناصر سنگین در گوشت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 1-12]
 • سیستم بدون تعویض آب تأثیر سطوح مختلف شوری و منابع کربن در سیستم تولید توده زیستی (Biofloc) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 69-78]
 • سیستم بیوفلوک اثرات استفاده از نسبت‌های مختلف کربن به ازت در سیستم بیوفلوک بر عملکرد رشد، تغذیه و شاخص‌های کیفی آب پرورش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 13-24]
 • سس میگو تهیه سس از میگوی ژاپنی (Macrobrachium nipponense) منجمد تالاب انزلی و ارزیابی کیفیت میکروبی، شیمیایی، حسی و مدت زمان ماندگاری آن در دمای یخچال (oC 4) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 139-149]
 • سیلاژ تخمیری جایگزینی پودر ماهی با درصدهای مختلف سیلاژ تخمیری حاصل از پودر ماهی کیلکا آنچوی بر فاکتور رشد و قابلیت هضم پروتئین خوراک قزل آلای رنگین کمان [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 95-106]
 • سلامت اثرات استفاده از پروتئین آبکافتی تهیه شده از اندرونه ماهی قزل‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در جیره‌ی غذایی بر برخی فاکتور‌های خونی و بیوشیمیایی بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین‌‌کمان [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 71-83]
 • سلنیت سدیم مقایسه اثرات خوراکی سلنیت سدیم و نانو ذره سلنیوم بر عملکرد رشد، آنزیم‌های کبدی و دفاع آنتی اکسیدانی ماهی شانک زرد باله Acanthopagrus latus [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 57-68]
 • سن ارزیابی کمی و کیفی برخی از شاخص‌های زیستی شگ ماهی دریای خزر (1838،Alosa caspia (Eichwald در استان مازندران [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 195-201]
 • سوابق تجربی مطالعه رفتار، اولویت‌ها و موانع مصرف‌کنندگان میگو در کشور [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 35-46]
 • سواحل ایران جنبه های زیستی و رشد کیلکای معمولی caspia Clupeonella cultriventris در دهه اخیر در سواحل ایران [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 99-109]
 • سوریمی تأثیر کاربرد توأم پراکسید‌ هیدروژن (H2O2)، دفعات شستشو و نسبت آب به گوشت بر کیفیت رنگ آب و سوریمی حاصل از گوشت چرخ‌شده ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 19-29]
 • سوریمی بررسی کیفیت شیمیایی و باکتریایی سوریمی تهیه شده از ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) حاوی عصاره پونه (Mentha pulegium) طی نگهداری در یخچال (°C 1±4) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 23-34]

ش

 • شاخص زیستی بررسی تراکم و فراوانی زئوپلانکتون‌های حوضه جنوب شرقی دریای خزر (خلیج گرگان) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 59-70]
 • شاخص کارلسون(TSI) ارزیابی تروفی بر اساس شاخص کارلسون(TSI) مطالعه موردی:تالاب های دائمی شهرستان پل دختر [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 179-185]
 • شاخص لکه های داغ بررسی تغییرات الگوهای خودهمبستگی مکانی کلروفیل آ در تالاب بین المللی چغاخور با استفاده از شاخص لکه های داغ (Gi*) و سنجش از دور [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 155-164]
 • شاخص‌های اکولوژیکی تاثیر پسآب شهری بر ساختار ماهیان در رودخانه سقز، استان کردستان [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 117-128]
 • شاخص‌های بیوشیمیایی خون مطالعه تغییرات شاخص‌های بیوشیمیایی خون و آنتی‌اکسیدانی کبد در ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) تغذیه شده با عصاره جلبک قرمز (Jania adhaerens J.V. Lamouroux) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 89-99]
 • شاخص های بیومتریک بررسی فراوانی و شدت آلودگی های انگلی اردک ماهی ( Esox lucius) تالاب انزلی و ارزیابی تاثیر آنها بر شاخص های بیومتریک ماهی میزبان [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 69-78]
 • شاخص‌های خونی تاثیر مکمل غذایی عصاره درمنه (Artemisia annua .L) بر برخی شاخص‌های هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 1-11]
 • شاخص‌های خونی مقایسه اثر جیره‌های حاوی پروبیوتیک‌های Lactobacillus acidophilus و Pediococcus pentosaceus بر شاخص‌های رشد، خون‌شناسی و ایمنی بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 185-194]
 • شاخص‌های خونی تأثیر استفاده از پروبیوتیک Lactococcus lactis (PTCC 1403) و کیتین در جیره بر فاکتورهای خونی، بیوشیمیایی سرم و باکتری‌های دستگاه گوارش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio L.) [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 143-156]
 • شاخص های رشد بهبود شاخص‌های رشد و کیفیت لاشه بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از پروبیوتیک تجاری دی پرو(D Pro) و مخمر ساکارومایسس سرویزیه (Saccharomycess Cerevisia) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 175-183]
 • شاخص های رشد بررسی نوع بستر زیستی در کاهش آمونیاک و عملکرد رشد ماهی گوپی (Poecilia reticulata) در سیستم مدار بسته [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 25-33]
 • شاخص‌های رشد مقایسه اثر جیره غذایی بیومار و کرم خاکی بر روی شاخص های رشد و بازماندگی ماهی اسکار (Asteronotus Ocellatus) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 39-48]
 • شاخص‌های رشد بررسی عملکرد رشد و میزان فعالیت آنزیم‌های پروتئازی بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین تک یاخته [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 103-115]
 • شاخص‌های فساد مقایسه، تعیین کیفیت و ارزیابی فساد فیله‌های منجمد شده ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) وارداتی و پرورش یافته در ایران [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 59-68]
 • شانک باله زرد عربی اثر تیمارهای هورمونی بر تخم ریزی و کیفیت لارو تولیدی ماهی شانک باله زرد عربی(Acanthopagrus arabicus) [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 37-46]
 • شانک زردباله بررسی بیولوژی تکثیر مولدین و تکنیک پرورش لاروهای ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) در شرایط اسارات [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 1-12]
 • شقایق موکتی بررسی اثر مهارکنندگی عصاره‌های دی‌اتیل‌اتری و متانولی شقایق موکتی (Sarcophyton spp.) و ستارة دریایی (Pentaceraster spp.) بر باکتری‌های اشرشیاکلی (Escherichia coli) و باسیلوس سوبتیلیس (Bacillus subtilis) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 195-205]
 • شکمپایان سامان بندی فونای شکمپایان دوره کواترنری دریای خزر [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 209-211]
 • شگ ماهی خزری ارزیابی کمی و کیفی برخی از شاخص‌های زیستی شگ ماهی دریای خزر (1838،Alosa caspia (Eichwald در استان مازندران [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 195-201]
 • شیلات ارزیابی عوامل موثر بر روند خرید و فروش ماهی در بازارهای ماهی بنادر استان گیلان [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 55-65]
 • شیلات مطالعه برخی ویژگی های لیمنولوژیک سد آزاد سنندج بر اساس ساختار زوپلانکتون [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 147-158]
 • شهرستان پل دختر ارزیابی تروفی بر اساس شاخص کارلسون(TSI) مطالعه موردی:تالاب های دائمی شهرستان پل دختر [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 179-185]
 • شوری تأثیر سطوح مختلف شوری و منابع کربن در سیستم تولید توده زیستی (Biofloc) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 69-78]
 • شوری مطالعه تاثیر شوری‌های مختلف محیطی بر سلول های کلراید آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) به روش ایمونوهیستوشیمی و فراساختاری [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 131-141]

