دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1384 
2. انجماد اسپرم ماهی کپور با استفاده از رقیق کننده های مختلف

صفحه 17-30

شهروز برادران نویری؛ محمد پورکاظمی؛ پریتا کوچینین؛ وحید یاوری


3. بیوتکنیک نوین تکثیر مصنوعی ماهی ازون برون Acipenser stellatus در ایران

صفحه 31-48

محمود بهمنی؛ رضوان اله کاظمی؛ محمد پوردهقانی؛ علی حلاجیان؛ یعقوب وهابی؛ محمود محسنی؛ رضا ملکزاد؛ سهراب دژندیان؛ حسین محمدی پرشکوهی


4. بررسی آلودگی ماهیان تالاب امیرکلایه لاهیجان به انگل دیپلوستوموم اسپاتاسئوم ( Diplostomum spathaceum Rudolphi , 1891 )

صفحه 49-66

حسین خارا؛ شعبانعلی نظامی؛ مسعود ستاری؛ سید فخرالدین میرهاشمی نسب؛ سید عباس موسوی


6. تاثیر وزن بر قابلیت تنظیم اسمزی در بچه ماهیان آزاد دریای خزر ( Salmo trutta caspius )

صفحه 81-96

محمد صیاد بورانی؛ بهروز ابطحی؛ محمود بهمنی؛ رضوان اله کاظمی؛ سهراب دژندیان؛ جواد دقیق روحی؛ افشین امیری


7. بیوتکنیک مراکز تکثیر ماهیان خاویاری در سالهای 1377 تا 1381

صفحه 97-112

حسین عبدالحی؛ هادی برادران طهوری؛ رضا امینی


12. تعیین مناسبترین درصد غذادهی در پرورش گوشتی بچه فیل ماهی ( Huso huso ) در حوضچه های فایبرگلاس

صفحه 165-180

محمود محسنی؛ محمود بهمنی؛ محمد پورکاظمی؛ حمیدرضا پورعلی؛ عما ارشد


13. بررسی امکان تکثیر مصنوعی مولدین پرورشی ماهی کفال خاکستری ( Mugil cephalus )

صفحه 181-196

سید امین میرهاشمی رستمی؛ کوروش امینی؛ مریم جرجانی؛ حالت قلی قزل؛ عبدالقیوم شافعی