دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1384 
انجماد اسپرم ماهی کپور با استفاده از رقیق کننده های مختلف

صفحه 17-30

شهروز برادران نویری؛ محمد پورکاظمی؛ پریتا کوچینین؛ وحید یاوری


بیوتکنیک نوین تکثیر مصنوعی ماهی ازون برون Acipenser stellatus در ایران

صفحه 31-48

محمود بهمنی؛ رضوان اله کاظمی؛ محمد پوردهقانی؛ علی حلاجیان؛ یعقوب وهابی؛ محمود محسنی؛ رضا ملکزاد؛ سهراب دژندیان؛ حسین محمدی پرشکوهی


بررسی آلودگی ماهیان تالاب امیرکلایه لاهیجان به انگل دیپلوستوموم اسپاتاسئوم ( Diplostomum spathaceum Rudolphi , 1891 )

صفحه 49-66

حسین خارا؛ شعبانعلی نظامی؛ مسعود ستاری؛ سید فخرالدین میرهاشمی نسب؛ سید عباس موسوی


تاثیر وزن بر قابلیت تنظیم اسمزی در بچه ماهیان آزاد دریای خزر ( Salmo trutta caspius )

صفحه 81-96

محمد صیاد بورانی؛ بهروز ابطحی؛ محمود بهمنی؛ رضوان اله کاظمی؛ سهراب دژندیان؛ جواد دقیق روحی؛ افشین امیری


بیوتکنیک مراکز تکثیر ماهیان خاویاری در سالهای 1377 تا 1381

صفحه 97-112

حسین عبدالحی؛ هادی برادران طهوری؛ رضا امینی


تعیین مناسبترین درصد غذادهی در پرورش گوشتی بچه فیل ماهی ( Huso huso ) در حوضچه های فایبرگلاس

صفحه 165-180

محمود محسنی؛ محمود بهمنی؛ محمد پورکاظمی؛ حمیدرضا پورعلی؛ عما ارشد


بررسی امکان تکثیر مصنوعی مولدین پرورشی ماهی کفال خاکستری ( Mugil cephalus )

صفحه 181-196

سید امین میرهاشمی رستمی؛ کوروش امینی؛ مریم جرجانی؛ حالت قلی قزل؛ عبدالقیوم شافعی