ص

 • صادرات خاویار تأثیر مدیریت راهبردی پایداری و محیط صادرات بر عملکرد صادرات خاویار ایران [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 85-93]
 • صبیتی تاثیر لسیتین سویای جیره بر شاخص‌های رشد، بازماندگی، تغذیه ای و فاکتورهای خونی صبیتی جوان (Sparidentex hasta) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 131-143]
 • صید ارزیابی کمی و کیفی برخی از شاخص‌های زیستی شگ ماهی دریای خزر (1838،Alosa caspia (Eichwald در استان مازندران [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 195-201]
 • صید انتخابی بررسی تغییر اندازه چشمه کیسه‌ی تورهای پره منطقه میانکاله بر وضعیت صید ماهیان [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 13-21]
 • صید پره بررسی تغییر اندازه چشمه کیسه‌ی تورهای پره منطقه میانکاله بر وضعیت صید ماهیان [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 13-21]
 • صدف آنودونت تعیین رژیم غذایی و فراوانی صدف آنودنت (Anadonta cygnea) در تالاب انزلی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 79-94]
 • صفات اقتصادی شناسایی مهمترین صفات اقتصادی در برنامه اصلاح نژاد ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius) با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی یا AHP(Analytical Hierarchy Process) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 133-145]

ط

 • طعم‌دهی مقایسه تغییرات فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی فیله‌‌های فیل ماهی (Huso huso) دودی طعم‌دهی شده با آب نمک و سس به مدت 30 روز در یخچال [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 1-11]
 • طول ارزیابی کمی و کیفی برخی از شاخص‌های زیستی شگ ماهی دریای خزر (1838،Alosa caspia (Eichwald در استان مازندران [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 195-201]
 • طول جنبه های زیستی و رشد کیلکای معمولی caspia Clupeonella cultriventris در دهه اخیر در سواحل ایران [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 99-109]

ع

 • عصاره اثر ترکیبات زیست فعال آویشن شیرازی (Zataria multiflora)بر کیفیت روغن استخراجی از زائدات ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)در طول نگهداری [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 189-200]
 • عصاره پونه بررسی کیفیت شیمیایی و باکتریایی سوریمی تهیه شده از ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) حاوی عصاره پونه (Mentha pulegium) طی نگهداری در یخچال (°C 1±4) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 23-34]
 • عصاره گاماریده ارزیابی تاثیر سطوح مختلف عصاره گاماریده (Pontogammarus maeoticus) بر شاخص‌ های رشد، ترکیب شیمیائی لاشه و ایمنی موکوسی بچه ماهی سفید نورس (Rutilus kutum, Kamenskii, 1901) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 47-55]
 • عصاره گیاهی تاثیر مکمل غذایی عصاره درمنه (Artemisia annua .L) بر برخی شاخص‌های هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 1-11]
 • عصاره‌های گیاهی تاثیر استفاده برخی از عصارهای گیاهی بر رشد و تغذیه، آنزیم‌های گوارشی و پارامترهای ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 47-56]
 • علف چای اثر مجزا و ترکیبی عصاره‌‌های کاسنی (Cichorium intybus) و علف‌چای (Hypericum perforatum) بر شاخص های ایمنی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 165-176]
 • عملکرد تخم ریزی اثر تیمارهای هورمونی بر تخم ریزی و کیفیت لارو تولیدی ماهی شانک باله زرد عربی(Acanthopagrus arabicus) [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 37-46]
 • عملکرد رشد عملکرد رشد، ترکیبات شیمیایی بدن و آنزیم‌های گوارشی ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) تغذیه شده با سطوح مختلف مخمر نانوایی (Saccharomyces cerevisiae) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 1-11]
 • عملکرد صادرات تأثیر مدیریت راهبردی پایداری و محیط صادرات بر عملکرد صادرات خاویار ایران [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 85-93]
 • عناصر فلزی تجمع عناصر فلزی (مس، روی، سرب و نیکل) در بافت‌های عضله، کبد، کلیه و آبشش ماهی انجک (Schizocypris altidorsalis) در چاه نیمه‌های سیستان [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 157-161]
 • عناصر مغذی مطالعه تنوع، تراکم و غلظت فیتوپلانکتونی در تنش تابستانی پارامترهای زیست‌محیطی مطالعه موردی: تالاب بین‌المللی گمیشان)) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 203-209]
 • عوامل خطر ساز مطالعه عوامل خطر ساز درکارگاههای تکثیر و پرورش قزل آلا براساس پارامترهای محیطی آب در رودخانه هراز [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 67-78]
 • عوامل موثر شناسایی عوامل موثر بر روی راندمان حلقه تولید زنجیره ارزش تون ماهیان در ایران [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 145-153]

