دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، خرداد و تیر 1383 
3. اثرات شوری روی رشد و بازماندگی بچه میگوی سفید هندی (Penaeus indicus)

صفحه 37-48

اسماعیل پقه؛ عبدالمحمد عابدیان؛ جاسم غفله مرمضی


8. اثر زمان شروع غذادهی روی رشد و بقاء لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

صفحه 115-128

ضیا کردجزی؛ ابوالقاسم کمالی؛ رجب محمد نظری؛ فرهاد یغمایی


10. بررسی امکان تشخیص جنسی فیل ماهی (Huso huso) یا استفاده از روش PCR-RAPD

صفحه 149-162

سعید کیوان شکوه؛ محمد پورکاظمی؛ محمدرضا کلباسی