دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، آذر و دی 1385 
2. بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از مزارع پرورش میگو بر خور تیاب در استان هرمزگان

صفحه 11-20

عباسعلی استکی؛ غلامعلی اکبرزاده؛ محمدصدیق مرتضوی؛ کاظم خدادادی جوکار؛ مریم سلیمی زاده


3. فراوانی و تنوع گونه ای شگ ماهیان سواحل استانهای مازندران و گلستان

صفحه 21-32

محمدعلی افرائی؛ فرخ پرافکنده حقیقی؛ علی اصغر جانباز


4. بررسی تغذیه ماهی گیدر (Thunnus albacares) در سواحل چابهار

صفحه 33-42

غلامعلی بندانی؛ رضا اکرمی؛ فاطمه مرادیان


6. مقایسه صفات مورفومتریک ، مریستیک و رشد دورگه های حاصل از تلاقی فیلماهی (Huso huso) و تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

صفحه 51-66

محمد پورکاظمی؛ محمود محسنی؛ محمدرضا نوروز فشخامی؛ سیدعلی طاهری؛ فریدون چکمه دوز؛ شهروز برادران نویری؛ مهتاب یارمحمدی؛ محمد حسن زاده؛ علی حلاجیان؛ رضوان اله کاظمی؛ محمود بهمنی


8. بررسی اثرات بعضی از عوامل محیطی بر میزان آگار استخراج شده از جلبک گراسیلاریا (Gracillaria corticata) در سواحل خلیج فارس ، بندر لنگه

صفحه 81-88

فرناز رفیعی؛ سید محمدرضا فاطمی؛ یوسف فیلی زاده؛ غلامحسین وثوقی؛ سید عباس اسماعیلی ساری


10. بررسی و تعیین غلظت شوینده ها (LAS) در حوضه جنوبی دریای خزر

صفحه 101-108

علی عابدینی؛ فریبا واحدی؛ سید حجت خداپرست؛ هادی بابایی


14. بررسی مقایسه ای سطوح هورمونهای جنسی در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) همزمان با آغاز مهاجرت پاییزه

صفحه 151-162

رضا ملک زاده ویایه؛ علی حلاجیان؛ رضوان اله کاظمی؛ محمود بهمنی؛ آزاده هوشمند