ف

 • فاصله بهینه مدل‌سازی اثرات کاهش سطح آب بر فاصله بهینه قفس‌های پرورش ماهی در خلیج گرگان [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 49-58]
 • فاکتور رشد جایگزینی پودر ماهی با درصدهای مختلف سیلاژ تخمیری حاصل از پودر ماهی کیلکا آنچوی بر فاکتور رشد و قابلیت هضم پروتئین خوراک قزل آلای رنگین کمان [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 95-106]
 • فاکتور رشد ارزیابی تاثیر سطوح مختلف عصاره گاماریده (Pontogammarus maeoticus) بر شاخص‌ های رشد، ترکیب شیمیائی لاشه و ایمنی موکوسی بچه ماهی سفید نورس (Rutilus kutum, Kamenskii, 1901) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 47-55]
 • فاکتورهای خونی تاثیر لسیتین سویای جیره بر شاخص‌های رشد، بازماندگی، تغذیه ای و فاکتورهای خونی صبیتی جوان (Sparidentex hasta) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 131-143]
 • فانوس‌ماهیان تامین نیازهای تغذیه‌ای دام و انسان از فانوس‌ماهیان [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 89-101]
 • فراساختاری مطالعه تاثیر شوری‌های مختلف محیطی بر سلول های کلراید آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) به روش ایمونوهیستوشیمی و فراساختاری [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 131-141]
 • فراسنجه های بیوشیمیایی اثر عصاره پلی ساکارید جلبک الوا (Ulva rigida) بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی و فراسنجه‌های بیوشیمیایی میگوی پاسفید غربی (Litopeneaus vannamei) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 151-162]
 • فراسنجه های خونی و سرمی اثر باکتری های نیتروزوموناس و نیتروباکتر درحذف آمونیاک و نیز بر فراسنجه های خونی و سرمی فیل ماهی (Huso huso) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 31-38]
 • فراوانی تعیین رژیم غذایی و فراوانی صدف آنودنت (Anadonta cygnea) در تالاب انزلی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 79-94]
 • فراوانی ماهی تاثیر پسآب شهری بر ساختار ماهیان در رودخانه سقز، استان کردستان [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 117-128]
 • فروشندگان ماهی ارزیابی عوامل موثر بر روند خرید و فروش ماهی در بازارهای ماهی بنادر استان گیلان [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 55-65]
 • فساد باکتریایی مقایسه عملکرد حسگرهای برموفنول آبی و برموکروزول سبز در تعیین فساد باکتریایی و شیمیایی گوشت چرخ شده ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) نگهداری شده در یخچال [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 45-54]
 • فساد شیمیایی مقایسه عملکرد حسگرهای برموفنول آبی و برموکروزول سبز در تعیین فساد باکتریایی و شیمیایی گوشت چرخ شده ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) نگهداری شده در یخچال [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 45-54]
 • فعالیت آنزیمی تاثیر برخی از منابع مختلف کربوهیدراتی بر عملکرد رشد، شاخص های بدنی و فعالیت آنزیم گوارشی آمیلاز در ماهی پنگوسی Pangasiandon hypopthalmus [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 79-88]
 • فعالیت آنزیم‌های گوارشی تاثیر استفاده برخی از عصارهای گیاهی بر رشد و تغذیه، آنزیم‌های گوارشی و پارامترهای ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 47-56]
 • فعالیت ضد باکتری سرم تأثیر فوکوییدان بر ایمنی غیر اختصاصی و فعالیت ضد باکتریایی سرم ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان Mykiss) (Oncorhynchus [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 27-37]
 • فلزات سنگین تعیین غلظت فلزات سنگین سرب، مس، کادمیوم و جیوه در بافت نرم جلبک قهوه‌ای سارگاسوم (Sargassum ilicifolium) و لابستر صخره‌ای (Panulirus homarus) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 45-54]
 • فلزات سنگین بررسی غلظت عناصر فلزی در بافت ماهی سفید Rutilus frisii)) در سواحل جنوب غربی دریای خزر (گیلان) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 149-161]
 • فلزات سنگین بررسی تجمع فلزات سنگین(کادمیوم‌، مس،آهن، قلع،آرسنیک، سرب و جیوه) در بافت عضله میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) در بنادر بریس، گواتر و کنارک [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 163-173]
 • فلزات سنگین ارزیابی خطر فلزات سنگین Cu, Zn, Ni برای سلامت انسان ناشی از مصرف عضله ماهی سیاه‌کولی(Linnaeus, 1754) Vimba vimba persa و ماهی سفید(kamansky, 1901) Rutilus frisii kutum در تالاب انزلی، دریای خزر [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 77-88]
 • فیل ماهی اثر باکتری های نیتروزوموناس و نیتروباکتر درحذف آمونیاک و نیز بر فراسنجه های خونی و سرمی فیل ماهی (Huso huso) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 31-38]
 • فیل ماهی پرورشی (H. huso) مقایسه تغییرات فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی فیله‌‌های فیل ماهی (Huso huso) دودی طعم‌دهی شده با آب نمک و سس به مدت 30 روز در یخچال [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 1-11]
 • فیله مقایسه تغییرات فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی فیله‌‌های فیل ماهی (Huso huso) دودی طعم‌دهی شده با آب نمک و سس به مدت 30 روز در یخچال [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 1-11]
 • فیله منجمد مقایسه، تعیین کیفیت و ارزیابی فساد فیله‌های منجمد شده ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) وارداتی و پرورش یافته در ایران [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 59-68]
 • فوکوییدان تأثیر فوکوییدان بر ایمنی غیر اختصاصی و فعالیت ضد باکتریایی سرم ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان Mykiss) (Oncorhynchus [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 27-37]

