نویسنده = فرخ پرافکنده
تعداد مقالات: 9
1. ارزیابی کمی و کیفی برخی از شاخص‌های زیستی شگ ماهی دریای خزر (1838،Alosa caspia (Eichwald در استان مازندران

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 195-201

شیدا داداشی؛ قاسم کریم زاده؛ فرخ پرافکنده حقیقی؛ نیما وحدتی راد


2. کاربرد انگشت نگاری عنصری در تفکیک جمعیتی و پایش زیستی ماهی سفید (Rutilus kutum) در جنوب دریای خزر

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 75-91

نیما پورنگ؛ فرخ پرافکنده حقیقی؛ حمیدرضا معظمی؛ داوود آقاعلی گل؛ پرگل قوام مصطفوی؛ مینو محمودیان


3. مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب در دریاچه پشت سد آزاد سنندج بمنظور فعالیت های شیلاتی

دوره 25، شماره 5، بهمن و اسفند 1395، صفحه 143-157

حسن نصراله زاده ساروی؛ فرخ پرافکنده؛ حسن فضلی؛ رحمان میرزایی؛ حمید حسین پور؛ محمد علی افرایی؛ عبداله نصراله تبار؛ آسیه مخلوق؛ نظیر واحدی


4. بررسی پراکنش، تراکم و زی توده بزرگ موجودات بنتیکی در محل استقرار پرورش ماهی در قفس در سواحل جنوبی دریای خزر (آبهای مازندران-کلارآباد)

دوره 25، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 91-102

فرخ پرافکنده حقیقی؛ محمد علی افرائی بندپی؛ عبدالله سلیمانی رودی


5. یافته علمی کوتاه: کارآیی تور گوشگیر ثابت با چشمه 170 میلیمتر در کاهش میزان صید ماهیان نارس تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

دوره 20، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 151-158

بهروز خوشقلب؛ فرخ پرافکنده حقیقی؛ محمود توکلی؛ هاشم جوشیده؛ بهروز فدایی؛ یزدان مرادی


6. ارزیابی ذخایر تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در حوضه جنوبی دریای خزر طی سال های 88-1387

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 1-8

محمود توکلی؛ فرخ پرافکنده حقیقی؛ محمدرضا بهروز خوشقلب؛ فرهاد کیمرام؛ سیدامین الله تقوی


7. فراوانی و تنوع گونه ای شگ ماهیان سواحل استانهای مازندران و گلستان

دوره 15، شماره 1، آذر و دی 1385، صفحه 21-32

محمدعلی افرائی؛ فرخ پرافکنده حقیقی؛ علی اصغر جانباز


9. بررسی بیوسیستماتیک گونه های جنس Alosa در سواحل استان های مازندران و گلستان

دوره 13، شماره 3، آذر و دی 1383، صفحه 13-26

محمدعلی افرایی بندپی؛ فرخ پرافکنده حقیقی؛ علی سلمانی؛ حسینعلی خوشباور رستمی