نویسنده = علی فضل آراء
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کنترل کیفیت ماهی هامور معمولی نگهداری شده در یخ

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 139-148

حسین نجف زاده ورزی؛ بیتا سراج؛ پریتا کوچنین؛ علی فضل آراء