ق

 • قابلیت هضم بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی بر میزان رشد، ترکیب شیمیایی بدن و قابلیت هضم مواد مغذی در بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 165-177]
 • قابلیت هضم ظاهری پروتئین جایگزینی پودر ماهی با درصدهای مختلف سیلاژ تخمیری حاصل از پودر ماهی کیلکا آنچوی بر فاکتور رشد و قابلیت هضم پروتئین خوراک قزل آلای رنگین کمان [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 95-106]
 • قزل آلای رنگین کمان بررسی پاسخ پادتن سرمی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس/ لاکتوکوکوزیس [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 1-8]
 • قزل آلای رنگین کمان جایگزینی پودر ماهی با درصدهای مختلف سیلاژ تخمیری حاصل از پودر ماهی کیلکا آنچوی بر فاکتور رشد و قابلیت هضم پروتئین خوراک قزل آلای رنگین کمان [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 95-106]
 • قزل آلای رنگین کمان اثر استفاده از سطوح مختلف دانه آناتو (Bixa orellana) در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) جوان بر برخی شاخص‌های خونی، رشد و رنگ فیله [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 23-32]
 • قزل آلای رنگین کمان اثر مجزا و ترکیبی عصاره‌‌های کاسنی (Cichorium intybus) و علف‌چای (Hypericum perforatum) بر شاخص های ایمنی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 165-176]
 • قزل آلای رنگین کمان بررسی تاثیر مصرف خوراکی ژل آلوئه ورا (Aloe vera) بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 129-136]
 • قزل‌آلای رنگین کمان مقایسه اثرسنجی محلول پرفیش با مالاشیت سبز و فرمالین در کنترل آلودگی قارچی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان در مراحل مختلف تفریخ [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 169-178]
 • قزل‌آلای رنگین‌کمان تاثیر همزمان تراکم پرورش، سم آفلاتوکسین B1 و مخلوط پودر گیاهان دارویی بر فیزیولوژی گوارش ماهی قزل-آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 107-117]
 • قزل‌آلای رنگین‌کمان اثر جایگزینی پودر ماهی با پودر لارو سوسک زرد (Tenebrio molitor) بر عملکرد رشد، شاخص‌های خون‌شناسی و برخی از پارامترهای ایمنی غیراختصاصی بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 13-26]
 • قزل‌آلای رنگین‌کمان تأثیر فوکوییدان بر ایمنی غیر اختصاصی و فعالیت ضد باکتریایی سرم ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان Mykiss) (Oncorhynchus [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 27-37]
 • قزل‌آلای رنگین‌کمان اثرات جیره غذایی غنی شده با نانوذرات سلنیوم بر عملکرد تولید مثلی مولدین ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 79-88]
 • قزل‌آلای‌رنگین‌کمان اثرات حمام عصاره‌ی هیدروالکلی گزنه (Urtica dioica) بر شاخص‌های ایمنی و خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)آلوده شده با قارچ ساپرولگنیا [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 55-67]
 • قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) اثرات استفاده از پروتئین آبکافتی تهیه شده از اندرونه ماهی قزل‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در جیره‌ی غذایی بر برخی فاکتور‌های خونی و بیوشیمیایی بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین‌‌کمان [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 71-83]
 • قطر هالة عدم رشد بررسی اثر مهارکنندگی عصاره‌های دی‌اتیل‌اتری و متانولی شقایق موکتی (Sarcophyton spp.) و ستارة دریایی (Pentaceraster spp.) بر باکتری‌های اشرشیاکلی (Escherichia coli) و باسیلوس سوبتیلیس (Bacillus subtilis) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 195-205]

ک

 • کادمیوم تاثیر افزودن اتیلن دی آمین تترا استیک اسید به جیره غذایی بر کاهش میزان عناصر سنگین در گوشت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 1-12]
 • کارگاه قزل آلا مطالعه عوامل خطر ساز درکارگاههای تکثیر و پرورش قزل آلا براساس پارامترهای محیطی آب در رودخانه هراز [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 67-78]
 • کاسنی اثر مجزا و ترکیبی عصاره‌‌های کاسنی (Cichorium intybus) و علف‌چای (Hypericum perforatum) بر شاخص های ایمنی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 165-176]
 • کاهش سطح آب مدل‌سازی اثرات کاهش سطح آب بر فاصله بهینه قفس‌های پرورش ماهی در خلیج گرگان [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 49-58]
 • کپورماهیان لیست به‌روز شده و پراکنش جغرافیایی ماهیان در استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 111-119]
 • کپور معمولی مقایسه اثر جیره‌های حاوی پروبیوتیک‌های Lactobacillus acidophilus و Pediococcus pentosaceus بر شاخص‌های رشد، خون‌شناسی و ایمنی بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 185-194]
 • کپور معمولی تأثیر سطوح مختلف ترکیب اسیدهای آلی خوراکی بر برخی شاخص‌های رشد و ترکیبات لاشه بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 35-43]
 • کپور معمولی مطالعه تاثیر شوری‌های مختلف محیطی بر سلول های کلراید آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) به روش ایمونوهیستوشیمی و فراساختاری [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 131-141]
 • کپور معمولی تأثیر استفاده از پروبیوتیک Lactococcus lactis (PTCC 1403) و کیتین در جیره بر فاکتورهای خونی، بیوشیمیایی سرم و باکتری‌های دستگاه گوارش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio L.) [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 143-156]
 • کپور معمولی اثرات استفاده از نسبت‌های مختلف کربن به ازت در سیستم بیوفلوک بر عملکرد رشد، تغذیه و شاخص‌های کیفی آب پرورش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 13-24]
 • کیتین تأثیر استفاده از پروبیوتیک Lactococcus lactis (PTCC 1403) و کیتین در جیره بر فاکتورهای خونی، بیوشیمیایی سرم و باکتری‌های دستگاه گوارش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio L.) [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 143-156]
 • کیتوزان مقایسه عملکرد حسگرهای برموفنول آبی و برموکروزول سبز در تعیین فساد باکتریایی و شیمیایی گوشت چرخ شده ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) نگهداری شده در یخچال [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 45-54]
 • کشت بافت کشت سلولی اولیه از بافت باله دمی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 95-104]
 • کفال خاکستری عملکرد رشد، ترکیبات شیمیایی بدن و آنزیم‌های گوارشی ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) تغذیه شده با سطوح مختلف مخمر نانوایی (Saccharomyces cerevisiae) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 1-11]
 • کیفیت مطالعه رفتار، اولویت‌ها و موانع مصرف‌کنندگان میگو در کشور [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 35-46]
 • کیفیت آب اثرات استفاده از نسبت‌های مختلف کربن به ازت در سیستم بیوفلوک بر عملکرد رشد، تغذیه و شاخص‌های کیفی آب پرورش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 13-24]
 • کیفیت لاشه تأثیر سطوح مختلف ترکیب اسیدهای آلی خوراکی بر برخی شاخص‌های رشد و ترکیبات لاشه بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 35-43]
 • کلیبرچای بررسی تغییرات رژیم غذایی ، شاخص های تغذیه ای و درصد بروز ایکتیوفتریوزیس در ماهی خیاطه (Alburnoides bipunctatus) رودخانه کلیبرچای [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 201-204]
 • کلروفیل آ بررسی تغییرات الگوهای خودهمبستگی مکانی کلروفیل آ در تالاب بین المللی چغاخور با استفاده از شاخص لکه های داغ (Gi*) و سنجش از دور [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 155-164]
 • کیلکای معمولی بررسی کیفیت شیمیایی و باکتریایی سوریمی تهیه شده از ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) حاوی عصاره پونه (Mentha pulegium) طی نگهداری در یخچال (°C 1±4) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 23-34]
 • کیلکای معمولی جنبه های زیستی و رشد کیلکای معمولی caspia Clupeonella cultriventris در دهه اخیر در سواحل ایران [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 99-109]
 • کمپلکس آهن تولید کمپلکس پروتئینی هیدرولیز و غنی شده با آهن از میگوی آب شیرین ( Macrobrachium nipponense) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 9-18]
 • کنسانتره پروتئینی جو اثرات جایگزینی پودر ماهی با کنسانتره پروتئینی جو بر تغییرات آنزیم های گوارشی و کبدی در بچه ‌ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 111-121]
 • کواترنری سامان بندی فونای شکمپایان دوره کواترنری دریای خزر [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 209-211]
 • کود آلی تاثیر انواع کودهای آلی بر جامعه پلانکتونی، رشد و بقای بچه‌ماهیان‌نورس در سیستم پرورش متراکم [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 49-58]
 • کوددهی استخر تاثیر انواع کودهای آلی بر جامعه پلانکتونی، رشد و بقای بچه‌ماهیان‌نورس در سیستم پرورش متراکم [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 49-58]

گ

 • گازهای گلخانه‌ای مروری کوتاه بر تغییر اقلیم و محیط‌های آبی با تاکید بر دریای خزر [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 159-164]
 • گیاه آناتو اثر استفاده از سطوح مختلف دانه آناتو (Bixa orellana) در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) جوان بر برخی شاخص‌های خونی، رشد و رنگ فیله [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 23-32]
 • گزنه اثرات حمام عصاره‌ی هیدروالکلی گزنه (Urtica dioica) بر شاخص‌های ایمنی و خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)آلوده شده با قارچ ساپرولگنیا [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 55-67]
 • گیلان ارزیابی عوامل موثر بر روند خرید و فروش ماهی در بازارهای ماهی بنادر استان گیلان [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 55-65]
 • گنادوتروپین اثر تیمارهای هورمونی بر تخم ریزی و کیفیت لارو تولیدی ماهی شانک باله زرد عربی(Acanthopagrus arabicus) [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 37-46]
 • گهرباران اثرات برخی پارامترهای فیزیکی-شیمیایی آب و رسوبات بستر بر تراکم و زی توده گونه (Annelida, Spionidae) Streblospio gynobranchiata در جنوب شرقی دریای خزر (منطقه گهرباران) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 67-76]
 • گوشت چرخ شده ماهی مقایسه عملکرد حسگرهای برموفنول آبی و برموکروزول سبز در تعیین فساد باکتریایی و شیمیایی گوشت چرخ شده ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) نگهداری شده در یخچال [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 45-54]

ل

 • لابستر تعیین غلظت فلزات سنگین سرب، مس، کادمیوم و جیوه در بافت نرم جلبک قهوه‌ای سارگاسوم (Sargassum ilicifolium) و لابستر صخره‌ای (Panulirus homarus) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 45-54]
 • لارو بررسی بیولوژی تکثیر مولدین و تکنیک پرورش لاروهای ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) در شرایط اسارات [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 1-12]
 • لانه سازی بررسی شکلشناختی لانه‌های خرچنگ Ocypode rotundata (Miers, 1882) در سواحل جنوب‌غربی جزیره قشم [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 163-167]
 • لسیتین سویا تاثیر لسیتین سویای جیره بر شاخص‌های رشد، بازماندگی، تغذیه ای و فاکتورهای خونی صبیتی جوان (Sparidentex hasta) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 131-143]
 • لقاح تخم‌ اثرات جیره غذایی غنی شده با نانوذرات سلنیوم بر عملکرد تولید مثلی مولدین ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 79-88]

م

 • ماکروبنتوز- شاخص اکولوژیک- تیاب- پساب- میگو بررسی اثرات پرورش میگو بر ساختار جمعیت بزرگ بی مهرگان کفزی در خور تیاب، هرمزگان، ایران [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 25-36]
 • ماندگاری مقایسه تغییرات فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی فیله‌‌های فیل ماهی (Huso huso) دودی طعم‌دهی شده با آب نمک و سس به مدت 30 روز در یخچال [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 1-11]
 • ماندگاری بررسی کیفیت شیمیایی و باکتریایی سوریمی تهیه شده از ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) حاوی عصاره پونه (Mentha pulegium) طی نگهداری در یخچال (°C 1±4) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 23-34]
 • مانسون تعیین غلظت فلزات سنگین سرب، مس، کادمیوم و جیوه در بافت نرم جلبک قهوه‌ای سارگاسوم (Sargassum ilicifolium) و لابستر صخره‌ای (Panulirus homarus) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 45-54]
 • میانکاله بررسی تغییر اندازه چشمه کیسه‌ی تورهای پره منطقه میانکاله بر وضعیت صید ماهیان [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 13-21]
 • ماهی ارزیابی خطر فلزات سنگین Cu, Zn, Ni برای سلامت انسان ناشی از مصرف عضله ماهی سیاه‌کولی(Linnaeus, 1754) Vimba vimba persa و ماهی سفید(kamansky, 1901) Rutilus frisii kutum در تالاب انزلی، دریای خزر [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 77-88]
 • ماهی مطالعه برخی ویژگی های لیمنولوژیک سد آزاد سنندج بر اساس ساختار زوپلانکتون [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 147-158]
 • ماهی آزاد دریای خزر اثرات جایگزینی پودر ماهی با کنسانتره پروتئینی جو بر تغییرات آنزیم های گوارشی و کبدی در بچه ‌ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 111-121]
 • ماهی آزاد دریای خزر (Kessler1877؛ (Salmotruttacaspiusیکی ماهی آزاد دریای خزر شناسایی مهمترین صفات اقتصادی در برنامه اصلاح نژاد ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius) با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی یا AHP(Analytical Hierarchy Process) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 133-145]
 • ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی بر میزان رشد، ترکیب شیمیایی بدن و قابلیت هضم مواد مغذی در بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 165-177]
 • ماهی اسکار (Asteronotus Ocellatus) مقایسه اثر جیره غذایی بیومار و کرم خاکی بر روی شاخص های رشد و بازماندگی ماهی اسکار (Asteronotus Ocellatus) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 39-48]
 • ماهی انجک تجمع عناصر فلزی (مس، روی، سرب و نیکل) در بافت‌های عضله، کبد، کلیه و آبشش ماهی انجک (Schizocypris altidorsalis) در چاه نیمه‌های سیستان [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 157-161]
 • ماهیان خاویاری تجزیه و تحلیل ساختار کامل ناحیه دی لوپ میتوکندریایی به همراه موتیف‌های تنظیمی در چهار گونه ماهیان خاویاری دریای خزر [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 13-23]
 • ماهیان خلیج فارس لارو کرم های نواری(Cestodes:Trypanorhyncha) جداسازی شده از برخی ماهیان با ارزش شیلاتی درخلیج فارس [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 187-194]
 • ماهی پنگوسی تاثیر برخی از منابع مختلف کربوهیدراتی بر عملکرد رشد، شاخص های بدنی و فعالیت آنزیم گوارشی آمیلاز در ماهی پنگوسی Pangasiandon hypopthalmus [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 79-88]
 • ماهی خیاطه بررسی تغییرات رژیم غذایی ، شاخص های تغذیه ای و درصد بروز ایکتیوفتریوزیس در ماهی خیاطه (Alburnoides bipunctatus) رودخانه کلیبرچای [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 201-204]
 • ماهی خیاطه بررسی آرایه‌شناسی گونه‌های جنسAlburnoides در ایران با استفاده از زیر واحد 1 ژن سیتوکروم اکسیدازCOI [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 125-136]
 • ماهی سفید سن، رشد و مقدار زی‌توده ماهی سفید (Rutilus frisii, Kamensky., 1901) در آب‌های ایرانی دریای خزر [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 79-87]
 • ماهی سفید استخراج و خالص سازی آنزیم تریپسین از روده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) و محاسبه ی پارامترهای سینتیکی و نیمه عمر آن [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 101-110]
 • ماهی سفید خزری ارزیابی تاثیر سطوح مختلف عصاره گاماریده (Pontogammarus maeoticus) بر شاخص‌ های رشد، ترکیب شیمیائی لاشه و ایمنی موکوسی بچه ماهی سفید نورس (Rutilus kutum, Kamenskii, 1901) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 47-55]
 • ماهی سفید دریای خزر کشت سلولی اولیه از بافت باله دمی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 95-104]
 • ماهی شانک زرد باله مقایسه اثرات خوراکی سلنیت سدیم و نانو ذره سلنیوم بر عملکرد رشد، آنزیم‌های کبدی و دفاع آنتی اکسیدانی ماهی شانک زرد باله Acanthopagrus latus [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 57-68]
 • ماهی فلاور رفتار تغذیه ای لارو ماهی فلاور (Blood Parrot × Texas Cichlid) با تغذیه ازCeriodaphnia quadrangula و ناپلیوس Artemia franciscana در شرایط روشنایی و تاریکی [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 179-189]
 • ماهی قزل‌آلا اثر ترکیبات زیست فعال آویشن شیرازی (Zataria multiflora)بر کیفیت روغن استخراجی از زائدات ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)در طول نگهداری [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 189-200]
 • ماهی قزل آلای رنگین کمان بررسی خواص ضدباکتریایی و آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 117-128]
 • ماهی قزل‌آلای رنگین کمان تاثیر استفاده برخی از عصارهای گیاهی بر رشد و تغذیه، آنزیم‌های گوارشی و پارامترهای ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 47-56]
 • ماهی کپور علفخوار تاثیر پودر گلبرگ زعفران بر عملکرد رشد، تغذیه و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی لارو ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 33-44]
 • ماهی کپور معمولی تاثیر مکمل غذایی عصاره درمنه (Artemisia annua .L) بر برخی شاخص‌های هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 1-11]
 • ماهی کفال خاکستری مطالعه تغییرات شاخص‌های بیوشیمیایی خون و آنتی‌اکسیدانی کبد در ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) تغذیه شده با عصاره جلبک قرمز (Jania adhaerens J.V. Lamouroux) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 89-99]
 • متابولیت‌های ثانویه بررسی فعالیت آنتی‌فولینگی عصاره‌های خیار دریایی (Stichopus herrmanni) در آزمایشگاه و عملکرد آنها در پوشش‌های رزین اپوکسی در محیط دریا [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 89-99]
 • محیط کشت جردن بررسی تاثیر دما و عناصر منیزیم و آهن بر میزان رشد و توده زنده جلبک اسپیرولینا (Arthrospira plantensis) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 69-78]
 • محیط کشت زاروک بررسی تاثیر دما و عناصر منیزیم و آهن بر میزان رشد و توده زنده جلبک اسپیرولینا (Arthrospira plantensis) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 69-78]
 • محیط های آبی مروری کوتاه بر تغییر اقلیم و محیط‌های آبی با تاکید بر دریای خزر [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 159-164]
 • مخمر عملکرد رشد و شاخص‌های خونی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss): بررسی اثر اختصاصی پروبیوتیک در مولدین نر [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 101-112]
 • مخمر ساکارومایسس سرویزیه بهبود شاخص‌های رشد و کیفیت لاشه بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از پروبیوتیک تجاری دی پرو(D Pro) و مخمر ساکارومایسس سرویزیه (Saccharomycess Cerevisia) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 175-183]
 • مدت زمان ماندگاری تهیه سس از میگوی ژاپنی (Macrobrachium nipponense) منجمد تالاب انزلی و ارزیابی کیفیت میکروبی، شیمیایی، حسی و مدت زمان ماندگاری آن در دمای یخچال (oC 4) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 139-149]
 • مدت ماندگاری مقایسه، تعیین کیفیت و ارزیابی فساد فیله‌های منجمد شده ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) وارداتی و پرورش یافته در ایران [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 59-68]
 • مدیریت راهبردی پایداری تأثیر مدیریت راهبردی پایداری و محیط صادرات بر عملکرد صادرات خاویار ایران [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 85-93]
 • مدل ARDL بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت تغییرات بارندگی بر ارزش افزوده بخش آبزی‌پروری و شیلات ایران [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 57-66]
 • مدل‌سازی مدل‌سازی اثرات کاهش سطح آب بر فاصله بهینه قفس‌های پرورش ماهی در خلیج گرگان [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 49-58]
 • مدوز شناسایی و بررسی برخی شاخص‌های اکولوژیک سیفومدوزهای آب‌های ساحلی خوزستان و هرمزگان(شمال خلیج فارس) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 137-150]
 • مرحله نوزادگاهی پرورش توام مرحله نوزادگاهی میگوی پا سفید غربی ( (Litopenaeus vannamei با تراکم های مختلف جلبک قرمز (Gracilaria corticata) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 129-138]
 • مرگ‌و‌میر سن، رشد و مقدار زی‌توده ماهی سفید (Rutilus frisii, Kamensky., 1901) در آب‌های ایرانی دریای خزر [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 79-87]
 • مزارع پرورش ماهی مدل‌سازی اثرات کاهش سطح آب بر فاصله بهینه قفس‌های پرورش ماهی در خلیج گرگان [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 49-58]
 • میزان بلع رفتار تغذیه ای لارو ماهی فلاور (Blood Parrot × Texas Cichlid) با تغذیه ازCeriodaphnia quadrangula و ناپلیوس Artemia franciscana در شرایط روشنایی و تاریکی [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 179-189]
 • میزان جذب روزانه ارزیابی خطر فلزات سنگین Cu, Zn, Ni برای سلامت انسان ناشی از مصرف عضله ماهی سیاه‌کولی(Linnaeus, 1754) Vimba vimba persa و ماهی سفید(kamansky, 1901) Rutilus frisii kutum در تالاب انزلی، دریای خزر [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 77-88]
 • مصرف انسانی تامین نیازهای تغذیه‌ای دام و انسان از فانوس‌ماهیان [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 89-101]
 • میکتوفیده تامین نیازهای تغذیه‌ای دام و انسان از فانوس‌ماهیان [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 89-101]
 • مکران بررسی تجمع فلزات سنگین(کادمیوم‌، مس،آهن، قلع،آرسنیک، سرب و جیوه) در بافت عضله میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) در بنادر بریس، گواتر و کنارک [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 163-173]
 • میکروپلاستیک مطالعه آلودگی میکرو پلاستیک‌ها در پنج گونه از ماهیان غالب خلیج چابهار (استان سیستان و بلوچستان) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 113-123]
 • میگو بررسی آلودگی میکروبی میگوهای تجاری بازار شهر اهواز [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 207-211]
 • میگو مطالعه رفتار، اولویت‌ها و موانع مصرف‌کنندگان میگو در کشور [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 35-46]
 • میگوی پاسفید غربی اثر عصاره پلی ساکارید جلبک الوا (Ulva rigida) بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی و فراسنجه‌های بیوشیمیایی میگوی پاسفید غربی (Litopeneaus vannamei) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 151-162]
 • میگوی ژاپنی تهیه سس از میگوی ژاپنی (Macrobrachium nipponense) منجمد تالاب انزلی و ارزیابی کیفیت میکروبی، شیمیایی، حسی و مدت زمان ماندگاری آن در دمای یخچال (oC 4) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 139-149]
 • میگوی سفید‌هندی بررسی تجمع فلزات سنگین(کادمیوم‌، مس،آهن، قلع،آرسنیک، سرب و جیوه) در بافت عضله میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) در بنادر بریس، گواتر و کنارک [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 163-173]
 • منابع آب بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت تغییرات بارندگی بر ارزش افزوده بخش آبزی‌پروری و شیلات ایران [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 57-66]
 • منابع کربن تأثیر سطوح مختلف شوری و منابع کربن در سیستم تولید توده زیستی (Biofloc) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 69-78]
 • منابع کربوهیدرات تاثیر برخی از منابع مختلف کربوهیدراتی بر عملکرد رشد، شاخص های بدنی و فعالیت آنزیم گوارشی آمیلاز در ماهی پنگوسی Pangasiandon hypopthalmus [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 79-88]
 • منیزیم بررسی تاثیر دما و عناصر منیزیم و آهن بر میزان رشد و توده زنده جلبک اسپیرولینا (Arthrospira plantensis) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 69-78]
 • مینی ستلایت تجزیه و تحلیل ساختار کامل ناحیه دی لوپ میتوکندریایی به همراه موتیف‌های تنظیمی در چهار گونه ماهیان خاویاری دریای خزر [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 13-23]

ن

 • ناپلیوسArtemia franciscana رفتار تغذیه ای لارو ماهی فلاور (Blood Parrot × Texas Cichlid) با تغذیه ازCeriodaphnia quadrangula و ناپلیوس Artemia franciscana در شرایط روشنایی و تاریکی [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 179-189]
 • ناپلیوس بارناکل مقایسه سمیت سه نوع محصول تجاری از نانو ذرات نقره کلوییدی در لارو بارناکل Amphibalanus amphitrite [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 119-129]
 • نانوذرات سلنیوم اثرات جیره غذایی غنی شده با نانوذرات سلنیوم بر عملکرد تولید مثلی مولدین ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 79-88]
 • نانو ذرات فلزی تاثیر غنی سازی جیره با جلبک پادینا (Padina astraulis Hauck) بر شاخص‌های ایمنی سرم خون ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانو اکسید روی [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 121-129]
 • نانو ذرات نقره مقایسه سمیت سه نوع محصول تجاری از نانو ذرات نقره کلوییدی در لارو بارناکل Amphibalanus amphitrite [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 119-129]
 • نانو ذره سلنیوم مقایسه اثرات خوراکی سلنیت سدیم و نانو ذره سلنیوم بر عملکرد رشد، آنزیم‌های کبدی و دفاع آنتی اکسیدانی ماهی شانک زرد باله Acanthopagrus latus [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 57-68]
 • نرخ تفریخ اثرات جیره غذایی غنی شده با نانوذرات سلنیوم بر عملکرد تولید مثلی مولدین ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 79-88]
 • نرم افزار آماری R میزان دقت اندازه گیری های ماهواره ای در تعیین الگوی شوری و دمای سطحی خلیج فارس با استفاده از روش آماری [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 213-217]
 • نسبت آب به گوشت تأثیر کاربرد توأم پراکسید‌ هیدروژن (H2O2)، دفعات شستشو و نسبت آب به گوشت بر کیفیت رنگ آب و سوریمی حاصل از گوشت چرخ‌شده ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 19-29]
 • نسبت کربن به ازت اثرات استفاده از نسبت‌های مختلف کربن به ازت در سیستم بیوفلوک بر عملکرد رشد، تغذیه و شاخص‌های کیفی آب پرورش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 13-24]
 • نیمه عمر استخراج و خالص سازی آنزیم تریپسین از روده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) و محاسبه ی پارامترهای سینتیکی و نیمه عمر آن [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 101-110]

و

 • واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس/لاکتوکوکوزیس بررسی پاسخ پادتن سرمی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس/ لاکتوکوکوزیس [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 1-8]
 • ورمی‌کمپوست تاثیر انواع کودهای آلی بر جامعه پلانکتونی، رشد و بقای بچه‌ماهیان‌نورس در سیستم پرورش متراکم [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 49-58]
 • وزن ارزیابی کمی و کیفی برخی از شاخص‌های زیستی شگ ماهی دریای خزر (1838،Alosa caspia (Eichwald در استان مازندران [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 195-201]

ه

 • هیدرولیز تولید کمپلکس پروتئینی هیدرولیز و غنی شده با آهن از میگوی آب شیرین ( Macrobrachium nipponense) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 9-18]
 • هیدرولیز آنزیمی بررسی خواص ضدباکتریایی و آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 117-128]
 • هماوری‌ اثرات جیره غذایی غنی شده با نانوذرات سلنیوم بر عملکرد تولید مثلی مولدین ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 79-88]
 • همبرگر کم‌چرب تعیین مقدار بهینه‌ی ایزوله‌ی پروتئین ماهی به عنوان جایگزین چربی در ساخت همبرگر کم‌چرب با استفاده از آنالیز تشریحی کمّی (QDA) و آنالیز مولفه‌های اصلی (PCA) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 151-163]